- reklama -
Strona głównaTechnologieJak wykorzystać wodę deszczową w...

Jak wykorzystać wodę deszczową w domu? NCBR szuka chętnych

Masz dom jed­no­ro­dzin­ny i chcesz mieć dar­mo­wą wodę? Przetestuj z nami inno­wa­cyj­ny sys­tem do reten­cjo­no­wa­nia wody – zachę­ca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Warunki, jakie trze­ba speł­nić, by wyko­rzy­stać wodę desz­czo­wą w domu nie są jed­nak pro­ste. Dobra wia­do­mość jest taka, że desz­czów­ka może zastą­pić w domu wodę z wodociągów

NCBR szu­ka domu jed­no­ro­dzin­ne­go w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, we Wrocławiu (albo w pro­mie­niu do 100 km od dane­go mia­sta). Wymaga, aby takim budyn­ku miesz­ka­ło od dwóch do dzie­się­ciu osób. Ponadto powierzch­nia dachu musi wyno­sić oko­ło 120-​300 m2. Do domu musi przy­le­gać tak­że ogród/​teren zie­lo­ny o powierzch­ni co naj­mniej 200 m2.

Instalacja wody deszczowej w domu

W przed­się­wzię­ciu badawczo-​rozwojowym „Technologie domo­wej reten­cji” od sierp­nia ubie­głe­go roku czte­rech wyko­naw­ców opra­co­wu­je sys­te­my do reten­cjo­no­wa­nia i oczysz­cza­nia desz­czów­ki. Dzięki tym roz­wią­za­niom moż­li­we będzie zbie­ra­nie i gro­ma­dze­nie wody desz­czo­wej, a następ­nie jej oczysz­cza­nie, dezyn­fe­ko­wa­nie oraz mine­ra­li­za­cja. Tak przy­go­to­wa­na desz­czów­ka zastą­pi wodę wodo­cią­go­wą do takich celów, jak mycie rąk, korzy­sta­nie z prysz­ni­ca, z toa­le­ty czy sprzą­ta­nie. Retencjonowana woda pomo­że tak­że zadbać o zie­leń w domu i ogro­dzie, a jej nad­miar moż­na będzie roz­są­czać w grun­cie. To nie wszyst­ko, ponie­waż moż­li­we będzie nawet picie odpo­wied­nio uzdat­nio­nej wody.

Czytaj tak­że: Dodatkowe dota­cje na inwe­sty­cje ekologiczne

Współpraca wła­ści­cie­la domu jed­no­ro­dzin­ne­go z NCBR będzie pole­ga­ła na udo­stęp­nie­niu tego budyn­ku do bez­płat­nej insta­la­cji sys­te­mu do reten­cjo­no­wa­nia i oczysz­cza­nia wody desz­czo­wej i zastę­po­wa­nia wody wodo­cią­go­wej uzdat­nio­ną desz­czów­ką. Następnie dosta­nie sys­tem na wła­sność i tedy będzie zobo­wią­za­ny do użyt­ko­wa­nia go zgod­nie z przeznaczeniem.

Deszczówka z unijnym dofinansowaniem

Przedsięwzięcie „Technologie domo­wej reten­cji” NCBR reali­zu­je ze wspar­ciem Funduszy Europejskich. Wykonawcy sys­te­mów opra­co­wu­ją w eta­pie I (sier­pień 2021 – paź­dzier­nik 2022) swo­je autor­skie roz­wią­za­nia. Po prze­pro­wa­dzo­nych testach, zapla­no­wa­nych na listo­pad i gru­dzień 2022 r., w eta­pie II (luty 2023 – sier­pień 2023) dwaj wybra­ni wyko­naw­cy, któ­rzy uzy­ska­ją naj­lep­sze wyni­ki w testach,  będą insta­lo­wać te sys­te­my w dwóch wybra­nych domach jednorodzinnych

Zgłoszenia domów są przyj­mo­wa­ne do 19 sierpnia. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł