- reklama -
Strona głównaŚwiatWojna i kryzys klimatyczny uderzą...

Wojna i kryzys klimatyczny uderzą nas po kieszeni. Co zdrożeje?

Wojna, któ­ra trwa za wschod­nią gra­ni­cą Polski, powo­du­je ogrom­ne zmia­ny na glo­bal­nych ryn­kach. Rosja jest dużym dostaw­cą nie tyl­ko gazu i ropy, ale tak­że zbóż i nawo­zów. Ukraina eks­por­to­wa­ła zbo­ża, jed­nak najazd Rosjan nisz­czy cały kraj. Do tego w innych rejo­nach świat trwa­ją klę­ski żywio­ło­we – susze, poża­ry i powodzie.

Trzeba przy­go­to­wać się na cięż­kie dla port­fe­la cza­sy. Widzimy wzrost cen paliw na sta­cjach, jed­nak to może być tyl­ko czu­bek góry lodo­wej. Ceny żyw­no­ści, w tym chle­ba, już poszły w górę, a to może być dopie­ro początek.

Ukraina i Rosja dostar­cza­ją łącz­nie 12% kalo­rii sprze­da­wa­nych na świe­cie. Oba kra­je są też waż­ny­mi pro­du­cen­ta­mi i eks­por­te­ra­mi psze­ni­cy, kuku­ry­dzy, rze­pa­ku i jęcz­mie­nia. Od wybu­chu woj­ny ceny psze­ni­cy poszy­bo­wa­ły w górę, osią­ga­jąc naj­wyż­sze war­to­ści od kry­zy­su z lat 2008-​2009. Ceny nawo­zów che­micz­nych, któ­re są pro­du­ko­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem gazu, wzro­sły wraz z jego noto­wa­nia­mi. Polski rząd wpro­wa­dził w ubie­głym roku dopła­ty do nawo­zów, jak będzie w tym roku – tego jesz­cze nie wiemy. 

Wojna i kryzys klimatyczny

Lokalne pie­kar­nie sta­ły się naj­lep­szym przy­kła­dem małych i śred­nich firm, w któ­re ude­rzy­ły pod­wyż­ki cen ener­gii elek­trycz­nej i gazu. Po kosz­tach mediów teraz przy­szedł czas na wzrost cen surow­ców czy­li zbóż. 

Czytaj tak­że: Słoma i zręb­ki drew­na zamiast węgla

To przede wszyst­kim wpływ woj­ny w Ukrainie. Z kolei eks­tre­mal­ne warun­ki pogo­do­we osła­bia­ją zbio­ry w odle­głych od nas regio­nach. W ubie­głym roku była susza w Kanadzie, teraz trwa­ją poża­ry w Ameryce Południowej i powo­dzie w Australii. 

Usługa Monitorowania Atmosfery Copernicus infor­mu­je, że regio­ny cen­tral­ne Ameryki Południowej odno­to­wa­ły wyjąt­ko­wo wyso­ką inten­syw­ność poża­rów, trwa­ją­cych nie­ustan­nie od stycz­nia do mar­ca 2022 r. Niektóre regio­ny i pro­win­cje Paragwaju i pół­noc­nej Argentyny wyka­za­ły rekor­do­wą dla tej pory roku emi­sję pożarów.

Piekło głodujących

Rosnące ceny żyw­no­ści i nawo­zów ude­rzą też w wie­le bied­nych państw, któ­re są w dużym stop­niu uza­leż­nio­ne od impor­tu, np. kra­je Afryki Subsaharyjskiej. Liczba ludzi, któ­rzy na świe­cie gło­du­ją, już w ostat­nich latach wzro­sła z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Szef Światowego Programu Żywnościowego, David Beasley w wywia­dzie dla BBC oce­nił, że na świe­cie mamy teraz 276 milio­nów gło­du­ją­cych ludzi, pod­czas gdy czte­ry lata temu był to oko­ło 80 milionów.

Właśnie wte­dy, gdy myślisz, że pie­kło na Ziemi nie może być gor­sze, to jed­nak tak się dzieje

Szef Światowego Programu Żywnościowego David Beasley dla BBC

W krót­kim ter­mi­nie ozna­cza to kry­zys huma­ni­tar­ny. Rosnące ceny żyw­no­ści czę­sto są jed­nak zapo­wie­dzią dal­szych pro­ble­mów. Różne kra­je mogą szu­kać roz­wią­zań alter­na­tyw­nych, może­my więc być świad­ka­mi więk­sze­go wyle­sia­nia w związ­ku ze wzro­stem popy­tu na olej pal­mo­wy albo wzro­stu upraw prze­zna­cza­nych na bio­pa­li­wa. Z kolei róż­ne gru­py inte­re­sów chęt­nie wyko­rzy­stu­ją kry­zys do prze­for­so­wa­nia prze­pi­sów, któ­re pozwo­lą rol­nic­twu odejść od mode­lu ener­go­chłon­ne­go i che­micz­ne­go, cze­go jeste­śmy świad­ka­mi w UE.

Źródło: Wojciech Makowski, GSCC

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł