- reklama -
Strona głównaEnergiaW sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży...

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierp­nia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obo­wią­zy­wał zakaz wpro­wa­dza­nia na rynek popu­lar­nych podłuż­nych lamp T5 i T8. Oświetlenie flu­ore­scen­cyj­ne zawie­ra rtęć. 

Unijna dyrek­ty­wa RoHS (ang. Restriction of the use of Hazardous Substances) ogra­ni­cza sto­so­wa­nie sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych. Oświetlenie pod­le­ga tak­że dyrek­ty­wie Ecodesign, któ­ra nakła­da nor­my zwią­za­ne z efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną. Świetlówki zawie­ra­ją­ce rtęć dosta­ły okres przej­ścio­wy w sto­so­wa­niu tych prze­pi­sów. Stopniowo muszą jed­nak zostać wyco­fa­ne z unij­ne­go rynku.

Lampy T8 i T5 sta­no­wią nadal popu­lar­ne oświe­tle­nie. Stosuje się je m.in. w halach pro­duk­cyj­nych, cen­trach logi­stycz­nych, biu­rach, a tak­że budyn­kach uży­tecz­no­ści publicznej. 

Zmiany wyni­ka­ją­ce m.in. z dyrek­ty­wy RoHS przy­słu­żą się kwe­stiom pro­śro­do­wi­sko­wym, a tak­że mogą mieć pozy­tyw­ny wpływ na opty­ma­li­za­cję kosz­tów i zmniej­sze­nie opłat za zuży­tą ener­gię. Pomóc w tym może prze­pro­wa­dze­nie pro­fe­sjo­nal­nej moder­ni­za­cji oświe­tle­nia na LED

Łukasz Całka, Director of LED Product House w Luneos.

Wymiana T5 i T8 na LED

Zakaz wpro­wa­dza­nia na rynek świe­tló­wek T8 i T5 spo­wo­du­je ich trud­niej­szą dostęp­ność, więc wymia­na takich lamp sta­nie się dużo droż­sza, a z cza­sem może nawet nie­moż­li­wa w reali­za­cji – oce­nia fir­ma Luneos. To z kolei przy­spie­szy prze­cho­dze­nie na oświe­tle­nie LED. Oświetleniem LED nie zawie­ra rtę­ci, zuży­wa o poło­wę mniej ener­gii na dany poziom świa­tła i dzia­ła 2–3 razy dłużej.

Czytaj tak­że: Kiedy gro­zi kara za brak świa­dec­twa energetycznego

Raport przy­go­to­wa­ny dla Komisji Europejskiej trzy lata temu wyka­zał, że zakaz naj­pow­szech­niej­szych lamp zawie­ra­ją­cych rtęć – T5, T8 i świe­tló­wek kom­pak­to­wych pin oszczę­dzi do 2035 r. ok. 2 tony rtę­ci. Oszczędności ener­gii osza­co­wa­no na ok. 2 TWh rocz­nie i ogrom­ne oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...