- reklama -

Kolejny kop

Konferencje kli­ma­tycz­ne ONZ – COP prze­ro­dzi­ły się w paro­die szczy­tów. Politycy i eko­lo­dzy prze­krzy­ku­ją się, nie potra­fiąc zaofe­ro­wać nic nowego.

Jak co roku gru­dzień zaczy­na się od COP-​u, w tym roku 18 COP odby­wa się w Katarze. Ach, poje­chać do Kataru, pood­dy­chać pustyn­nym, zaro­pia­łym powie­trzem! Tak mi się tyl­ko marzy. .. Wielu eko­lo­gom i poli­ty­kom te marze­nia uda­je się zre­ali­zo­wać, tłum­nie nad­cią­ga­ją na szczyt do Dohy,  by roz­ma­wiać o glo­bal­nym pak­cie o ochro­nie kli­ma­tu. Za rok też nad­cią­gną, do Polski,  i będą roz­ma­wiać o tym samym.

Nuda? Skąd. Przecież takie szczy­ty to dosko­na­ła zaba­wa. Codziennie eko­lo­dzy wrę­cza­ją nie­chlub­ne odzna­cze­nie dla jakie­goś kra­ju – tzw. ska­mie­li­nę dnia, anty-​nagrodę za utrud­nia­nie nego­cja­cji. Do tego docho­dzą mar­sze ulicz­ne, impre­zy wie­czor­ne, semi­na­ria i pro­te­sty. Słowem; wiel­ka impreza.Uczestniczą w niej nie tyl­ko bojow­ni­cy o lep­szy kli­mat ale tak­że obroń­cy praw zwie­rząt, od któ­rych moż­na się dowie­dzieć, że zja­da­nie mię­sa przy­czy­nia się do więk­szej emi­sji CO2. Oczywiście tak­że obroń­cy ryb. Firmy pre­zen­tu­ją swo­je naj­now­sze eko­lo­gicz­ne osią­gnię­cia. Długo by wymieniać.

Dla mnie to jed­nak paro­dia szczy­tów. Byłam obec­na na dwóch COP-​ach: 14. w Poznaniu i 15. w Kopenhadze. Ten ostat­ni zde­cy­do­wał o poraż­ce mię­dzy­na­ro­do­we­go poro­zu­mie­nia zastę­pu­ją­ce­go pro­to­kół z Kioto. Co praw­da ocze­ki­wa­ny przez wszyst­kich pre­zy­dent USA  Barack Obama nie zawiódł uczest­ni­ków i przy­le­ciał do Kopenhagi. Prosto z samo­lo­tu udał się jed­nak na roz­mo­wy z pre­mie­rem Chin, Indii i RPA a potem na lunch z szer­szą gru­pą poli­ty­ków. Lunch prze­ro­dził się w nego­cja­cje, osią­gnię­to kom­pro­mis, któ­ry Unia Europejska nazwa­ła wiel­ką poraż­ką i samo­bój­stwem planety. 

Spora część państw Unii Europejskiej dopie­ro wte­dy się ock­nę­ła i zro­zu­mia­ła, że trze­ba obrać inną stra­te­gię. Zamiast słu­chać krzy­ków eko­lo­gów,  lepiej usiąść do rze­tel­nych roz­mów na wyso­kim szczeblu.

Przyznam się, że wte­dy pre­zy­dent USA zro­bił na mnie ogrom­ne wra­że­nie. Wszedł póź­nym wie­czo­rem do sali peł­nej dzien­ni­ka­rzy i eko-​aktywistów, ubra­ny w gra­na­to­wy gar­ni­tur, ele­ganc­ki i spo­koj­ny choć pew­nie na skra­ju wyczer­pa­nia. Odpowiadał na wszyst­kie pyta­nia bez iro­nii, zło­ści czy pogar­dy. Hej, nasi poli­ty­cy, czy wy tak potraficie?

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł