- reklama -
Strona głównaEcoLifeWegańska czekolada "mleczna" wyróżniona

Wegańska czekolada „mleczna“ wyróżniona

„Mleczna” cze­ko­la­da bez mle­ka, czy­li alter­na­ty­wa dla osób uni­ka­ją­cych lak­to­zy, zna­la­zła się w naj­więk­szym pol­skim prze­glą­dzie ini­cja­tyw CSR i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju za 2022 rok. Czekoladę NXT wymy­śli­ła pol­ska fir­ma Slodkie, pro­du­cent sło­dy­czy rekla­mo­wych. Wegańską „mlecz­ną“ cze­ko­la­dę bez mle­ka moż­na więc zamó­wić w ramach słod­kich upo­min­ków two­rzo­nych dla biz­ne­su, na spo­tka­nia, tar­gi czy konferencje.

Wegańska czekolada NXT

Slodkie wybra­ło cze­ko­la­dę na bazie chu­fy (tzw. orze­cha tygry­sie­go), któ­ra sta­no­wi alter­na­ty­wę dla mle­ka kro­wie­go i spra­wia, że cze­ko­la­da jest kre­mo­wa. Jest to z pew­no­ścią rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie w bran­ży sło­dy­czy reklamowych.

Roślinne cze­ko­la­dy bez śla­do­wych ilo­ści mle­ka i jakich­kol­wiek innych aler­ge­nów są bez­piecz­ne do spo­ży­cia nawet dla osób bar­dzo wraż­li­wych na lak­to­zę, glu­ten, soję czy orze­chy. Osoby z nie­to­le­ran­cja­mi pokar­mo­wy­mi nie muszą się mar­twić się, czy im nie zaszko­dzą. To tak­że waż­na wia­do­mość dla firm zama­wia­ją­cych rekla­mo­we gadże­ty. Czekolada NXT sta­no­wi bazę do róż­nych bran­do­wa­nych sło­dy­czy, zatem jest dostęp­na zarów­no w for­mie tablicz­ki, jak i inne­go, dowol­ne­go kształtu. 

Czytaj tak­że: Prawdziwa cze­ko­la­da ma swo­ją gorz­ką cenę

Firma wpro­wa­dzi­ła na pol­ski rynek wegań­ska cze­ko­la­dę NXT rok temu, dokład­nie w Dzień Czekolady (12 kwiet­nia 2022 r.).

Moi rodzi­ce, któ­rzy zało­ży­li Slodkie, wpi­sa­li w DNA fir­my odpo­wie­dzial­ne podej­ście zarów­no w sto­sun­ku do ludzi, jak i pla­ne­ty. Stąd decy­zja o wpro­wa­dze­niu do naszej ofer­ty linii cze­ko­lad NXT gene­ra­tion, któ­ra w tym roku zna­la­zła się w rapor­cie Odpowiedzialnego biz­ne­su w Polsce.

Anna Garmada, CEO fir­my Slodkie.

Firma zwią­za­na jest z fun­da­cją Las na Zawsze, sadząc 1 metr lasu za każ­de zło­żo­ne zamó­wie­nie. Co wię­cej, korzy­sta z ener­gii pocho­dzą­cej z odna­wial­nych źró­deł i z bio­de­gra­do­wal­nych opa­ko­wań oraz współ­pra­cu­je z prze­woź­ni­ka­mi, któ­rzy reali­zu­ją dosta­wy w spo­sób neu­tral­ny dla środowiska.

Odpowiedzialny biznes

Raport „Odpowiedzialny biz­nes w Polsce. Dobre prak­ty­ki” w dwu­dzie­stej pierw­szej edy­cji pre­zen­tu­je rekor­do­wą licz­bę 1705 dobrych prak­tyk. Znajduje się w nim tak­że prze­gląd naj­waż­niej­szych wyda­rzeń doty­czą­cych odpo­wie­dzial­ne­go biz­ne­su w Polsce, wykaz publi­ka­cji, badań i arty­ku­łów pra­so­wych na tema­ty zwią­za­ne z CSR. To naj­waż­niej­sza cyklicz­na publi­ka­cja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wyda­wa­na od 2002 roku.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...