- reklama -
Strona głównaEcoLifeRusza III edycja Kongresu Dobrych...

Rusza III edycja Kongresu Dobrych Praktyk

Już tyl­ko rok został do obo­wiąz­ko­we­go rapor­to­wa­nia ESG zgod­nie z dyrek­ty­wą UE. Choć rośnie licz­ba firm pozy­tyw­ne­go wpły­wu i zrów­no­wa­żo­nej przed­się­bior­czo­ści, to wciąż zde­cy­do­wa­na więk­szość orga­ni­za­cji odkła­da moment zaję­cia się tema­ty­ką sustainability. 

8 grud­nia, pod­czas III edy­cji Kongresu Dobrych Praktyk eks­per­ci ze świa­ta biz­ne­su, star­tu­pów i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzie­lić się będą dobry­mi prak­ty­ka­mi w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i wyzwań kli­ma­tycz­nych. Kongresowi towa­rzy­szy Konkurs dla Zaangażowanych, w pane­lach wezmą udział przed­sta­wi­cie­le naj­lep­szych ini­cja­tyw wspie­ra­ją­cych reali­za­cję 17 SDGs (Sustainable Development Goals).

Zmiany kli­ma­tycz­ne oraz rosną­ca pre­sja oto­cze­nia wywie­ra­ją zna­czą­cy wpływ na funk­cjo­no­wa­nie wie­lu biz­ne­sów. Choć w dobie tych zmian speł­nie­nie kry­te­riów ESG może wyda­wać się skom­pli­ko­wa­nym i kosz­tow­nym celem, nie musi takim być. Powstaje coraz wię­cej uła­twień i roz­wią­zań dla biz­ne­sów, któ­re chcą roz­wi­jać się w spo­sób zrównoważony. 

Na począ­tek wystar­czy wdro­że­nie małych kro­ków w orga­ni­za­cji, jak na przy­kład zmniej­sze­nie zuży­cia prą­du, zbie­ra­nie wody desz­czo­wej czy prze­ka­za­nie nie­po­trzeb­nych sprzę­tów bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Nie wią­żą się one z żad­ny­mi wydat­ka­mi, a zna­ko­mi­cie anga­żu­ją pra­cow­ni­ków w zmie­nia­nie świa­ta na lep­sze – Victoria Iwanowska, ini­cja­tor­ka Kongresu Dobrych Praktyk oraz CEO star­tu­pu SmallStepMatters​.com.

Podstawowym celem przed­się­biorstw zawsze było two­rze­nie war­to­ści doda­nej, któ­ra w ostat­nich latach zysku­je szcze­gól­nie na zna­cze­niu. Zakres czyn­ni­ków decy­du­ją­cych o war­to­ści fir­my posze­rzył się zna­czą­co, w szcze­gól­no­ści o wpływ na spo­łe­czeń­stwo i śro­do­wi­sko obej­mu­jąc swym zakre­sem spo­so­by pozy­ski­wa­nia zaso­bów, pro­duk­cję, dys­try­bu­cję towa­rów, czy też spo­so­by świad­cze­nia usług.

Raportowanie ESG jest spo­rym wyzwa­niem dla wie­lu orga­ni­za­cji. Z jed­nej stro­ny widocz­ny jest brak zro­zu­mie­nia róż­ni­cy mię­dzy CSR a ESG, z dru­giej stro­ny przed­się­bior­cy nie są goto­wi na pozy­ski­wa­nie kom­plet­nych, wia­ry­god­nych i porów­ny­wal­nych danych w spo­sób, któ­ry nie obcią­ża nad­mier­nie organizacji- Renata Żukowska, part­ner mery­to­rycz­ny Kongresu.

Rozwiązania przy­cho­dzą ze stro­ny star­tu­pów pozy­tyw­ne­go wpły­wu. Jednym z nich jest Small Step Matters. To pierw­szy HUB zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, któ­ry zawie­ra zestaw róż­no­rod­nych narzę­dzi wspie­ra­ją­cych biz­nes w prak­tycz­nej reali­za­cji celów zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Są tam mię­dzy: mar­ket­pla­ce dzia­łań zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, spo­so­by na budo­wa­nie zaan­ga­żo­wa­nia i gami­fi­ka­cji pra­cow­ni­ków, wyzwa­la­nie ich przed­się­bior­czo­ści i ini­cja­tyw oddol­nych. Biznes w opar­ciu o plat­for­mę może w łatwy spo­sób imple­men­to­wać stra­te­gie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju oraz gene­ro­wać rapor­ty nie­fi­nan­so­we. Trzon eko­sys­te­mu sta­no­wią zrów­no­wa­żo­ne akcje i pro­jek­ty orga­ni­zo­wa­ne przez part­ne­rów spo­łecz­nych, któ­re na plat­for­mie mogą pozy­skać finan­so­wa­nie oraz fir­mo­wych wolontariuszy.

Platforma jest HUB-​em sku­pia­ją­cym w jed­nym miej­scu biz­nes oraz twór­ców akcji social impac­to­wych. Stąd też pomysł na orga­ni­za­cję wyda­rze­nia towa­rzy­szą­ce­go Kongresowi Dobrych Praktyk jest Konkurs dla star­tu­pów i orga­ni­za­cji pozy­tyw­ne­go wpły­wu, któ­re mogą zgła­szać pro­po­zy­cje ini­cja­tyw i akcji wspie­ra­ją­cych reali­za­cję dzia­łań w zakre­sie ESG/​SDG/​CSR. Najlepsze pro­po­zy­cje wyło­nio­ne pod­czas gło­so­wa­nia publicz­no­ści oraz poprzez Kapitułę Konkursu zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne pod­czas Kongresu. Dodatkowym bonu­sem dla zwy­cięz­ców będzie rocz­na współ­pra­ca w zakre­sie pro­mo­cji pro­jek­tów na plat­for­mie Small Step Matters.

O wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny i orga­ni­za­cyj­ny zadba­ją Partnerzy, w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, Small Step Matters, HB Reavis – mię­dzy­na­ro­do­wa fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w two­rze­niu prze­strze­ni pra­cy, ABSInstitute, Instytut Myśli Europejskiej, COBIN Angels – orga­ni­za­tor kon­kur­su Business Angel of the year 2021, Proptech Foundation, e-​nform oraz BuildTheWeb i agen­cja [vi:]

Szczegóły Kongresu Dobrych Praktyk są dostęp­ne pod lin­kiem https://​kon​gres​do​brych​prak​tyk​.pl

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł