- reklama -
Strona głównaEcoLifeZamiast fabryki FSO osiedle z...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na tere­nach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powsta­nie ogrom­ne osie­dle przy­ja­zne dla miesz­kań­ców. W pla­nach jest aż 12 tys. miesz­kań z prze­zna­cze­niem dla 17–19 tys. osób. Pierwsze budyn­ki w miej­scu FSO Żerań mają powstać w 2025 r. Natomiast reali­za­cja całe­go pro­jek­tu potrwa ok. 25 lat. Inwestor OKAM przed­sta­wił wizu­ali­za­cję tego osiedla. 

Teren po FSO na war­szaw­skim Żeraniu (część dziel­ni­cy Pragi Północ) inwe­stor chce prze­kształ­cić w „wie­lo­funk­cyj­ne i zrów­no­wa­żo­ne Miasto Przyszłości“. Teren obej­mu­je 62 hek­ta­ry, z cze­go 20 ha zapla­no­wa­no dla zie­le­ni, w tym 10 ha na cen­tral­ny park. Pierwszy etap osie­dla Żerań FSO obej­mie zago­spo­da­ro­wa­nie 11 hektarów. 

Bez samochodu i z zieloną energią

OKAM zapo­wia­da wyko­rzy­sta­nie w budyn­kach tech­no­lo­gii do pro­duk­cji zie­lo­nej ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej. Wymienia foto­wol­ta­ikę, kolek­to­ry sło­necz­ne, pom­py cie­pła i ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne z perow­ski­tu. Dzięki ener­gii odna­wial­nej moż­li­we będzie zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną z sie­ci o 20 proc. Według zało­żeń OZE pozwo­lą o 100 proc. zmniej­szyć w mie­sią­cach let­nich zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię ciepl­ną z sie­ci i o 34 proc. w zimie. Fotowoltaika zasi­li latem klimatyzację.

Planowany jest też sys­tem cał­ko­wi­tej reten­cji wody opa­do­wej czy wewnętrz­na sieć niskotemperaturowa.

Czytaj tak­że: Ogrzewanie wodo­rem. Pierwsze testy kotła w Polsce

Co wię­cej, na tere­nie kom­plek­su inwe­stor pla­nu­je zakaz ruchu samo­cho­dów spa­li­no­wych. Wokół inwe­sty­cji powsta­ną par­kin­gi zbior­cze i punk­ty dla aut dostaw­czych czy kurie­rów, zaś do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców czy najem­ców OKAM prze­ka­że pojaz­dy elek­trycz­ne i rowe­ry. W bli­skiej odle­gło­ści od tere­nów, na któ­rych powsta­nie FSO Park znaj­du­ją się przy­stan­ki auto­bu­so­we i tram­wa­jo­we, w pobli­żu ma zostać wybu­do­wa­na sta­cja metra Żerań FSO.

Docelowo cały pro­jekt prze­wi­du­je zmniej­sze­nie o 70 proc. zapo­trze­bo­wa­nie na trans­port wła­snym samochodem.

FSO Park na Żeraniu

OKAM zaku­pił pod­upa­dły, pofa­brycz­ny teren po daw­nej Fabryce Samochodów Osobowych w 2021 r. dwa lata zaję­ło mu przy­go­to­wa­nie master planu. 

Koncepcja Master Planu zakła­da budo­wę pla­có­wek oświa­to­wych, w tym szko­ły pod­sta­wo­wej, któ­ra ma powstać w ramach I eta­pu inwe­sty­cji. OKAM zakła­da ponad­to stwo­rze­nie tere­nów rekreacyjno-​sportowych, w tym publicz­ne­go ska­te­par­ku, ście­żek bie­go­wych i rowerowych. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...