- reklama -
Strona głównaEcoLifeCeny wypożyczania rowerów Warszawie w...

Ceny wypożyczania rowerów Warszawie w 2023 r. bez zmian

Nextbike zain­au­gu­ro­wał od mar­ca w 10 pol­skich mia­stach sezon rowe­rów miej­skich. To ozna­cza moż­li­wość wypo­ży­cze­nia rowe­ru w: Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Koszalinie, Kołobrzegu, Tarnowie, Wolsztynie, Koninie, Grodzisku Mazowieckiem i Piasecznie. Na począt­ku kwiet­nia sezon rowe­ry zain­au­gu­ru­je w kolej­nych mia­stach. Jakie są ceny?

W Warszawie za pierw­sze 20 min jaz­dy wypo­ży­czo­nym rowe­rem miej­skim nie zapła­ci­my nic. Pierwsza godzi­na kosz­tu­je 1 zł, kolej­ne – dru­ga godzi­na – 3 zł, trze­cia – 5 zł, czwar­ta i każ­da następ­na – 7 zł. Za rower elek­trycz­ny do 20 min też nic nie zapła­ci­my, pierw­sza godzi­na kosz­tu­je 6 zł, a kolej­ne – 14 zł. To jest cen­nik ze stro­ny Veturilo w Warszawie na sezon roz­po­czy­na­ją­cy się 1 mar­ca 2023 roku. Za to zmie­ni­ły się inne rzeczy.

Wypożyczanie rowerów w Warszawie po nowemu

Nexbike został na 6 lat wyłącz­nym ope­ra­to­rem war­szaw­skie­go rowe­ru publicz­ne­go. Firma wraz z wła­dza­mi mia­sta przy­go­to­wa­ła nową flo­tę rowe­rów – Smartbike 2.0 i nową aplikację. 

Czytaj tak­że: Podwodne rowe­ry

Warszawa jest pierw­szym mia­stem w Polsce korzy­sta­ją­ca z nowej gene­ra­cji jed­no­śla­dów. Rewolucyjną zmia­ną będzie spo­sób wypo­ży­cza­nia i zwro­tu rowe­rów. Do histo­rii prze­cho­dzą zna­ne dotych­czas sta­cje z elek­tro­zam­ka­mi, któ­re czę­sto były pro­ble­ma­tycz­ne dla użyt­kow­ni­ków. Zastąpią je tote­my i rowe­ry wypo­sa­żo­ne w O‑locki z sys­te­mem GPS.

Z ulic mia­sta znik­nę­ły sta­cje wypo­sa­żo­ne w elek­tro­zam­ki, a zastą­pi­ły je tote­my oraz sto­ja­ki rowe­ro­we. Dodatkową opcją zwro­tu jed­no­śla­du będą tzw. obsza­ry zwro­tu – to ozna­czo­ne sto­ja­ki miej­skie, w któ­rych będzie moż­na zakoń­czyć wypo­ży­cze­nie. W całym mie­ście będzie ich ok. pół­to­ra tysią­ca, a ich roz­lo­ko­wa­nie spra­wia, że korzy­sta­nie z Veturilo jesz­cze nigdy nie było tak elastyczne

Tomasz Wojtkiewicz, pre­zes zarzą­du Nextbike.

W Warszawie wypo­ży­czal­nia rowe­rów ma w tym sezo­nie 30 tan­de­mów i 300 rowe­rów elek­trycz­nych. W sumie użyt­kow­ni­cy Veturilo w Warszawie mają do dys­po­zy­cji 305 sta­cji i 3084 rowerów. 

Stacje rowe­ro­we Veturilo nie będą jedy­nie prze­zna­czo­ne na nasze rowe­ry – rów­nież użyt­kow­ni­cy pry­wat­nych rowe­rów, czy korzy­sta­ją­cy z UTO, np. hulaj­nóg, będą mogli wygod­ne zapar­ko­wać swój pojazd. Stacje bowiem pomiesz­czą wię­cej niż tyl­ko rowe­ry Veturilo, a likwi­da­cja elek­tro­zam­ków powo­du­je ich znacz­nie więk­szą przy­stęp­ność. Chcemy wraz z wła­dza­mi mia­sta, aby były one trak­to­wa­ne jako „huby mobil­no­ści”, któ­re zin­te­gru­ją w jed­nym miej­scu róż­ne gru­py użyt­kow­ni­ków i usług

Tomasz Wojtkiewicz, pre­zes zarzą­du Nextbike.

Uwaga na dodatkowe opłaty

Ponadto wpro­wa­dzo­no też “stre­fy zwro­tu” czy­li dodat­ko­we punk­ty, oprócz sta­cji, w któ­rych moż­na zakoń­czyć wypo­ży­cze­nie rowe­ru. W Warszawie takich punk­tów na start będzie ok. pół­to­ra tysią­ca. Zakończenie wypo­ży­cze­nia w stre­fie zwro­tu ozna­cza dodat­ko­wą opłat wyso­ko­ści 15 zł. Natomiast, jeśli rower został wypo­ży­czo­ny w stre­fie zwro­tu, a zwró­co­ny na sta­cji użyt­kow­nik dosta­nie dodat­ko­we 5 zł na konto.

Za pozo­sta­wie­nie wypo­ży­czo­ne­go rowe­ru na mie­ście, poza stre­fą zwro­tu i sta­cją, będzie nali­cza­na kara, i to nie­ma­ła, bo od 50 do 1 tys. zł. Najbardziej sło­na opła­ta będzie nali­cza­na za znisz­cze­nie lub kra­dzież rowe­ru typu tan­dem – 10 tys. zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
A jeszcze lepsze jest to...