- reklama -
Strona głównaŚwiatWojna i kryzys klimatyczny uderzą...

Wojna i kryzys klimatyczny uderzą nas po kieszeni. Co zdrożeje?

Wojna, któ­ra trwa za wschod­nią gra­ni­cą Polski, powo­du­je ogrom­ne zmia­ny na glo­bal­nych ryn­kach. Rosja jest dużym dostaw­cą nie tyl­ko gazu i ropy, ale tak­że zbóż i nawo­zów. Ukraina eks­por­to­wa­ła zbo­ża, jed­nak najazd Rosjan nisz­czy cały kraj. Do tego w innych rejo­nach świat trwa­ją klę­ski żywio­ło­we – susze, poża­ry i powodzie.

Trzeba przy­go­to­wać się na cięż­kie dla port­fe­la cza­sy. Widzimy wzrost cen paliw na sta­cjach, jed­nak to może być tyl­ko czu­bek góry lodo­wej. Ceny żyw­no­ści, w tym chle­ba, już poszły w górę, a to może być dopie­ro początek.

Ukraina i Rosja dostar­cza­ją łącz­nie 12% kalo­rii sprze­da­wa­nych na świe­cie. Oba kra­je są też waż­ny­mi pro­du­cen­ta­mi i eks­por­te­ra­mi psze­ni­cy, kuku­ry­dzy, rze­pa­ku i jęcz­mie­nia. Od wybu­chu woj­ny ceny psze­ni­cy poszy­bo­wa­ły w górę, osią­ga­jąc naj­wyż­sze war­to­ści od kry­zy­su z lat 2008–2009. Ceny nawo­zów che­micz­nych, któ­re są pro­du­ko­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem gazu, wzro­sły wraz z jego noto­wa­nia­mi. Polski rząd wpro­wa­dził w ubie­głym roku dopła­ty do nawo­zów, jak będzie w tym roku – tego jesz­cze nie wiemy. 

Wojna i kryzys klimatyczny

Lokalne pie­kar­nie sta­ły się naj­lep­szym przy­kła­dem małych i śred­nich firm, w któ­re ude­rzy­ły pod­wyż­ki cen ener­gii elek­trycz­nej i gazu. Po kosz­tach mediów teraz przy­szedł czas na wzrost cen surow­ców czy­li zbóż. 

Czytaj tak­że: Słoma i zręb­ki drew­na zamiast węgla

To przede wszyst­kim wpływ woj­ny w Ukrainie. Z kolei eks­tre­mal­ne warun­ki pogo­do­we osła­bia­ją zbio­ry w odle­głych od nas regio­nach. W ubie­głym roku była susza w Kanadzie, teraz trwa­ją poża­ry w Ameryce Południowej i powo­dzie w Australii. 

Usługa Monitorowania Atmosfery Copernicus infor­mu­je, że regio­ny cen­tral­ne Ameryki Południowej odno­to­wa­ły wyjąt­ko­wo wyso­ką inten­syw­ność poża­rów, trwa­ją­cych nie­ustan­nie od stycz­nia do mar­ca 2022 r. Niektóre regio­ny i pro­win­cje Paragwaju i pół­noc­nej Argentyny wyka­za­ły rekor­do­wą dla tej pory roku emi­sję pożarów.

Piekło głodujących

Rosnące ceny żyw­no­ści i nawo­zów ude­rzą też w wie­le bied­nych państw, któ­re są w dużym stop­niu uza­leż­nio­ne od impor­tu, np. kra­je Afryki Subsaharyjskiej. Liczba ludzi, któ­rzy na świe­cie gło­du­ją, już w ostat­nich latach wzro­sła z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Szef Światowego Programu Żywnościowego, David Beasley w wywia­dzie dla BBC oce­nił, że na świe­cie mamy teraz 276 milio­nów gło­du­ją­cych ludzi, pod­czas gdy czte­ry lata temu był to oko­ło 80 milionów.

Właśnie wte­dy, gdy myślisz, że pie­kło na Ziemi nie może być gor­sze, to jed­nak tak się dzieje

Szef Światowego Programu Żywnościowego David Beasley dla BBC

W krót­kim ter­mi­nie ozna­cza to kry­zys huma­ni­tar­ny. Rosnące ceny żyw­no­ści czę­sto są jed­nak zapo­wie­dzią dal­szych pro­ble­mów. Różne kra­je mogą szu­kać roz­wią­zań alter­na­tyw­nych, może­my więc być świad­ka­mi więk­sze­go wyle­sia­nia w związ­ku ze wzro­stem popy­tu na olej pal­mo­wy albo wzro­stu upraw prze­zna­cza­nych na bio­pa­li­wa. Z kolei róż­ne gru­py inte­re­sów chęt­nie wyko­rzy­stu­ją kry­zys do prze­for­so­wa­nia prze­pi­sów, któ­re pozwo­lą rol­nic­twu odejść od mode­lu ener­go­chłon­ne­go i che­micz­ne­go, cze­go jeste­śmy świad­ka­mi w UE.

Źródło: Wojciech Makowski, GSCC

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Dwie wieże

Są na tym...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
A jeszcze lepsze jest to...