- reklama -
Strona głównaEcoLifeNowy trend: rolnictwo węglowe. Stawki...

Nowy trend: rolnictwo węglowe. Stawki zachęcą czy zniechęcą?

Dopłaty do rol­nic­twa węglo­we­go obo­wią­zu­ją od 2023 r. To część dopłat bez­po­śred­nich, w ramach któ­rych wpro­wa­dzo­no eko­sche­ma­ty. Działania są skom­pli­ko­wa­ne, ale mogą oka­zać się dla rol­ni­ków opła­cal­ne. Na czym pole­ga rol­nic­two węglo­we? Stawki dopłat mogą zre­kom­pen­so­wać rezy­gna­cję z inten­syw­nej upra­wy zie­mi, ale też naj­więk­szą zale­tą zrów­no­wa­żo­nych metod upraw­nych jest moż­li­wość gene­ro­wa­nia przez rol­ni­ków dodat­ko­we­go przy­cho­du poprzez sprze­daż cer­ty­fi­ka­tów węglowych.

Rolnictwo węglo­we pole­ga na wpro­wa­dze­niu takich prak­tyk, któ­re obni­ża­ją kosz­ty uzy­ski­wa­nia plo­nów, wpły­wa­ją na ich zwięk­sze­nie oraz wzrost ich odpor­no­ści na skut­ki zmian klimatycznych.

Stosowanie zrów­no­wa­żo­nych prak­tyk mini­ma­li­zu­je ero­zję gle­by, oczysz­cza wody powierzch­nio­we i grun­to­we, spra­wia­jąc, że wszel­kie sub­stan­cje odżyw­cze nie spły­wa­ją i zwięk­sza­ją wydol­ność plo­nów. Wprowadzenie wymie­nio­nych prak­tyk pozwa­la na ogra­ni­cze­nie kosz­tów poprzez zmniej­sze­nie wydat­ków na nawo­zy syn­te­tycz­ne oraz pesty­cy­dy, ale też wyma­ga innych inwe­sty­cji. Tyle teo­ria, a jak prze­ko­nać do tego rolników?

Stawki za rolnictwo węglowe w ramach ekoschematów

Ekoschemat Rolnictwo węglo­we i zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi ma kil­ka prak­tyk. Za każ­da z nich przy­słu­gu­ją inne staw­ki. Rolnictwo węglo­we mogą reali­zo­wać tyl­ko te gospo­dar­stwa, któ­re speł­nia­ją waru­nek uzy­ska­nia mini­mal­nej licz­by punk­tów, któ­re rol­nik otrzy­mał­by w sytu­acji reali­za­cji na co naj­mniej 25 proc. powierzch­ni użyt­ków rol­nych naj­wy­żej punk­to­wa­nej prak­ty­ki (5 pkt/​ha).

Każdy punkt odpo­wia­da za ok. 100 zł dofi­nan­so­wa­nia. Oto pro­po­no­wa­na licz­ba punk­tów na hek­tar za poszcze­gól­ne praktyki:

  • Ekstensywne użyt­ko­wa­nie trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych z obsa­dą zwie­rząt – 5 pkt.
  • Międzyplony ozi­me lub wsiew­ki śród­plo­no­we – 5 pkt.
  • Plan nawo­że­nia – wariant pod­sta­wo­wy – 1 pkt.
  • Plan nawo­że­nia – wariant z wap­no­wa­niem – 3 pkt.
  • Zróżnicowana struk­tu­ra upraw – 2 pkt.
  • Wymieszanie obor­ni­ka na grun­tach ornych w ter­mi­nie 12 godzin od jego apli­ka­cji – 2 pkt.
  • Stosowanie nawo­zów natu­ral­nych płyn­nych inny­mi meto­da­mi – 3 pkt.
  • Uproszczone sys­te­my upra­wy – 4 pkt.
  • Wymieszanie sło­my z gle­bą – 2 pkt.

Dodatkowo, nie moż­na łączyć nie­któ­rych prak­tyk, więc rol­nik nie zawsze zasto­su­je naj­bar­dziej opła­cal­ne eko­sch­ma­ty. Tabela poka­zu­je, jakie dzia­ła­nia się wykluczają. 

Rolnictwo węglowe: stawki dopłat to nie wszystko

Warto jed­nak zazna­czyć, że rol­ni­cy mogą uzy­skać dodat­ko­wy przy­chód poprzez sprze­daż cer­ty­fi­ka­tów węglo­wych. Jak to zrobić? 

Rolnicy, któ­rzy sto­su­ją zrów­no­wa­żo­ne prak­ty­ki otrzy­mu­ją cer­ty­fi­ka­ty han­dlo­we, czy­li kre­dy­ty węglo­we, za każ­dą tonę dwu­tlen­ku węgla, któ­rą maga­zy­nu­ją w gle­bie. Następnie kre­dy­ty te mogą sprze­da­wać, np. fir­mom, któ­re chcą zrów­no­wa­żyć swo­ją emi­sję dwu­tlen­ku węgla.

Pierwszym kro­kiem jest zawsze zapo­zna­nie się z obec­nie sto­so­wa­ny­mi w gospo­dar­stwie prak­ty­ka­mi. Następnie pobie­ra­ne są prób­ki z gle­by z pól, któ­re są oce­nia­ne przez mię­dzy­na­ro­do­wy zespół naukow­ców pod kątem jej poten­cja­łu w zakre­sie pochła­nia­nia węgla i osza­co­wa­nia jej jako­ści. Ten czyn­nik w dużej mie­rze wpły­wa na moż­li­wo­ści zarob­ko­we gospo­dar­stwa. W kolej­nych kro­kach, w for­mie kon­sul­ta­cji, przed­sta­wia­ne są jasne wytycz­ne co do wpro­wa­dze­nia lub roz­sze­rze­nia kon­kret­nych prak­tyk w danym przy­pad­ku. Ma to na celu zmak­sy­ma­li­zo­wa­nie korzy­ści dla rol­ni­ka. Efekty sto­so­wa­nych prak­tyk są póź­niej okre­so­wo mie­rzo­ne, a od ich pozio­mu zale­ży licz­ba przy­zna­nych cer­ty­fi­ka­tów węglo­wych, zapew­nia­ją­cych rol­ni­kom sta­ły pasyw­ny dochód 

Eryk Frontczak, Carbon Product Manager z HeavyFinance.

Jak przy­po­mi­na Fronczak, upra­wa bez­or­ko­wa czę­sto wią­że się z wyso­ki­mi nakła­da­mi inwe­sty­cyj­ny­mi zwią­za­ny­mi mię­dzy inny­mi z roz­bu­do­wą par­ków maszy­no­wych. Polscy rol­ni­cy mogą od nie­daw­na sko­rzy­stać z finan­so­wa­nia pozy­ska­ne­go w ramach tzw. zie­lo­nej pożycz­ki 0%. Litewska fir­ma HeavyFinance posta­wi­ła sobie za cel usu­nię­cie 1 giga­to­ny CO2 z atmos­fe­ry do 2050 roku poprzez dostar­cza­nie finan­so­wa­nia dla zrów­no­wa­żo­ne­go rolnictwa.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...