- reklama -
Strona głównaEcoLifeRusza III edycja Kongresu Dobrych...

Rusza III edycja Kongresu Dobrych Praktyk

Już tyl­ko rok został do obo­wiąz­ko­we­go rapor­to­wa­nia ESG zgod­nie z dyrek­ty­wą UE. Choć rośnie licz­ba firm pozy­tyw­ne­go wpły­wu i zrów­no­wa­żo­nej przed­się­bior­czo­ści, to wciąż zde­cy­do­wa­na więk­szość orga­ni­za­cji odkła­da moment zaję­cia się tema­ty­ką sustainability. 

8 grud­nia, pod­czas III edy­cji Kongresu Dobrych Praktyk eks­per­ci ze świa­ta biz­ne­su, star­tu­pów i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzie­lić się będą dobry­mi prak­ty­ka­mi w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i wyzwań kli­ma­tycz­nych. Kongresowi towa­rzy­szy Konkurs dla Zaangażowanych, w pane­lach wezmą udział przed­sta­wi­cie­le naj­lep­szych ini­cja­tyw wspie­ra­ją­cych reali­za­cję 17 SDGs (Sustainable Development Goals).

Zmiany kli­ma­tycz­ne oraz rosną­ca pre­sja oto­cze­nia wywie­ra­ją zna­czą­cy wpływ na funk­cjo­no­wa­nie wie­lu biz­ne­sów. Choć w dobie tych zmian speł­nie­nie kry­te­riów ESG może wyda­wać się skom­pli­ko­wa­nym i kosz­tow­nym celem, nie musi takim być. Powstaje coraz wię­cej uła­twień i roz­wią­zań dla biz­ne­sów, któ­re chcą roz­wi­jać się w spo­sób zrównoważony. 

Na począ­tek wystar­czy wdro­że­nie małych kro­ków w orga­ni­za­cji, jak na przy­kład zmniej­sze­nie zuży­cia prą­du, zbie­ra­nie wody desz­czo­wej czy prze­ka­za­nie nie­po­trzeb­nych sprzę­tów bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Nie wią­żą się one z żad­ny­mi wydat­ka­mi, a zna­ko­mi­cie anga­żu­ją pra­cow­ni­ków w zmie­nia­nie świa­ta na lep­sze – Victoria Iwanowska, ini­cja­tor­ka Kongresu Dobrych Praktyk oraz CEO star­tu­pu SmallStepMatters​.com.

Podstawowym celem przed­się­biorstw zawsze było two­rze­nie war­to­ści doda­nej, któ­ra w ostat­nich latach zysku­je szcze­gól­nie na zna­cze­niu. Zakres czyn­ni­ków decy­du­ją­cych o war­to­ści fir­my posze­rzył się zna­czą­co, w szcze­gól­no­ści o wpływ na spo­łe­czeń­stwo i śro­do­wi­sko obej­mu­jąc swym zakre­sem spo­so­by pozy­ski­wa­nia zaso­bów, pro­duk­cję, dys­try­bu­cję towa­rów, czy też spo­so­by świad­cze­nia usług.

Raportowanie ESG jest spo­rym wyzwa­niem dla wie­lu orga­ni­za­cji. Z jed­nej stro­ny widocz­ny jest brak zro­zu­mie­nia róż­ni­cy mię­dzy CSR a ESG, z dru­giej stro­ny przed­się­bior­cy nie są goto­wi na pozy­ski­wa­nie kom­plet­nych, wia­ry­god­nych i porów­ny­wal­nych danych w spo­sób, któ­ry nie obcią­ża nad­mier­nie organizacji- Renata Żukowska, part­ner mery­to­rycz­ny Kongresu.

Rozwiązania przy­cho­dzą ze stro­ny star­tu­pów pozy­tyw­ne­go wpły­wu. Jednym z nich jest Small Step Matters. To pierw­szy HUB zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, któ­ry zawie­ra zestaw róż­no­rod­nych narzę­dzi wspie­ra­ją­cych biz­nes w prak­tycz­nej reali­za­cji celów zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Są tam mię­dzy: mar­ket­pla­ce dzia­łań zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, spo­so­by na budo­wa­nie zaan­ga­żo­wa­nia i gami­fi­ka­cji pra­cow­ni­ków, wyzwa­la­nie ich przed­się­bior­czo­ści i ini­cja­tyw oddol­nych. Biznes w opar­ciu o plat­for­mę może w łatwy spo­sób imple­men­to­wać stra­te­gie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju oraz gene­ro­wać rapor­ty nie­fi­nan­so­we. Trzon eko­sys­te­mu sta­no­wią zrów­no­wa­żo­ne akcje i pro­jek­ty orga­ni­zo­wa­ne przez part­ne­rów spo­łecz­nych, któ­re na plat­for­mie mogą pozy­skać finan­so­wa­nie oraz fir­mo­wych wolontariuszy.

Platforma jest HUB-​em sku­pia­ją­cym w jed­nym miej­scu biz­nes oraz twór­ców akcji social impac­to­wych. Stąd też pomysł na orga­ni­za­cję wyda­rze­nia towa­rzy­szą­ce­go Kongresowi Dobrych Praktyk jest Konkurs dla star­tu­pów i orga­ni­za­cji pozy­tyw­ne­go wpły­wu, któ­re mogą zgła­szać pro­po­zy­cje ini­cja­tyw i akcji wspie­ra­ją­cych reali­za­cję dzia­łań w zakre­sie ESG/​SDG/​CSR. Najlepsze pro­po­zy­cje wyło­nio­ne pod­czas gło­so­wa­nia publicz­no­ści oraz poprzez Kapitułę Konkursu zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne pod­czas Kongresu. Dodatkowym bonu­sem dla zwy­cięz­ców będzie rocz­na współ­pra­ca w zakre­sie pro­mo­cji pro­jek­tów na plat­for­mie Small Step Matters.

O wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny i orga­ni­za­cyj­ny zadba­ją Partnerzy, w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, Small Step Matters, HB Reavis – mię­dzy­na­ro­do­wa fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w two­rze­niu prze­strze­ni pra­cy, ABSInstitute, Instytut Myśli Europejskiej, COBIN Angels – orga­ni­za­tor kon­kur­su Business Angel of the year 2021, Proptech Foundation, e‑nform oraz BuildTheWeb i agen­cja [vi:]

Szczegóły Kongresu Dobrych Praktyk są dostęp­ne pod lin­kiem https://​kon​gres​do​brych​prak​tyk​.pl

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
A jeszcze lepsze jest to...