- reklama -
Strona głównaEnergiaPolacy chcą zielonej energii. Na...

Polacy chcą zielonej energii. Na drugim miejscu jest atom

Aż 81 proc. ankie­to­wa­nych Polaków uwa­ża, że pol­ska ener­ge­ty­ka powin­na opie­rać się przede wszyst­kim na odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. Dane z rapor­tu Autopay “Postawy eko­lo­gicz­ne Polek i Polaków 2023” poka­zu­ją tak­że rosną­ce prze­ko­na­nie o koniecz­no­ści pozy­ski­wa­nia ener­gii z ato­mu. Na trze­cim miej­scu jest popar­cie dla węgla.

Wynik OZE jest o 8 punk­tów proc. niż­szy niż w 2022 r. Badani zga­dza­ją się ze stwier­dze­niem, że Polska powin­na inwe­sto­wać w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, a jed­no­cze­śnie co dru­gi zauwa­ża, że OZE są zbyt drogie.

Czytaj tak­że:Duże far­my wia­tro­we w Polsce zmie­nia­ją właścicieli

W porów­na­niu z ubie­głym rokiem wię­cej osób wska­za­ło na inwe­sty­cje w pozy­ski­wa­nie ener­gii z ato­mu – o 10 pkt. proc. Wzrosła tak­że pozy­cja węgla – o 9 pkt proc. Nadal jed­nak atom i węgiel są bar­dzo dale­ko od wyni­ku odna­wial­nych źró­deł ener­gii (OZE). Co pią­ty bada­ny uwa­ża, że Polska nie powin­na odcho­dzić od ener­gii opar­tej na węglu, któ­ry sta­no­wi pod­sta­wę naszej ener­ge­ty­ki. To o 7 punk­tów proc. wię­cej niż rok temu.

Za ato­mem i węglem czę­ściej opo­wia­da­ją się męż­czyź­ni i oso­by z naj­star­szej gru­py wie­ko­wej. Za OZE czę­ściej opo­wia­da­ją się kobiety.

Od kil­ku lat obser­wu­je­my posta­wy Polek i Polaków wobec trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej i zauwa­ża­my, iż wśród bada­nych coraz czę­ściej wystę­pu­ją posta­wy zacho­waw­cze. Dotychczasowe zaufa­nie do OZE zosta­ło nie­co zachwia­ne. Polacy zaczy­na­ją rozu­mieć, że zmia­ny nie doko­na­ją się same, wyma­ga­ją ponie­sie­nia kon­kret­nych kosz­tów oraz zaan­ga­żo­wa­nia na każ­dym pozio­mie – zarów­no jed­nost­ko­wym, jak i systemowym

Łukasz Zaworski, Content Marketing Specialist, odpo­wie­dzial­ny za pro­jek­ty z zakre­su zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w Autopay

Badanie zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne na zle­ce­nie Autopay przez pra­cow­nię badaw­czą SATISFACE w czerw­cu 2023 r. na repre­zen­ta­tyw­nej gru­pie 1082 osób meto­dą CAWI.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...