- reklama -
Strona głównaEnergiaWidzę, czym oddycham

Widzę, czym oddycham

Katowice zachwy­ca­ją sta­rą archi­tek­tu­rą i uro­kli­wy­mi knajp­ka­mi. Zapach węgla w powie­trzu przy­po­mi­na dzieciństwo .…

Ale nie jest to miłe. Wszechobecny pył w powie­trzu wyda­je się niko­mu nie prze­szka­dzać. W koń­cu węgiel to nasze kra­jo­we bogac­two. Daje miej­sca pra­cy i pie­nią­dze dla całych miej­sco­wo­ści i gmin. Eksportujemy nasze tech­no­lo­gie, maszy­ny, na węglu zara­bia­my coraz wię­cej. Uczestnicząc w Forum Węglowym orga­ni­zo­wa­nym przez „Rzeczpospolitą“ i „Parkiet“ w Katowicach trud­no nie dostrzec zalet węgla. 

Ochrona kli­ma­tu nie­słusz­nie zdo­mi­no­wa­ła inne dys­ku­sje doty­czą­ce węgla i eko­lo­gii. Dyskusje o pod­no­sze­niu efek­tyw­no­ści elek­trow­ni, oszczę­dza­niu ener­gii i o likwi­da­cji tzw. niskiej emi­sji. Pył w powie­trzu na Śląsku to nie jest wina elek­trow­ni, ale przede wszyst­kim ludzi ogrze­wa­ją­cych się przez pale­nie węgla w pie­cach. Palą w nich zresz­tą tak­że śmie­ci. To nie jest już pro­blem ochro­ny kli­ma­tu ale poważ­ny pro­blem ochro­ny zdrowia.

Nasze mia­sta śmier­dzą. Wystarczy pocią­gnąć nosem. Kopcą komi­ny i rury samo­cho­dów. Ten pył powo­du­je cho­ro­by płuc, zawar­ty w nim ben­zo­api­ren to sub­stan­cja rako­twór­cza.

Leszek Wieciech szef PIPiHN, zadzwo­nił do mnie po ostat­nim arty­ku­le w Rzepie z infor­ma­cją, że  kop­cą nie tyl­ko sta­re sil­ni­ki Diesla. Kierowcy usu­wa­ją z nowych samo­cho­dów fil­try czą­stek sta­łych, by uzy­skać lep­sze przy­spie­sze­nie. Kolega potwier­dził:  fil­try zaty­ka­ją się, a ich wymia­na jest bar­dzo dro­ga. Auta jeż­dżą więc bez filtrów.

Stać nas na wypa­sio­ne nowe/​stare samo­cho­dy, ale na wymia­nę fil­tra – już nie. Kupujemy tań­sze miesz­ka­nia, w budyn­kach nie pod­łą­czo­nych do sie­ci miej­skiej, a potem pła­ci­my wyż­sze rachun­ki za ogrze­wa­nie. Kupujemy dom na kre­dyt, ale śmie­ci pali­my na podwórku.

Patrząc na ska­lę tych pro­ble­mów dys­ku­sja o zmia­nach kli­ma­tu wyda­je się odle­gła i śmiesz­na. Przypomina mi się fran­cu­ski kawał o górnikach:

- Jak Ci się podo­ba­ło na waka­cjach nad morzem?

- W porząd­ku, tyl­ko to powie­trze jakieś dziw­ne. Wolę WIDZIEĆ, czym oddycham.

Tacy „gór­ni­cy“ jesz­cze żyją, tu u nas i nie tyl­ko na Śląsku.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...