- reklama -
Strona głównaEnergiaZielona energia nie kończy się...

Zielona energia nie kończy się na własnej fotowoltaice

Rośnie świa­do­mość eko­lo­gicz­na Polaków a to spra­wia, że coraz wię­cej osób inte­re­su­je się odna­wial­ną ener­gią. Nie wszy­scy mają moż­li­wość inwe­sty­cji we wła­sną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną i pro­duk­cję ener­gii ze słoń­ca. Czy moż­na więc zamó­wić zie­lo­ną ener­gię u sprze­daw­cy prą­du i z niej codzien­nie korzy­stać? Wyjaśniamy, co trze­ba zro­bić, by przejść w domu na ener­gię z odna­wial­nych źródeł. 

Polska nale­ży do państw, gdzie więk­szość ener­gii pro­du­ko­wa­na jest z węgla. W pierw­szej poło­wie tego roku elek­trow­nie węglo­we odpo­wia­da­ły za 76 proc. pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej – wyni­ka z danych opu­bli­ko­wa­nych nie­daw­no przez orga­ni­za­cję Ember. Farmy wia­tro­we, elek­trow­nie wod­ne, sło­necz­ne i bio­ga­zow­nie odpo­wia­da­ły za 14 proc. dostaw prądu. 

Ekologiczna energia z certyfikatem

W sie­ciach elek­tro­ener­ge­tycz­nych nie ma moż­li­wo­ści oddzie­le­nia ener­gii zie­lo­nej od tej z elek­trow­ni kon­wen­cjo­nal­nych. Odbiorca ener­gii ma jed­nak moż­li­wość wybo­ru sprze­daw­cy i odpo­wied­niej tary­fy. Warto więc poszu­kać u zakła­dów ener­ge­tycz­nych ofer­ty ener­gii z cer­ty­fi­ka­tem z odna­wial­nych źródeł.

Większość sprze­daw­ców prą­du przy­go­to­wu­je spe­cjal­ną ofer­tę skie­ro­wa­ną do klien­tów, któ­rzy chcą korzy­stać z czy­stej ener­gii. Najczęściej kie­ru­ją ją do firm i dużych odbior­ców ener­gii elek­trycz­nej, ponie­waż coraz czę­ściej przed­się­bior­stwa mają w pla­nach zmniej­sze­nie swo­je­go śla­du węglo­we­go. Natomiast nie wszy­scy sprze­daw­cy mają ofer­tę eko­lo­gicz­ne­go prą­du dla gospo­darstw domo­wych, choć nale­ży ocze­ki­wać, że takich ofert będzie przy­by­wać. Tauron ma już dwa pakie­ty z zie­lo­ną ener­gią dla domu: Prąd Eko z Serwisantem 24H i Prąd EKO z Serwisantem 24H Plus. Pochodzenie ener­gii z odna­wial­nych źró­deł potwier­dza cer­ty­fi­kat zna­nej, nie­za­leż­nej orga­ni­za­cji TÜV SÜD Polska. Czy jest to dro­gie? Jak poda­je Tauron, w momen­cie pod­pi­sa­nia umo­wy staw­ki prą­du są niż­sze o mini­mum 10 proc. od cen z tary­fy sprzedawcy.

Ekologicznie i ekonomicznie

Co jesz­cze war­to zro­bić? Przede wszyst­kim przejść na roz­li­cza­nie przez inter­net. Oszczędzamy na papie­rze, jest to wygod­ne i eko­lo­gicz­ne. Zawsze może­my spraw­dzić stan rachun­ków, któ­re nie giną gdzieś w ster­cie papierów. 

Kolejnym kro­kiem może być sko­rzy­sta­nie z pakie­tów sprze­da­ży prą­du uwzględ­nia­ją­cych napra­wę sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go. Polacy kupi­li w ubie­głym roku pra­wie 7 mln sztuk duże­go AGD i 6 mln szt. małe­go AGD – poda­je sto­wa­rzy­sze­nie pro­du­cen­tów tego sprzę­tu APPLiA. W ubie­głym roku wyda­li­śmy na ten sprzęt aż 13,6 mld zł. Warto więc dbać o ten doby­tek, by nasze urzą­dze­nia nie zamie­ni­ły się szyb­ko w elektroodpady. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...