- reklama -
Strona głównaEnergiaWidzę, czym oddycham

Widzę, czym oddycham

- reklama -

Katowice zachwy­ca­ją sta­rą archi­tek­tu­rą i uro­kli­wy­mi knajp­ka­mi. Zapach węgla w powie­trzu przy­po­mi­na dzieciństwo ….

Ale nie jest to miłe. Wszechobecny pył w powie­trzu wyda­je się niko­mu nie prze­szka­dzać. W koń­cu węgiel to nasze kra­jo­we bogac­two. Daje miej­sca pra­cy i pie­nią­dze dla całych miej­sco­wo­ści i gmin. Eksportujemy nasze tech­no­lo­gie, maszy­ny, na węglu zara­bia­my coraz wię­cej. Uczestnicząc w Forum Węglowym orga­ni­zo­wa­nym przez “Rzeczpospolitą” i “Parkiet” w Katowicach trud­no nie dostrzec zalet węgla. 

Ochrona kli­ma­tu nie­słusz­nie zdo­mi­no­wa­ła inne dys­ku­sje doty­czą­ce węgla i eko­lo­gii. Dyskusje o pod­no­sze­niu efek­tyw­no­ści elek­trow­ni, oszczę­dza­niu ener­gii i o likwi­da­cji tzw. niskiej emi­sji. Pył w powie­trzu na Śląsku to nie jest wina elek­trow­ni, ale przede wszyst­kim ludzi ogrze­wa­ją­cych się przez pale­nie węgla w pie­cach. Palą w nich zresz­tą tak­że śmie­ci. To nie jest już pro­blem ochro­ny kli­ma­tu ale poważ­ny pro­blem ochro­ny zdrowia.

Nasze mia­sta śmier­dzą. Wystarczy pocią­gnąć nosem. Kopcą komi­ny i rury samo­cho­dów. Ten pył powo­du­je cho­ro­by płuc, zawar­ty w nim ben­zo­api­ren to sub­stan­cja rako­twór­cza.

Leszek Wieciech szef PIPiHN, zadzwo­nił do mnie po ostat­nim arty­ku­le w Rzepie z infor­ma­cją, że  kop­cą nie tyl­ko sta­re sil­ni­ki Diesla. Kierowcy usu­wa­ją z nowych samo­cho­dów fil­try czą­stek sta­łych, by uzy­skać lep­sze przy­spie­sze­nie. Kolega potwier­dził:  fil­try zaty­ka­ją się, a ich wymia­na jest bar­dzo dro­ga. Auta jeż­dżą więc bez filtrów.

Stać nas na wypa­sio­ne nowe/​stare samo­cho­dy, ale na wymia­nę fil­tra – już nie. Kupujemy tań­sze miesz­ka­nia, w budyn­kach nie pod­łą­czo­nych do sie­ci miej­skiej, a potem pła­ci­my wyż­sze rachun­ki za ogrze­wa­nie. Kupujemy dom na kre­dyt, ale śmie­ci pali­my na podwórku.

Patrząc na ska­lę tych pro­ble­mów dys­ku­sja o zmia­nach kli­ma­tu wyda­je się odle­gła i śmiesz­na. Przypomina mi się fran­cu­ski kawał o górnikach:

– Jak Ci się podo­ba­ło na waka­cjach nad morzem?

– W porząd­ku, tyl­ko to powie­trze jakieś dziw­ne. Wolę WIDZIEĆ, czym oddycham.

Tacy “gór­ni­cy” jesz­cze żyją, tu u nas i nie tyl­ko na Śląsku.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...