- reklama -
Strona głównaEnergiaŁupki, głupcze! Bum!

Łupki, głupcze! Bum!

Co jakiś czas pęka bań­ka spe­ku­la­cyj­na, a to inter­net, a to nie­ru­cho­mo­ści… Pompuje się w coś pie­nią­dze, a gdy oka­zu­je się to bez war­to­ści, nastę­pu­je wiel­kie BUM – prze­ce­na. Czy następ­ną bań­ką będzie gaz łupkowy?

Gaz łup­ko­wy to taki nasz skarb, któ­ry jest, ale jesz­cze go nie ma. Znajduje się głę­bo­ko pod zie­mią, mię­dzy łup­ka­mi (stąd nazwa) i jego wydo­by­cie nie jest pro­ste, ale jak już się zacznie, to ceny gazu pole­cą w dół i wte­dy Gazpromowi nie będzie do śmie­chu. Wszyscy cze­ka­my na ten tani gaz. Nic więc dziw­ne­go, że w łup­ki inwe­stu­ją pol­skie i zagra­nicz­ne kon­cer­ny. Ale jak to w Polsce bywa, biu­ro­kra­cja + żmud­ne poszu­ki­wa­nia + biu­ro­kra­cja +brak pra­wa + biu­ro­kra­cja spra­wia­ją, że na razie łup­ko­we odwier­ty nie przy­no­szą nam gazo­we­go eldorado.

Może to i dobrze? W Stanach Zjednoczonych, gdzie gaz łup­ko­wy odpo­wia­da aż za 40 proc. nowych źró­deł gazu, zaczy­na się prze­bą­ki­wać o bań­ce spe­ku­la­cyj­nej. W wydo­by­cie gazu z łup­ków miliar­dy inwe­stu­ją kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne wspie­ra­ne przez te same ban­ki, któ­re wcze­śniej pom­po­wa­ły kasę w rynek nie­ru­cho­mo­ści. Skończyło się wiel­ką prze­ce­nią domów i miesz­kań i ban­kruc­twa­mi fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych. Tak samo nakrę­ca­na jest war­tość spół­ek inwe­stu­ją­cych w łupki.

W 2011 roku w trans­ak­cje finan­so­we doty­czą­ce fuzji i prze­jęć spół­ek z bran­ży łup­ko­wej zain­we­sto­wa­no na Wall Street 46 miliar­dów dola­rów – obli­cza Deborah Rogers, była finan­sist­ka, a obec­nie eko­loż­ka.  Wyniki spół­ek tym­cza­sem roz­cza­ro­wu­ją. Od grud­nia 2011 roku pro­duk­cja gazu z łup­ków nie rośnie. W dodat­ku, by utrzy­mać obec­ny poziom wydo­by­cia tego gazu, trze­ba by inwe­sto­wać 42 miliar­dy dola­rów rocz­nie – obli­cza Post Carbon Institute, eko­lo­gicz­na organizacja.

Ekolodzy uwiel­bia­ją czar­ne sce­na­riu­sze, ale ich infor­ma­cje war­to cza­sa­mi spraw­dzić. Całe szczę­ście, u nas gorącz­ka na punk­cie gazu z łup­ków doty­czy tyl­ko wąskie­go gro­na inwe­sto­rów i kil­ku gieł­do­wych spółek.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
A jeszcze lepsze jest to...