- reklama -
Strona głównaTechnologieZgłoś swój dom - dostaniesz...

Zgłoś swój dom – dostaniesz darmowy magazyn energii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszu­ku­je 6 domów jed­no­ro­dzin­nych, w któ­rych zain­sta­lu­je na swój koszt inno­wa­cyj­ne sys­te­my. Celem pro­jek­tu jest demon­stra­cja nowych roz­wią­zań. W zało­że­niu pro­jek­ty mają poka­zać roz­wią­za­nia, któ­re ogra­ni­czą kosz­ty eks­plo­ata­cji nie­ru­cho­mo­ści oraz zmniej­sza­ją jej wpływ na środowisko.

Instalacja sys­te­mów demon­stra­cji tech­no­lo­gii będzie cał­ko­wi­cie dla wła­ści­cie­li domów bez­płat­na. To pro­jekt, któ­ry ma się zakoń­czyć do koń­ca grud­nia tego roku. Konkurs na wybór domów doty­czy trzech sys­te­mów:

  • Ogrzewania i chło­dze­nia budyn­ku oraz cie­płej wody użyt­ko­wej wyko­rzy­stu­ją­ce maga­zyn cie­pła i/​lub chłodu;
  • Wentylacji mecha­nicz­nej z odzy­skiem cie­pła z regu­la­cją tem­pe­ra­tu­ry powie­trza nawiewanego;
  • Magazynowania ener­gii elektrycznej.

Dla kogo będzie wentylacja w domu za darmo?

Ogłoszenie NCBR doty­czy trzech rodza­jów budynków: 

  • Budynek BA, któ­re­go wskaź­nik ener­gii użyt­ko­wej wyno­si nie wię­cej niż 52 kWh/(m2xrok).
  • Budynek BB, któ­re­go wskaź­nik ener­gii użyt­ko­wej wyno­si nie wię­cej niż 40 kWh/(m2xrok).
  • Budynek BC, któ­re­go wskaź­nik ener­gii użyt­ko­wej wyno­si nie wię­cej niż 70 kWh/(mxrok).

Do obo­wiąz­ków każ­de­go z 6 wybra­nych wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych będzie nale­żeć nale­ży­ta dba­łość o powie­rzo­ny sys­tem oraz jego udo­stęp­nia­nie, w mia­rę potrze­by, zain­te­re­so­wa­nym podmiotom.

Warto pamię­tać, że będą to roz­wią­za­nia pro­to­ty­po­we i pomi­mo pozy­tyw­nych wyni­ków badań w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych, nigdy nie były insta­lo­wa­ne w budyn­kach rze­czy­wi­stych. Dlatego ist­nie­je ryzy­ko m.in. przerw w dosta­wie prą­du, kil­ku­dnio­we­go bra­ku ogrze­wa­nia itp. Jest tak­że ryzy­ko wyłą­cze­nia nie­ru­cho­mo­ści z użyt­ko­wa­nia na czas trwa­nia prac montażowych.

Magazyny energii

Powstający sys­tem ma gwa­ran­to­wać zapew­nie­nie odpo­wied­niej ilo­ści cie­pła na potrze­by cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia budyn­ku oraz na potrze­by jego chło­dze­nia. Założono przy tym mini­ma­li­za­cję wyko­rzy­sta­nia ener­gii z sie­ci, opty­ma­li­za­cję taryf i wyko­rzy­sta­nie odna­wial­nych źró­deł ener­gii. W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­no maga­zy­ny aku­mu­lu­ją­ce cie­pło latem i je odda­ją­ce zimą oraz maga­zy­ny pra­cu­ją­ce w krót­szych cyklach – tygo­dnio­we i dobowe. 

Natomiast w przy­pad­ku maga­zy­nów ener­gii elek­trycz­nej pro­wa­dzo­no pra­ce doty­czą­ce samej bate­rii i całe­go sys­te­mu maga­zy­no­wa­nia. Powstała tech­no­lo­gia ogniw gal­wa­nicz­nych bazu­ją­cych na surow­cach pocho­dzą­cych z Polski. Ogniwa te cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ką żywot­no­ścią, gęsto­ścią ener­gii, niskim stop­niem samo­roz­ła­do­wa­nia oraz moż­li­wo­ścią recy­klin­gu w 98 proc. – poda­je NCBR.

Czytaj tak­że: Zielony maga­zyn ener­gii z pol­skiej uczelni

System prze­zna­czo­ny do maga­zy­no­wa­nia ener­gii elek­trycz­nej będzie skła­dał się z urzą­dze­nia cen­tral­ne­go oraz bate­rii. Ma pomóc m.in. w opty­ma­li­za­cji zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej w sys­te­mie elektroenergetycznym. 

Aby wziąć udział w pro­gra­mie nale­ży zło­żyć wnio­sek w NCBiR do 7 lip­ca 2023 r. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...