- reklama -
Strona głównaTechnologieJak wykorzystać wodę deszczową w...

Jak wykorzystać wodę deszczową w domu? NCBR szuka chętnych

Masz dom jed­no­ro­dzin­ny i chcesz mieć dar­mo­wą wodę? Przetestuj z nami inno­wa­cyj­ny sys­tem do reten­cjo­no­wa­nia wody – zachę­ca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Warunki, jakie trze­ba speł­nić, by wyko­rzy­stać wodę desz­czo­wą w domu nie są jed­nak pro­ste. Dobra wia­do­mość jest taka, że desz­czów­ka może zastą­pić w domu wodę z wodociągów

NCBR szu­ka domu jed­no­ro­dzin­ne­go w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, we Wrocławiu (albo w pro­mie­niu do 100 km od dane­go mia­sta). Wymaga, aby takim budyn­ku miesz­ka­ło od dwóch do dzie­się­ciu osób. Ponadto powierzch­nia dachu musi wyno­sić oko­ło 120–300 m2. Do domu musi przy­le­gać tak­że ogród/​teren zie­lo­ny o powierzch­ni co naj­mniej 200 m2.

Instalacja wody deszczowej w domu

W przed­się­wzię­ciu badawczo-​rozwojowym „Technologie domo­wej reten­cji” od sierp­nia ubie­głe­go roku czte­rech wyko­naw­ców opra­co­wu­je sys­te­my do reten­cjo­no­wa­nia i oczysz­cza­nia desz­czów­ki. Dzięki tym roz­wią­za­niom moż­li­we będzie zbie­ra­nie i gro­ma­dze­nie wody desz­czo­wej, a następ­nie jej oczysz­cza­nie, dezyn­fe­ko­wa­nie oraz mine­ra­li­za­cja. Tak przy­go­to­wa­na desz­czów­ka zastą­pi wodę wodo­cią­go­wą do takich celów, jak mycie rąk, korzy­sta­nie z prysz­ni­ca, z toa­le­ty czy sprzą­ta­nie. Retencjonowana woda pomo­że tak­że zadbać o zie­leń w domu i ogro­dzie, a jej nad­miar moż­na będzie roz­są­czać w grun­cie. To nie wszyst­ko, ponie­waż moż­li­we będzie nawet picie odpo­wied­nio uzdat­nio­nej wody.

Czytaj tak­że: Dodatkowe dota­cje na inwe­sty­cje ekologiczne

Współpraca wła­ści­cie­la domu jed­no­ro­dzin­ne­go z NCBR będzie pole­ga­ła na udo­stęp­nie­niu tego budyn­ku do bez­płat­nej insta­la­cji sys­te­mu do reten­cjo­no­wa­nia i oczysz­cza­nia wody desz­czo­wej i zastę­po­wa­nia wody wodo­cią­go­wej uzdat­nio­ną desz­czów­ką. Następnie dosta­nie sys­tem na wła­sność i tedy będzie zobo­wią­za­ny do użyt­ko­wa­nia go zgod­nie z przeznaczeniem.

Deszczówka z unijnym dofinansowaniem

Przedsięwzięcie „Technologie domo­wej reten­cji” NCBR reali­zu­je ze wspar­ciem Funduszy Europejskich. Wykonawcy sys­te­mów opra­co­wu­ją w eta­pie I (sier­pień 2021 – paź­dzier­nik 2022) swo­je autor­skie roz­wią­za­nia. Po prze­pro­wa­dzo­nych testach, zapla­no­wa­nych na listo­pad i gru­dzień 2022 r., w eta­pie II (luty 2023 – sier­pień 2023) dwaj wybra­ni wyko­naw­cy, któ­rzy uzy­ska­ją naj­lep­sze wyni­ki w testach,  będą insta­lo­wać te sys­te­my w dwóch wybra­nych domach jednorodzinnych

Zgłoszenia domów są przyj­mo­wa­ne do 19 sierpnia. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...
A jeszcze lepsze jest to...