- reklama -
Strona głównaEnergiaNajwiększe farmy fotowoltaiczne w Polsce...

Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce zajmują miejsce po węglu

- reklama -

Tauron poin­for­mo­wał, że budu­je w Mysłowicach elek­trow­nię sło­necz­ną o mocy 100 MW. Tym samym ma to być naj­więk­sza far­ma foto­wol­ta­icz­na w Polsce. Teraz naj­więk­szy tego typu obiekt znaj­du­je się w Wielkopolsce, na tere­nie byłej kopal­ni węgla bru­nat­ne­go i nale­ży do fir­my pry­wat­nej Esoleo. W pla­nach są już znacz­nie więk­sze pro­jek­ty słoneczne.

Największa far­ma foto­wol­ta­icz­na powsta­je w Mysłowicach na tere­nach poprze­my­sło­wych nale­żą­cych do Grupy Tauron. Wcześniej było tu skła­do­wi­sko odpa­dów pale­ni­sko­wych. Elektrownia sło­necz­na powsta­je eta­pa­mi – naj­pierw wybu­do­wa­ne zosta­nie 37 MW, co odpo­wia­da ok. 94 tys. pane­li o łącz­nej powierzch­ni 16 ha. Pierwsza ener­gia elek­trycz­na popły­nie z far­my sło­necz­nej Taurona w Myślenicach w przy­szłym roku. W cią­gu roku elek­trow­nia dostar­czy oko­ło 39 tys. MWh ener­gii, co wystar­czy dla ok. 16 tys. gospo­darstw domo­wych. W kolej­nym eta­pie doj­dzie znacz­nie wię­cej modu­łów, bo moc ma być zwięk­szo­na o jesz­cze 60 MW.

Dzięki takie­mu podej­ściu, tere­ny poprze­my­sło­we są ponow­nie zagospodarowywane. 

Seba­stian Gola, pre­zes spół­ki Tauron Wytwarzanie.

Na inwe­sty­cję Tauron dostał unij­ne wspar­cie z pro­gra­mu POiŚ, a kon­kret­nie 82,5 mln zł w for­mie nie­opro­cen­to­wa­nej pożycz­ki z moż­li­wo­ścią umo­rze­nia do 24 mln zł.

Coraz większe farmy fotowoltaiczne

Teraz naj­więk­sza far­ma foto­wol­ta­icz­na pro­du­ku­je prąd w gmi­nie Brudzew. Należy do Esoleo, spół­ki z Grupy Polsat. Ogromna sło­necz­na elek­trow­nia skła­da się z pra­wie 155 tys. modu­łów foto­wol­ta­icz­nych o mocy 450 Wp każ­dy i zaj­mu­je ok. 100 ha tere­nu. Nie dość, że far­ma powsta­ła na daw­nych tere­nach poko­pal­nia­nych kom­plek­su Pątnów Adamów Konin, to jesz­cze przy jej budo­wie Esoleo zaan­ga­żo­wa­ła m.in. byłych górników. 

Czytaj tak­że: Największa elek­trow­nia sło­necz­na dostar­czy prąd Polsatowi

Na dru­gim miej­scu jest dzia­ła­ją­ca od ubie­głe­go roku far­ma sło­necz­na w Witnicy w woje­wódz­twie lubu­skim. Wybudował ją duży nie­miec­ki dewe­lo­per ByWare, kom­plet­nie bez publicz­ne­go wspar­cia, po czym sprze­dał fir­mie irlandz­kiej Alternus. Farma posia­da moc 64,4 MW. Odbiorcą ener­gii z tej elek­trow­ni jest zakład cemen­to­wy Gorażdże. 

Hektary pod fotowoltaikę 

Należy spo­dzie­wać się, że Esoleo i Tauron nie­dłu­go pocie­szą się pierw­szym miej­scem, jeśli cho­dzi o wiel­kość sło­necz­nej elek­trow­ni. W pla­nach inwe­sto­rzy pry­wat­ni mają budo­wy potęż­nych kom­plek­sów sło­necz­nych w Wielkopolsce i na Pomorzu. W gmi­nie Choczewo w oko­li­cach wsi Zwartowo fir­ma Respect Energy sta­wia far­mę o mocy oko­ło 350 MW. Farma wypro­du­ku­je ener­gię w ilo­ści wystar­cza­ją­cej do zasi­le­nia 153 tys. gospo­darstw domo­wych, czy­li będzie w sta­nie zaspo­ko­ić potrze­by ener­ge­tycz­ne miesz­kań­ców mia­sta o wiel­ko­ści Gdańska. Zajmie teren ok. 300 hek­ta­rów czy­li trzy­krot­nie więk­szy niż dzia­ła­ją­ca już far­ma w gmi­nie Brudzew. 

Plany inwe­sto­rów nie zawsze prze­kła­da­ją się na reali­za­cję. Niedawno miesz­kań­cy Pomorza zachod­nie­go zablo­ko­wa­li inwe­sty­cję w ogrom­ną elek­trow­nię sło­necz­ną, któ­ra mia­ła zająć ponad 400 hek­ta­rów. Inwestor miał zgo­dę rol­ni­ka, ale do tego potrze­bo­wał zmian w stu­dium uwa­run­ko­wań zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Radni nie zgo­dzi­li się na to i tym samym zablo­ko­wa­li budo­wę mega­far­my foto­wol­ta­icz­nej koło Stawna i Lubieszewa.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...