- reklama -
Strona głównaTechnologieRecykling paneli fotowoltaicznych - kto...

Recykling paneli fotowoltaicznych – kto za to odpowiada?

Recykling pane­li foto­wol­ta­icz­nych na zapas mar­twi wie­lu użyt­kow­ni­ków. Czas dzia­ła­nia foto­wol­ta­iki wyno­si zazwy­czaj ponad 20 lat, jed­nak już teraz sły­chać pyta­nia, co sta­nie się z tona­mi elek­trycz­ne­go sprzę­tu. Czy podzie­lą one losy śmi­gieł wia­tra­ków, któ­re tra­fia­ły na wysy­pi­ska? Większość tych obaw jest nieuzasadniona.

Dlaczego recy­kling pane­li foto­wol­ta­icz­nych budzi tyle emo­cji? Prawdopodobnie dla­te­go, że nie­mal nikt tego jesz­cze nie zoba­czył. Fotowoltaika jest mło­dą tech­no­lo­gią, któ­ra prze­bo­jem weszła na pol­ski rynek. Trudno wska­zać jej sła­be stro­ny, ale nie­któ­rzy wska­zu­ją na przy­szły recy­kling, któ­ry będzie wyzwa­niem. Argumenty są jed­nak zupeł­nie nietrafione. 

Jak wygląda recykling paneli?

Obecne tech­no­lo­gie pozwa­la­ją na to, by zuży­ty panel foto­wol­ta­icz­ny nie był szko­dli­wy dla śro­do­wi­ska. Przede wszyst­kim odzy­sku­je się oko­ło 90 proc. surow­ców, jakie ma panel foto­wol­ta­icz­ny. Sam recy­kling zaś obej­mu­je nawet 100 proc. same­go sprzę­tu – pod­kre­śla Akademia Górniczo-​Hutnicza, któ­ra opra­co­wa­ła wła­sną meto­dę radze­nia sobie ze zuży­tym sprzę­tem fotowoltaicznym.

To zna­czy, że nic nie musi tra­fić na skła­do­wi­ska odpa­dów, przed czym bro­nią zresz­tą sku­tecz­nie unij­ne i kra­jo­we regu­la­cje. Fotowoltaika pod­le­ga w Unii Europejskiej tym samym prze­pi­som, co sprzęt elek­tro­nicz­ny. Panele foto­wol­ta­icz­ne umiesz­czo­no w tej samej gru­pie co tele­wi­zo­ry, odtwa­rza­cze muzy­ki czy wideo. Od 2021 roku co naj­mniej 65 proc. masy wpro­wa­dza­ne­go takie­go sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go musi zostać zebra­ne z ryn­ku. Jeśli cho­dzi o poziom odzy­sku to mini­mal­ny próg wyno­si 85 proc., a poziom recy­klin­gu – 80 proc. 

Kto płaci za zużyte panele fotowoltaiczne?

Użytkownicy foto­wol­ta­iki oba­wia­ją się, że za recy­kling pane­li foto­wol­ta­icz­nych przyj­dzie im kie­dyś sło­no zapła­cić. Takie oba­wy mają zwłasz­cza dzier­żaw­cy zie­mi pod far­my sło­necz­ne. Przede wszyst­kim, te oso­by mogą w kontr­ak­cie zabez­pie­czyć się i zapi­sać w nim obo­wiąz­ki inwe­sto­ra, któ­ry czer­pie zyski z pra­cy elek­trow­ni. Nie ma mowy, by to rol­nik czy wła­ści­ciel dział­ki pła­cił za „uty­li­za­cję“ farmy. 

Co waż­ne, ponie­waż znisz­czo­ny czy zuży­ty sta­ry panel foto­wol­ta­icz­ny to tak napraw­dę tyl­ko jeden ze sprzę­tów elek­tro­nicz­nych, więc moż­na go oddać po pro­stu do punk­tu zbie­ra­nia takich elek­tro­nicz­nych odpa­dów (np. w PSZOK). Tak mogą robić pro­su­men­ci – wła­ści­cie­le domów, któ­rzy foto­wol­ta­ikę mają. 

Czytaj tak­że: Czy to się opła­ca? Wielki test fotowoltaiki

Prawdopodobnie pane­le foto­wol­ta­icz­ne w przy­szło­ści będą przez recy­kle­rów poszu­ki­wa­ne. Na impor­te­rze leży bowiem obo­wią­zek wywią­za­nia się z pozio­mu odzy­sku i recy­klin­gu sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go. Ten sprzęt musi być z ryn­ku zebra­ny – stąd róż­ne­go rodza­ju akcje pro­mo­cyj­ne, któ­re orga­ni­zu­ją fir­my w tym wyspe­cja­li­zo­wa­ne, czy­li orga­ni­za­cje odzysku. 

Stare sprzę­ty odda­je­my czę­sto w skle­pach, przy zaku­pie nowych. Wymieniając po jakimś okre­sie sta­re pane­le foto­wol­ta­icz­ne na nowe wystar­czy więc zazna­czyć, by sprze­daw­ca ode­brał sta­ry sprzęt. Fotowoltaika ma jed­nak znacz­nie dłuż­szy czas trwa­ło­ści i wyko­rzy­sta­nia, a trud­no też spo­dzie­wać się, czy za kil­ka­na­ście lat będzie dzia­ła­ła ta sama fir­ma, któ­ra nam je mon­to­wa­ła. To jed­nak nie będzie prze­cież problemem.

Co daje recykling paneli fotowoltaicznych?

W Polsce uty­li­za­cja pane­li sta­je się coraz bar­dziej opła­cal­na, ponie­waż mikro­in­sta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne ma już oko­ło milion Polaków. Rynek jest na tyle duży, że fir­ma z Torunia uru­cho­mi­ła usłu­gę przyj­mo­wa­nia znisz­czo­nych, sta­rych i nie­po­trzeb­nych paneli. 

Po pierw­sze prze­wo­dy, skrzyn­ki przy­łą­cze­nio­we łatwo się demon­tu­je. Najtrudniejsze są wafle krze­mo­we, ale moż­na je wyko­rzy­stać ponow­nie. Jeśli w dobry są w dobrym sta­nie tech­nicz­nym pod­da­je się wytra­wia­niu kwa­sem i ponow­ne­mu wzbo­ga­ca­niu. Uszkodzone prze­ta­pia się i wyko­rzy­stu­je ponow­nie w nowych modu­łach fotowoltaicznych.

Najłatwiejsze do prze­two­rze­nia są ele­men­ty szkla­ne i alu­mi­nio­we, któ­re jako mate­ria­ły są zna­ne recy­kle­rom od daw­na. Odzysk ich jest moż­li­wy na pozio­mie ok 90 proc. Natomiast ele­men­ty pla­sti­ko­we i pozo­sta­łe naj­czę­ściej się topi.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...