- reklama -
Strona głównaEnergiaŁupki, głupcze! Bum!

Łupki, głupcze! Bum!

- reklama -

Co jakiś czas pęka bań­ka spe­ku­la­cyj­na, a to inter­net, a to nie­ru­cho­mo­ści… Pompuje się w coś pie­nią­dze, a gdy oka­zu­je się to bez war­to­ści, nastę­pu­je wiel­kie BUM – prze­ce­na. Czy następ­ną bań­ką będzie gaz łupkowy?

Gaz łup­ko­wy to taki nasz skarb, któ­ry jest, ale jesz­cze go nie ma. Znajduje się głę­bo­ko pod zie­mią, mię­dzy łup­ka­mi (stąd nazwa) i jego wydo­by­cie nie jest pro­ste, ale jak już się zacznie, to ceny gazu pole­cą w dół i wte­dy Gazpromowi nie będzie do śmie­chu. Wszyscy cze­ka­my na ten tani gaz. Nic więc dziw­ne­go, że w łup­ki inwe­stu­ją pol­skie i zagra­nicz­ne kon­cer­ny. Ale jak to w Polsce bywa, biu­ro­kra­cja + żmud­ne poszu­ki­wa­nia + biu­ro­kra­cja +brak pra­wa + biu­ro­kra­cja spra­wia­ją, że na razie łup­ko­we odwier­ty nie przy­no­szą nam gazo­we­go eldorado.

Może to i dobrze? W Stanach Zjednoczonych, gdzie gaz łup­ko­wy odpo­wia­da aż za 40 proc. nowych źró­deł gazu, zaczy­na się prze­bą­ki­wać o bań­ce spe­ku­la­cyj­nej. W wydo­by­cie gazu z łup­ków miliar­dy inwe­stu­ją kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne wspie­ra­ne przez te same ban­ki, któ­re wcze­śniej pom­po­wa­ły kasę w rynek nie­ru­cho­mo­ści. Skończyło się wiel­ką prze­ce­nią domów i miesz­kań i ban­kruc­twa­mi fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych. Tak samo nakrę­ca­na jest war­tość spół­ek inwe­stu­ją­cych w łupki.

W 2011 roku w trans­ak­cje finan­so­we doty­czą­ce fuzji i prze­jęć spół­ek z bran­ży łup­ko­wej zain­we­sto­wa­no na Wall Street 46 miliar­dów dola­rów – obli­cza Deborah Rogers, była finan­sist­ka, a obec­nie eko­loż­ka.  Wyniki spół­ek tym­cza­sem roz­cza­ro­wu­ją. Od grud­nia 2011 roku pro­duk­cja gazu z łup­ków nie rośnie. W dodat­ku, by utrzy­mać obec­ny poziom wydo­by­cia tego gazu, trze­ba by inwe­sto­wać 42 miliar­dy dola­rów rocz­nie – obli­cza Post Carbon Institute, eko­lo­gicz­na organizacja.

Ekolodzy uwiel­bia­ją czar­ne sce­na­riu­sze, ale ich infor­ma­cje war­to cza­sa­mi spraw­dzić. Całe szczę­ście, u nas gorącz­ka na punk­cie gazu z łup­ków doty­czy tyl­ko wąskie­go gro­na inwe­sto­rów i kil­ku gieł­do­wych spółek.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
A jeszcze lepsze jest to...