- reklama -
Strona głównaEcoRaportAutobusy wodorowe z Polski. EcoRaport...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Coraz wię­cej pol­skich miast zama­wia auto­bu­sy wodo­ro­we. Solaris zapre­zen­to­wał na tar­gach w Berlinie Urbino 18 hydro­gen – dru­gi, prze­gu­bo­wy auto­bus wodo­ro­wy, jaki będzie produkował. 

Urbino 18 hydro­gen ma 18 metrów i nowo­cze­sny wodo­ro­wy napęd, ponie­waż nie posia­da kla­sycz­nej komo­ry sil­ni­ka, tyl­ko napęd modu­ło­wy. Dzięki eli­mi­na­cji komo­ry sil­ni­ka posze­rzy­ła się prze­strzeń na dachu pojaz­du, gdzie zamon­to­wa­no kom­po­zy­to­we, lek­kie butle z wodo­rem o łącz­nej pojem­no­ści 51,2 kg. Zastosowane w pojeź­dzie bate­rie Solaris o pojem­no­ści oko­ło 60 kWh peł­nią funk­cję wspo­ma­ga­ją­cą, np. pod­czas przy­spie­sza­nia czy pod­czas reku­pe­ra­cji. Proces zatan­ko­wa­nia zbior­ni­ków do peł­na zaj­mu­je ok. 20 minut.

Czytaj tak­że: Wodorowe auto­bu­sy w pol­skich miastach

W tym roku o zaku­pie auto­bu­sów wodo­ro­wych poin­for­mo­wał Poznań i Wałbrzych, testy wodo­ro­we­go Solarisa prze­pro­wa­dził Kraków. Wydzierżawiony auto­bus na wodór kur­su­je tak­że w Koninie. 

Fabryka akumulatorów do elektryków w Polsce

Umicore otwo­rzył pod Nysą pierw­szą w Europie giga­fa­bry­kę mate­ria­łów aku­mu­la­to­ro­wych. Zakład w Radzikowicach jest zasi­la­ny w 100 proc. zie­lo­ną ener­gią z far­my wia­tro­wej w Pągowie. Roczna zdol­ność pro­duk­cyj­na zakła­du ma osią­gać 20 GWh do koń­ca 2023 roku i 40 GWh w 2024 roku. Możliwości pro­duk­cyj­ne wyno­szą nato­miast ponad 200 GWh, co odpo­wia­da 3 mln aut elektrycznych. 

Delegacja z Europarlamentu odwiedziła polskie lasy 

Członkowie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (Komisja PETI) odby­li misję wyja­śnia­ją­cą (ang. fact fin­ding mis­sion) w Polsce. To odpo­wiedź na skar­gę (nr 8052017) zło­żo­ną w 2017 r. przez sie­dem pol­skich orga­ni­za­cji pozarządowych. 

Zarzuty orga­ni­za­cji doty­czy­ły mię­dzy inny­mi bra­ku dostę­pu do wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści w gospo­dar­ce leśnej, bra­ku prze­strze­ga­nia przez leśni­ków wymo­gów ochro­ny gatun­ko­wej roślin i zwie­rząt oraz pro­wa­dze­nia wyci­nek bez pod­sta­wy praw­nej, tj. bez spo­rzą­dzo­nych, oce­nio­nych i zatwier­dzo­nych Planów Urządzenia Lasu. 

Dorores Montserrat, Cristina Maestre Martin de Amargo i Jarosław Duda odwie­dzi­li Białowieżę i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zbiórka tubek w salonach fryzjerskich w Polsce

Największy na świe­cie pro­du­cent tubek alu­mi­nio­wych wes­prze zbiór­kę tych opa­ko­wań wyko­rzy­sty­wa­nych przez bran­żę beau­ty w Polsce. Po raz kolej­ny w zbiór­kę alu­mi­nio­wych tubek wyko­rzy­sty­wa­nych przez bran­żę beau­ty zaan­ga­żo­wa­ła się tak­że mar­ka Kemon.

Fundacja RECAL wspól­nie z ALLTUB Group i Kemon zapo­wie­dzie­li, że w 2022 roku chcą zapro­sić do udzia­łu w akcji nawet 800 salo­nów fry­zjer­skich. Od maja już nie­mal 400 salo­nów współ­pra­cu­ją­cych z Kemon zbie­ra do spe­cjal­nych pojem­ni­ków puste alu­mi­nio­we tub­ki po far­bach. W ubie­głym roku współ­pra­cy z salo­na­mi fry­zjer­ski­mi zebra­no 400 kg alu­mi­nio­wych opakowań.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...