- reklama -
Strona głównaEcoLifeKawa na początek zdrożeje. A...

Kawa na początek zdrożeje. A potem zniknie?

Na pierw­szy ogień pój­dzie kawa z Etiopii. Pod koniec tego stu­le­cia wzrost tem­pe­ra­tu­ry będzie tak duży, że poło­wa upraw w tym kra­ju może zostać zli­kwi­do­wa­na – wyni­ka z badań opu­bli­ko­wa­nych w Nature Plants. W Etiopii kró­lu­je odmia­na Arabica cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się boga­tym aro­ma­tem i łagod­ną gorycz­ką, za co uwiel­bia­ją ją kawo­sze na całym świe­cie. Mniej popu­lar­na Robusta, o wyso­kiej zawar­to­ści kofe­iny i mniej­szej kwa­so­wo­ści, sprze­da­je się czte­ry razy gorzej. 

Najlepsze kawy upra­wia się na zbo­czach gór – to zda­nie zapa­mię­ta­łam jesz­cze z cza­sów stu­diów w Instytucie Krajów Rozwijających się. Stąd popu­lar­ność i legen­dar­ny smak kawy kolum­bij­skiej.  Etiopia tak­że ma sprzy­ja­ją­ce tere­ny, a raczej – mia­ła do nie­daw­na. Uprawiana w tym kra­ju Arabica jest dość odpor­na na trud­ne warun­ki pogo­do­we, jakie panu­ją w Afryce, ale jed­no­cze­śnie wyma­ga odpo­wied­nich tem­pe­ra­tur, naj­le­piej pomię­dzy 16 a 24 stop­ni Celsjusza. A to sta­je się teraz trud­nym wyzwaniem.

Zmiany kli­ma­tu postę­pu­ją nie­ubła­ga­nie. Progno­zy kli­ma­tycz­ne poka­zu­ją, że Etiopia ogól­nie sta­ła się cie­plej­sza i bar­dziej sucha, co ozna­cza, że od 40 do 60 pro­cent obsza­rów, w któ­rych obec­nie znaj­du­ją się plan­ta­cje, nie nada­je się do ich utrzy­my­wa­nia. W rze­czy­wi­sto­ści zmia­na kli­ma­tu już szko­dzi plan­ta­to­rom, ponie­waż pogo­da sta­je się bar­dziej nie­prze­wi­dy­wal­na i eks­tre­mal­na. Gorące dni sta­ją się coraz bar­dziej gorą­ce, a desz­czo­we  toną w ule­wach. Prowadzi to do nie­prze­wi­dy­wal­nych zbio­rów i nisz­czy miej­sco­wą gospodarkę.

To cios dla kawo­szy. Oznacza, że za aro­ma­tycz­ny, pobu­dza­ją­cy napój przyj­dzie nam zapła­cić więcej.

Etiopia jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem kawy w Afryce i pią­tym co do wiel­ko­ści eks­por­te­rem kawy na świe­cie. Zmiany kli­ma­tu to też cios dla 15 milio­nów Etiopczyków żyją­cych na far­mach kawy, co wpły­wa na przy­szłość kra­ju. Jest jed­nak spo­sób, w jaki Etiopia może sta­wić czo­ła kasan­drycz­nym przewidywaniom.

Dwa albo nawet trzy scenariusze

Badanie wska­zu­je, jak Etiopia może przy­go­to­wać się na naj­gor­sze. Rosnące tem­pe­ra­tu­ry wypa­la­ją plan­ta­cje poło­żo­ne na niż­szych tere­nach ale będą korzyst­ne dla grun­tów na wyż­szej wyso­ko­ści. Te miej­sca sta­ną się odpo­wied­nie do upra­wia­nia kawy w przy­szło­ści i w opty­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu tere­ny upraw­ne mogą wzro­snąć nawet czte­ro­krot­nie – oce­nia­ją bada­cze. Aby tak się sta­ło, kraj musi zain­we­sto­wać spo­ro pie­nię­dzy i prze­ko­nać milio­ny rol­ni­ków do prze­nie­sie­nia swo­je­go dobyt­ku. Jak ich zachę­cić, by opu­ści­li swo­je ziemie?

Jest też inny sce­na­riusz – ogra­ni­cze­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych na świe­cie, aby spró­bo­wać utrzy­mać zmia­ny kli­ma­tycz­ne w kon­tro­li. Tylko czy przy obec­nym nasta­wie­niu poli­ty­ków, krót­ko­wzrocz­no­ści i pogo­ni za zyskiem jest to jesz­cze moż­li­we? Donald Trump, pre­zy­dent Stanów Zjednoczonych nie wie­rzy w ocie­pla­nie kli­ma­tu i pod­jął decy­zję o wyco­fa­niu się z poro­zu­mie­nia pary­skie­go, któ­re zastą­pi­ło Protokół z Kioto.

Ciekawy sce­na­riusz usły­sza­łam dzi­siaj w radio TokFM. Analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński stwier­dził, że w całym tym zamie­sza­niu z kawą „czu­je rękę“ fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych. To by ozna­cza­ło, że chcą w tej spo­sób nakrę­cić zwyż­kę cen surow­ca i dzię­ki temu zaro­bić na gieł­do­wych opcjach. Tego chy­ba nie uwzględ­ni­li bada­cze zaj­mu­ją­cy się zmia­na­mi klimatu.

Tak czy siak, ze wszyst­kich tych sce­na­riu­szy wyni­ka, że za kawę zapła­ci­my wię­cej.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...