- reklama -
Strona głównaTechnologieJak wykorzystać wodę deszczową w...

Jak wykorzystać wodę deszczową w domu? NCBR szuka chętnych

Masz dom jed­no­ro­dzin­ny i chcesz mieć dar­mo­wą wodę? Przetestuj z nami inno­wa­cyj­ny sys­tem do reten­cjo­no­wa­nia wody – zachę­ca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Warunki, jakie trze­ba speł­nić, by wyko­rzy­stać wodę desz­czo­wą w domu nie są jed­nak pro­ste. Dobra wia­do­mość jest taka, że desz­czów­ka może zastą­pić w domu wodę z wodociągów

NCBR szu­ka domu jed­no­ro­dzin­ne­go w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, we Wrocławiu (albo w pro­mie­niu do 100 km od dane­go mia­sta). Wymaga, aby takim budyn­ku miesz­ka­ło od dwóch do dzie­się­ciu osób. Ponadto powierzch­nia dachu musi wyno­sić oko­ło 120-​300 m2. Do domu musi przy­le­gać tak­że ogród/​teren zie­lo­ny o powierzch­ni co naj­mniej 200 m2.

Instalacja wody deszczowej w domu

W przed­się­wzię­ciu badawczo-​rozwojowym „Technologie domo­wej reten­cji” od sierp­nia ubie­głe­go roku czte­rech wyko­naw­ców opra­co­wu­je sys­te­my do reten­cjo­no­wa­nia i oczysz­cza­nia desz­czów­ki. Dzięki tym roz­wią­za­niom moż­li­we będzie zbie­ra­nie i gro­ma­dze­nie wody desz­czo­wej, a następ­nie jej oczysz­cza­nie, dezyn­fe­ko­wa­nie oraz mine­ra­li­za­cja. Tak przy­go­to­wa­na desz­czów­ka zastą­pi wodę wodo­cią­go­wą do takich celów, jak mycie rąk, korzy­sta­nie z prysz­ni­ca, z toa­le­ty czy sprzą­ta­nie. Retencjonowana woda pomo­że tak­że zadbać o zie­leń w domu i ogro­dzie, a jej nad­miar moż­na będzie roz­są­czać w grun­cie. To nie wszyst­ko, ponie­waż moż­li­we będzie nawet picie odpo­wied­nio uzdat­nio­nej wody.

Czytaj tak­że: Dodatkowe dota­cje na inwe­sty­cje ekologiczne

Współpraca wła­ści­cie­la domu jed­no­ro­dzin­ne­go z NCBR będzie pole­ga­ła na udo­stęp­nie­niu tego budyn­ku do bez­płat­nej insta­la­cji sys­te­mu do reten­cjo­no­wa­nia i oczysz­cza­nia wody desz­czo­wej i zastę­po­wa­nia wody wodo­cią­go­wej uzdat­nio­ną desz­czów­ką. Następnie dosta­nie sys­tem na wła­sność i tedy będzie zobo­wią­za­ny do użyt­ko­wa­nia go zgod­nie z przeznaczeniem.

Deszczówka z unijnym dofinansowaniem

Przedsięwzięcie „Technologie domo­wej reten­cji” NCBR reali­zu­je ze wspar­ciem Funduszy Europejskich. Wykonawcy sys­te­mów opra­co­wu­ją w eta­pie I (sier­pień 2021 – paź­dzier­nik 2022) swo­je autor­skie roz­wią­za­nia. Po prze­pro­wa­dzo­nych testach, zapla­no­wa­nych na listo­pad i gru­dzień 2022 r., w eta­pie II (luty 2023 – sier­pień 2023) dwaj wybra­ni wyko­naw­cy, któ­rzy uzy­ska­ją naj­lep­sze wyni­ki w testach,  będą insta­lo­wać te sys­te­my w dwóch wybra­nych domach jednorodzinnych

Zgłoszenia domów są przyj­mo­wa­ne do 19 sierpnia. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...