- reklama -
Strona głównaWodórOgrzewanie wodorem. Pierwsze testy kotła...

Ogrzewanie wodorem. Pierwsze testy kotła w Polsce

SES Hydrogen Energy prze­pro­wa­dził testy funk­cjo­nal­ne pro­to­ty­pu kotła wodorowo-​tlenowego o mocy 0,5 MW. Spółka pla­nu­je cer­ty­fi­ka­cję i komer­cja­li­za­cję urzą­dze­nia na prze­ło­mie 2024/​2025 r.

W testach SES Hydrogen Energy badał funk­cjo­nal­ność pal­ni­ka, zacho­wa­nie pło­mie­nia oraz jego cha­rak­te­ry­sty­kę dla zada­nych mocy z wyko­rzy­sta­niem kame­ry ter­mo­wi­zyj­nej. Celem jest uzy­ska­nie kon­tro­li warun­ków pra­cy w komo­rze spa­la­nia. Kluczowe dla badań było zapew­nie­nie bez­piecz­ne­go spa­la­nia wodo­ru z czy­stym tle­nem, co jest zasad­ni­czą inno­wa­cją na tle roz­wią­zań dostęp­nych na ryn­ku – poda­ła spółka. 

Badania funk­cjo­nal­ne potwier­dzi­ły pra­wi­dło­wość i bez­pie­czeń­stwo pra­cy pro­po­no­wa­ne­go roz­wią­za­nia. Wielomiesięczny wysi­łek nasze­go zespo­łu umoż­li­wił prze­pro­wa­dze­nie testów
w warun­kach kon­tro­lo­wa­nych, odwzo­ro­wu­ją­cych warun­ki rze­czy­wi­ste pra­cy insta­la­cji. Potwierdziliśmy dobór kom­po­nen­tów, zało­żeń kon­struk­cyj­nych i kon­cep­cyj­nych kotła oraz udo­wod­ni­li­śmy, że spa­la­nie wodo­ru w czy­stym tle­nie jest bezpieczne.

Monika Kałdonek, Senior Project Manager w SES Hydrogen Energy.

Polski kocioł wodorowy

Testy pozwo­lą na udo­sko­na­le­nie urzą­dze­nia. Kolejnym kro­kiem będzie ana­li­za i szcze­gó­ło­we pod­su­mo­wa­nie prac oraz dal­sze bada­nia na otwar­tej komo­rze spa­la­nia. Docelowo klu­czo­we bada­nia spół­ka prze­pro­wa­dzi w zamknię­tym obie­gu wtór­nym. Równolegle do tych prac roz­pocz­nie pro­ces certyfikacji. 

Czytaj tak­że: Polski elek­tro­li­zer pomo­że wypro­du­ko­wać czy­sty wodór

Rozwijany kocioł wodorowo-​tlenowy do zasto­so­wań prze­my­sło­wych, cie­płow­nic­twa sys­te­mo­we­go i węzłów ogrzew­nic­twa miesz­ka­nio­we­go jest pierw­szym w Europie i jed­nym z pio­nier­skich na świe­cie – poda­je Sescom. Byłaby to więc alter­na­ty­wa do ogrze­wa­nia węglo­we­go czy gazem ziem­nym. Przy zasto­so­wa­niu zie­lo­ne­go wodo­ru, pro­du­ko­wa­ne­go z odna­wial­nej ener­gii, uni­ka się emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Spalanie wodo­ru jest też wol­ne od emi­sji NOx, SOx, pyłów oraz spalin. 

Dostajemy wie­le zapy­tań z ryn­ku, zarów­no od przed­się­biorstw w Polsce, jak i z zagra­ni­cy, któ­re już dziś są żywo zain­te­re­so­wa­ne tech­no­lo­gią bez­e­mi­syj­ne­go kotła wodo­ro­we­go i ogrze­wa­niem z wyko­rzy­sta­niem wodoru.

Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy.

SES Hydrogen Energy pla­nu­je dostar­czyć pierw­szy kocioł wodorowo-​tlenowy do ogrze­wa­nia osie­dla w Śremie. Budowa 195 miesz­kań roz­pocz­nie się w 2025 r. Na tere­nie osie­dla powsta­ną tak­że insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne, któ­re dostar­czą ener­gię potrzeb­ną do pro­duk­cji zie­lo­ne­go wodo­ru. Dodatkowo osie­dle będzie mia­ło pom­py ciepła.

Grupa Kapitałowej Sescom ponad 12 lat temu zaczę­ła pra­ce nad kon­cep­cją tech­no­lo­gii kotłów wodo­ro­wych. Prace badawczo-​rozwojowe w tym obsza­rze zin­ten­sy­fi­ko­wa­ła w 2021 r. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...