- reklama -
Strona głównaEnergiaZielona energia nie kończy się...

Zielona energia nie kończy się na własnej fotowoltaice

Rośnie świa­do­mość eko­lo­gicz­na Polaków a to spra­wia, że coraz wię­cej osób inte­re­su­je się odna­wial­ną ener­gią. Nie wszy­scy mają moż­li­wość inwe­sty­cji we wła­sną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną i pro­duk­cję ener­gii ze słoń­ca. Czy moż­na więc zamó­wić zie­lo­ną ener­gię u sprze­daw­cy prą­du i z niej codzien­nie korzy­stać? Wyjaśniamy, co trze­ba zro­bić, by przejść w domu na ener­gię z odna­wial­nych źródeł. 

Polska nale­ży do państw, gdzie więk­szość ener­gii pro­du­ko­wa­na jest z węgla. W pierw­szej poło­wie tego roku elek­trow­nie węglo­we odpo­wia­da­ły za 76 proc. pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej – wyni­ka z danych opu­bli­ko­wa­nych nie­daw­no przez orga­ni­za­cję Ember. Farmy wia­tro­we, elek­trow­nie wod­ne, sło­necz­ne i bio­ga­zow­nie odpo­wia­da­ły za 14 proc. dostaw prądu. 

Ekologiczna energia z certyfikatem

W sie­ciach elek­tro­ener­ge­tycz­nych nie ma moż­li­wo­ści oddzie­le­nia ener­gii zie­lo­nej od tej z elek­trow­ni kon­wen­cjo­nal­nych. Odbiorca ener­gii ma jed­nak moż­li­wość wybo­ru sprze­daw­cy i odpo­wied­niej tary­fy. Warto więc poszu­kać u zakła­dów ener­ge­tycz­nych ofer­ty ener­gii z cer­ty­fi­ka­tem z odna­wial­nych źródeł.

Większość sprze­daw­ców prą­du przy­go­to­wu­je spe­cjal­ną ofer­tę skie­ro­wa­ną do klien­tów, któ­rzy chcą korzy­stać z czy­stej ener­gii. Najczęściej kie­ru­ją ją do firm i dużych odbior­ców ener­gii elek­trycz­nej, ponie­waż coraz czę­ściej przed­się­bior­stwa mają w pla­nach zmniej­sze­nie swo­je­go śla­du węglo­we­go. Natomiast nie wszy­scy sprze­daw­cy mają ofer­tę eko­lo­gicz­ne­go prą­du dla gospo­darstw domo­wych, choć nale­ży ocze­ki­wać, że takich ofert będzie przy­by­wać. Tauron ma już dwa pakie­ty z zie­lo­ną ener­gią dla domu: Prąd Eko z Serwisantem 24H i Prąd EKO z Serwisantem 24H Plus. Pochodzenie ener­gii z odna­wial­nych źró­deł potwier­dza cer­ty­fi­kat zna­nej, nie­za­leż­nej orga­ni­za­cji TÜV SÜD Polska. Czy jest to dro­gie? Jak poda­je Tauron, w momen­cie pod­pi­sa­nia umo­wy staw­ki prą­du są niż­sze o mini­mum 10 proc. od cen z tary­fy sprzedawcy.

Ekologicznie i ekonomicznie

Co jesz­cze war­to zro­bić? Przede wszyst­kim przejść na roz­li­cza­nie przez inter­net. Oszczędzamy na papie­rze, jest to wygod­ne i eko­lo­gicz­ne. Zawsze może­my spraw­dzić stan rachun­ków, któ­re nie giną gdzieś w ster­cie papierów. 

Kolejnym kro­kiem może być sko­rzy­sta­nie z pakie­tów sprze­da­ży prą­du uwzględ­nia­ją­cych napra­wę sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go. Polacy kupi­li w ubie­głym roku pra­wie 7 mln sztuk duże­go AGD i 6 mln szt. małe­go AGD – poda­je sto­wa­rzy­sze­nie pro­du­cen­tów tego sprzę­tu APPLiA. W ubie­głym roku wyda­li­śmy na ten sprzęt aż 13,6 mld zł. Warto więc dbać o ten doby­tek, by nasze urzą­dze­nia nie zamie­ni­ły się szyb­ko w elektroodpady. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

2022

Bądź zmianą, którą...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł