- reklama -
Strona głównaEcoRaportAutobusy wodorowe z Polski. EcoRaport...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Coraz wię­cej pol­skich miast zama­wia auto­bu­sy wodo­ro­we. Solaris zapre­zen­to­wał na tar­gach w Berlinie Urbino 18 hydro­gen – dru­gi, prze­gu­bo­wy auto­bus wodo­ro­wy, jaki będzie produkował. 

Urbino 18 hydro­gen ma 18 metrów i nowo­cze­sny wodo­ro­wy napęd, ponie­waż nie posia­da kla­sycz­nej komo­ry sil­ni­ka, tyl­ko napęd modu­ło­wy. Dzięki eli­mi­na­cji komo­ry sil­ni­ka posze­rzy­ła się prze­strzeń na dachu pojaz­du, gdzie zamon­to­wa­no kom­po­zy­to­we, lek­kie butle z wodo­rem o łącz­nej pojem­no­ści 51,2 kg. Zastosowane w pojeź­dzie bate­rie Solaris o pojem­no­ści oko­ło 60 kWh peł­nią funk­cję wspo­ma­ga­ją­cą, np. pod­czas przy­spie­sza­nia czy pod­czas reku­pe­ra­cji. Proces zatan­ko­wa­nia zbior­ni­ków do peł­na zaj­mu­je ok. 20 minut.

Czytaj tak­że: Wodorowe auto­bu­sy w pol­skich miastach

W tym roku o zaku­pie auto­bu­sów wodo­ro­wych poin­for­mo­wał Poznań i Wałbrzych, testy wodo­ro­we­go Solarisa prze­pro­wa­dził Kraków. Wydzierżawiony auto­bus na wodór kur­su­je tak­że w Koninie. 

Fabryka akumulatorów do elektryków w Polsce

Umicore otwo­rzył pod Nysą pierw­szą w Europie giga­fa­bry­kę mate­ria­łów aku­mu­la­to­ro­wych. Zakład w Radzikowicach jest zasi­la­ny w 100 proc. zie­lo­ną ener­gią z far­my wia­tro­wej w Pągowie. Roczna zdol­ność pro­duk­cyj­na zakła­du ma osią­gać 20 GWh do koń­ca 2023 roku i 40 GWh w 2024 roku. Możliwości pro­duk­cyj­ne wyno­szą nato­miast ponad 200 GWh, co odpo­wia­da 3 mln aut elektrycznych. 

Delegacja z Europarlamentu odwiedziła polskie lasy 

Członkowie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (Komisja PETI) odby­li misję wyja­śnia­ją­cą (ang. fact fin­ding mis­sion) w Polsce. To odpo­wiedź na skar­gę (nr 8052017) zło­żo­ną w 2017 r. przez sie­dem pol­skich orga­ni­za­cji pozarządowych. 

Zarzuty orga­ni­za­cji doty­czy­ły mię­dzy inny­mi bra­ku dostę­pu do wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści w gospo­dar­ce leśnej, bra­ku prze­strze­ga­nia przez leśni­ków wymo­gów ochro­ny gatun­ko­wej roślin i zwie­rząt oraz pro­wa­dze­nia wyci­nek bez pod­sta­wy praw­nej, tj. bez spo­rzą­dzo­nych, oce­nio­nych i zatwier­dzo­nych Planów Urządzenia Lasu. 

Dorores Montserrat, Cristina Maestre Martin de Amargo i Jarosław Duda odwie­dzi­li Białowieżę i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zbiórka tubek w salonach fryzjerskich w Polsce

Największy na świe­cie pro­du­cent tubek alu­mi­nio­wych wes­prze zbiór­kę tych opa­ko­wań wyko­rzy­sty­wa­nych przez bran­żę beau­ty w Polsce. Po raz kolej­ny w zbiór­kę alu­mi­nio­wych tubek wyko­rzy­sty­wa­nych przez bran­żę beau­ty zaan­ga­żo­wa­ła się tak­że mar­ka Kemon.

Fundacja RECAL wspól­nie z ALLTUB Group i Kemon zapo­wie­dzie­li, że w 2022 roku chcą zapro­sić do udzia­łu w akcji nawet 800 salo­nów fry­zjer­skich. Od maja już nie­mal 400 salo­nów współ­pra­cu­ją­cych z Kemon zbie­ra do spe­cjal­nych pojem­ni­ków puste alu­mi­nio­we tub­ki po far­bach. W ubie­głym roku współ­pra­cy z salo­na­mi fry­zjer­ski­mi zebra­no 400 kg alu­mi­nio­wych opakowań.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...