- reklama -
Strona głównaEcoLifeCeny wypożyczania rowerów Warszawie w...

Ceny wypożyczania rowerów Warszawie w 2023 r. bez zmian

Nextbike zain­au­gu­ro­wał od mar­ca w 10 pol­skich mia­stach sezon rowe­rów miej­skich. To ozna­cza moż­li­wość wypo­ży­cze­nia rowe­ru w: Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Koszalinie, Kołobrzegu, Tarnowie, Wolsztynie, Koninie, Grodzisku Mazowieckiem i Piasecznie. Na począt­ku kwiet­nia sezon rowe­ry zain­au­gu­ru­je w kolej­nych mia­stach. Jakie są ceny?

W Warszawie za pierw­sze 20 min jaz­dy wypo­ży­czo­nym rowe­rem miej­skim nie zapła­ci­my nic. Pierwsza godzi­na kosz­tu­je 1 zł, kolej­ne – dru­ga godzi­na – 3 zł, trze­cia – 5 zł, czwar­ta i każ­da następ­na – 7 zł. Za rower elek­trycz­ny do 20 min też nic nie zapła­ci­my, pierw­sza godzi­na kosz­tu­je 6 zł, a kolej­ne – 14 zł. To jest cen­nik ze stro­ny Veturilo w Warszawie na sezon roz­po­czy­na­ją­cy się 1 mar­ca 2023 roku. Za to zmie­ni­ły się inne rzeczy.

Wypożyczanie rowerów w Warszawie po nowemu

Nexbike został na 6 lat wyłącz­nym ope­ra­to­rem war­szaw­skie­go rowe­ru publicz­ne­go. Firma wraz z wła­dza­mi mia­sta przy­go­to­wa­ła nową flo­tę rowe­rów – Smartbike 2.0 i nową aplikację. 

Czytaj tak­że: Podwodne rowe­ry

Warszawa jest pierw­szym mia­stem w Polsce korzy­sta­ją­ca z nowej gene­ra­cji jed­no­śla­dów. Rewolucyjną zmia­ną będzie spo­sób wypo­ży­cza­nia i zwro­tu rowe­rów. Do histo­rii prze­cho­dzą zna­ne dotych­czas sta­cje z elek­tro­zam­ka­mi, któ­re czę­sto były pro­ble­ma­tycz­ne dla użyt­kow­ni­ków. Zastąpią je tote­my i rowe­ry wypo­sa­żo­ne w O‑locki z sys­te­mem GPS.

Z ulic mia­sta znik­nę­ły sta­cje wypo­sa­żo­ne w elek­tro­zam­ki, a zastą­pi­ły je tote­my oraz sto­ja­ki rowe­ro­we. Dodatkową opcją zwro­tu jed­no­śla­du będą tzw. obsza­ry zwro­tu – to ozna­czo­ne sto­ja­ki miej­skie, w któ­rych będzie moż­na zakoń­czyć wypo­ży­cze­nie. W całym mie­ście będzie ich ok. pół­to­ra tysią­ca, a ich roz­lo­ko­wa­nie spra­wia, że korzy­sta­nie z Veturilo jesz­cze nigdy nie było tak elastyczne

Tomasz Wojtkiewicz, pre­zes zarzą­du Nextbike.

W Warszawie wypo­ży­czal­nia rowe­rów ma w tym sezo­nie 30 tan­de­mów i 300 rowe­rów elek­trycz­nych. W sumie użyt­kow­ni­cy Veturilo w Warszawie mają do dys­po­zy­cji 305 sta­cji i 3084 rowerów. 

Stacje rowe­ro­we Veturilo nie będą jedy­nie prze­zna­czo­ne na nasze rowe­ry – rów­nież użyt­kow­ni­cy pry­wat­nych rowe­rów, czy korzy­sta­ją­cy z UTO, np. hulaj­nóg, będą mogli wygod­ne zapar­ko­wać swój pojazd. Stacje bowiem pomiesz­czą wię­cej niż tyl­ko rowe­ry Veturilo, a likwi­da­cja elek­tro­zam­ków powo­du­je ich znacz­nie więk­szą przy­stęp­ność. Chcemy wraz z wła­dza­mi mia­sta, aby były one trak­to­wa­ne jako „huby mobil­no­ści”, któ­re zin­te­gru­ją w jed­nym miej­scu róż­ne gru­py użyt­kow­ni­ków i usług

Tomasz Wojtkiewicz, pre­zes zarzą­du Nextbike.

Uwaga na dodatkowe opłaty

Ponadto wpro­wa­dzo­no też “stre­fy zwro­tu” czy­li dodat­ko­we punk­ty, oprócz sta­cji, w któ­rych moż­na zakoń­czyć wypo­ży­cze­nie rowe­ru. W Warszawie takich punk­tów na start będzie ok. pół­to­ra tysią­ca. Zakończenie wypo­ży­cze­nia w stre­fie zwro­tu ozna­cza dodat­ko­wą opłat wyso­ko­ści 15 zł. Natomiast, jeśli rower został wypo­ży­czo­ny w stre­fie zwro­tu, a zwró­co­ny na sta­cji użyt­kow­nik dosta­nie dodat­ko­we 5 zł na konto.

Za pozo­sta­wie­nie wypo­ży­czo­ne­go rowe­ru na mie­ście, poza stre­fą zwro­tu i sta­cją, będzie nali­cza­na kara, i to nie­ma­ła, bo od 50 do 1 tys. zł. Najbardziej sło­na opła­ta będzie nali­cza­na za znisz­cze­nie lub kra­dzież rowe­ru typu tan­dem – 10 tys. zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...