- reklama -
Strona głównaEnergiaNajwiększe farmy fotowoltaiczne w Polsce...

Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce zajmują miejsce po węglu

Tauron poin­for­mo­wał, że budu­je w Mysłowicach elek­trow­nię sło­necz­ną o mocy 100 MW. Tym samym ma to być naj­więk­sza far­ma foto­wol­ta­icz­na w Polsce. Teraz naj­więk­szy tego typu obiekt znaj­du­je się w Wielkopolsce, na tere­nie byłej kopal­ni węgla bru­nat­ne­go i nale­ży do fir­my pry­wat­nej Esoleo. W pla­nach są już znacz­nie więk­sze pro­jek­ty słoneczne.

Największa far­ma foto­wol­ta­icz­na powsta­je w Mysłowicach na tere­nach poprze­my­sło­wych nale­żą­cych do Grupy Tauron. Wcześniej było tu skła­do­wi­sko odpa­dów pale­ni­sko­wych. Elektrownia sło­necz­na powsta­je eta­pa­mi – naj­pierw wybu­do­wa­ne zosta­nie 37 MW, co odpo­wia­da ok. 94 tys. pane­li o łącz­nej powierzch­ni 16 ha. Pierwsza ener­gia elek­trycz­na popły­nie z far­my sło­necz­nej Taurona w Myślenicach w przy­szłym roku. W cią­gu roku elek­trow­nia dostar­czy oko­ło 39 tys. MWh ener­gii, co wystar­czy dla ok. 16 tys. gospo­darstw domo­wych. W kolej­nym eta­pie doj­dzie znacz­nie wię­cej modu­łów, bo moc ma być zwięk­szo­na o jesz­cze 60 MW.

Dzięki takie­mu podej­ściu, tere­ny poprze­my­sło­we są ponow­nie zagospodarowywane. 

Seba­stian Gola, pre­zes spół­ki Tauron Wytwarzanie.

Na inwe­sty­cję Tauron dostał unij­ne wspar­cie z pro­gra­mu POiŚ, a kon­kret­nie 82,5 mln zł w for­mie nie­opro­cen­to­wa­nej pożycz­ki z moż­li­wo­ścią umo­rze­nia do 24 mln zł.

Coraz większe farmy fotowoltaiczne

Teraz naj­więk­sza far­ma foto­wol­ta­icz­na pro­du­ku­je prąd w gmi­nie Brudzew. Należy do Esoleo, spół­ki z Grupy Polsat. Ogromna sło­necz­na elek­trow­nia skła­da się z pra­wie 155 tys. modu­łów foto­wol­ta­icz­nych o mocy 450 Wp każ­dy i zaj­mu­je ok. 100 ha tere­nu. Nie dość, że far­ma powsta­ła na daw­nych tere­nach poko­pal­nia­nych kom­plek­su Pątnów Adamów Konin, to jesz­cze przy jej budo­wie Esoleo zaan­ga­żo­wa­ła m.in. byłych górników. 

Czytaj tak­że: Największa elek­trow­nia sło­necz­na dostar­czy prąd Polsatowi

Na dru­gim miej­scu jest dzia­ła­ją­ca od ubie­głe­go roku far­ma sło­necz­na w Witnicy w woje­wódz­twie lubu­skim. Wybudował ją duży nie­miec­ki dewe­lo­per ByWare, kom­plet­nie bez publicz­ne­go wspar­cia, po czym sprze­dał fir­mie irlandz­kiej Alternus. Farma posia­da moc 64,4 MW. Odbiorcą ener­gii z tej elek­trow­ni jest zakład cemen­to­wy Gorażdże. 

Hektary pod fotowoltaikę 

Należy spo­dzie­wać się, że Esoleo i Tauron nie­dłu­go pocie­szą się pierw­szym miej­scem, jeśli cho­dzi o wiel­kość sło­necz­nej elek­trow­ni. W pla­nach inwe­sto­rzy pry­wat­ni mają budo­wy potęż­nych kom­plek­sów sło­necz­nych w Wielkopolsce i na Pomorzu. W gmi­nie Choczewo w oko­li­cach wsi Zwartowo fir­ma Respect Energy sta­wia far­mę o mocy oko­ło 350 MW. Farma wypro­du­ku­je ener­gię w ilo­ści wystar­cza­ją­cej do zasi­le­nia 153 tys. gospo­darstw domo­wych, czy­li będzie w sta­nie zaspo­ko­ić potrze­by ener­ge­tycz­ne miesz­kań­ców mia­sta o wiel­ko­ści Gdańska. Zajmie teren ok. 300 hek­ta­rów czy­li trzy­krot­nie więk­szy niż dzia­ła­ją­ca już far­ma w gmi­nie Brudzew. 

Plany inwe­sto­rów nie zawsze prze­kła­da­ją się na reali­za­cję. Niedawno miesz­kań­cy Pomorza zachod­nie­go zablo­ko­wa­li inwe­sty­cję w ogrom­ną elek­trow­nię sło­necz­ną, któ­ra mia­ła zająć ponad 400 hek­ta­rów. Inwestor miał zgo­dę rol­ni­ka, ale do tego potrze­bo­wał zmian w stu­dium uwa­run­ko­wań zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Radni nie zgo­dzi­li się na to i tym samym zablo­ko­wa­li budo­wę mega­far­my foto­wol­ta­icz­nej koło Stawna i Lubieszewa.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...