- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzy wilk pozostanie pod ochroną

Czy wilk pozostanie pod ochroną

Dyskusja o ochro­nie wil­ka sza­re­go (canis lupus) toczy się nie tyl­ko w Polsce. W Europie wilk jest pod ści­słą ochro­ną, ale czy tak zostanie? 

Wilk jest podob­ny do duże­go psa, z gęstą dwu­war­stwo­wą sier­ścią, zwy­kle ciem­niej­szą na grzbie­cie, jaśniej­szą na czub­ku gło­wy i uszach. Podania ludo­we zwy­kle demo­ni­zu­ją wil­ki. Swoją repu­ta­cję wilk zawdzię­cza groź­ne­mu wyglą­do­wi, prze­bie­gło­ści, sku­tecz­no­ści w polo­wa­niu i mro­żą­ce­mu krew w żyłach skowytowi.

Wilk jest obję­ty ści­słą ochro­ną na mocy unij­nej dyrek­ty­wy sie­dli­sko­wej, któ­rej celem jest ochro­na naj­bar­dziej wraż­li­wych gatun­ków w Europie. Celowe chwy­ta­nie lub zabi­ja­nie wil­ków na wol­no­ści jest teraz zabro­nio­ne. Doniesienia o ata­kach wil­ków na zwie­rzę­ta gospo­dar­skie spo­wo­do­wa­ły jed­nak, że w Parlamencie Europejskim przy­ję­to w listo­pa­dzie 2022 r. rezo­lu­cję, któ­ra wzy­wa do zmniej­sze­nia ochro­ny wil­ka.

Z kolei na począt­ku lute­go tego roku 12 mini­strów śro­do­wi­ska z państw unij­nych skie­ro­wa­ło list do unij­ne­go komi­sa­rza ds. śro­do­wi­ska Virginijusa Sinkeviciusa, wzy­wa­jąc go do zacho­wa­nia ochro­ny wil­ka sza­re­go. Podpisali się pod nim mini­stro­wie śro­do­wi­ska z 12 państw UE:

 • Słowacji
 • Bułgarii
 • Niemiec
 • Grecji
 • Hiszpanii
 • Irlandii
 • Cypru
 • Luksemburga
 • Austrii
 • Portugalii
 • Rumunii
 • Słowenii.

błę­dem było­by osła­bia­nie ochro­ny praw­nej wil­ka, któ­ry jest jedy­ną natu­ral­ną barie­rą przed pan­de­mią afry­kań­skie­go pomo­ru świń, ale tak­że przed prze­lud­nie­niem dzi­kich Zwierząt. 

Apel powstał z ini­cja­ty­wy sło­wac­kie­go mini­stra Jána Budaja.

Gdzie występują wilki

Wilk daw­niej był bar­dzo powszech­ny w Europie, ale jego popu­la­cja znacz­nie zmniej­szy­ła się i w latach 70. gatu­nek był nie­mal na wygi­nię­ciu. Dopiero ochro­na praw­na – kon­wen­cja ber­neń­ska i dyrek­ty­wa sie­dli­sko­wa – dopro­wa­dzi­ły do odbu­do­wy popu­la­cji. Dziesięć lat temu było ok. 12 tys. wil­ków w Europie, obec­nie jest to ok. 19 tys. – poda­je rezo­lu­cja euro­par­la­men­ta­rzy­stów. Według Komisji Europejskiej w 2018 r popu­la­cja wil­ka liczy­ła 11–17 tys. osobników.

Czytaj tak­że: Rodzice o ochro­nie kli­ma­tu i dzieci

Wilk ma dużą zdol­ność przy­sto­so­wy­wa­nia się do warun­ków oto­cze­nia, dla­te­go może żyć na śnież­nych tere­nach Skandynawii, jak i w cie­plej­szych rejo­nach base­nu Morza Śródziemnego. 

Europarlamentarzyści w rezo­lu­cji z 24 listo­pa­da oce­ni­li, że popu­la­cja wil­ków w Europie może rosnąć o oko­ło 30 proc. każ­de­go roku.

Ochrona wilka szarego

Dyskusji o ochro­nie wil­ków towa­rzy­szą donie­sie­nia o ich ata­kach na zwie­rzę­ta gospo­dar­skie. Jak poda­je rezo­lu­cja, w 2020 r. we Francji mia­ło zgi­nąć ponad 11 tys. zwie­rząt, w Niemczech – pra­wie 4 tys. We wrze­śniu 2022 r. kucyk o imie­niu Dolly, nale­żą­cy do rodzi­ny unij­nej komi­sarz Ursuli von der Leyen, został zagry­zio­ny przez wil­ka, kie­dy pasł się razem z innym kucy­kiem w pobli­żu Hanoweru w pół­noc­nych Niemczech.

Straszeniu wil­ka­mi sprze­ci­wia­ją się eko­lo­dzy. Wskazują mię­dzy inny­mi, że media w nie­rze­tel­ny spo­sób prze­ka­zu­ją infor­ma­cje o tych zwierzętach.

W latach 70. XX wie­ku popu­la­cja wil­ka wyno­si­ła zale­d­wie ok. 60 osob­ni­ków. Dziś, kie­dy w Polsce żyje zale­d­wie ok. 2000 wil­ków, to nie wilk jest zagro­że­niem czło­wie­ka, a czło­wiek dla wilka.

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

Rezolucja nie jest wią­żą­ca, ale może mieć wpływ na dal­sze decy­zje Komisji Europejskiej. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...