- reklama -
Strona głównaEcoRaportZ kopalni na wiatraki. Ecoraport...

Z kopalni na wiatraki. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Branża komin­ko­wa wal­czy o zero­wy VAT na drew­no, któ­re jest coraz droż­sze. Przedstawiamy wyda­rze­nia doty­czą­ce eko­lo­gii i śro­do­wi­ska z pol­sk­si­go ryn­ku z minio­ne­go tygodnia.

Drewno jest rodzi­mym i ogól­no­do­stęp­nym odna­wial­nym źró­dłem ener­gii. Tymczasem gaz, któ­ry jest w więk­szo­ści impor­to­wa­ny i jest pali­wem kopal­nym, obję­ty jest staw­ką VAT 0 proc. Energia elek­trycz­na, któ­ra w naszych warun­kach powsta­je głów­nie ze spa­la­nia paliw kopal­nych, obję­ta jest staw­ką VAT proc. Jak wska­zu­ją pomy­sło­daw­cy pety­cji, w tej sytu­acji 23 proc. staw­ki VAT na drew­no jest nie­pro­por­cjo­nal­nie wyso­ka i niczym nieuzasadniona.

Petycja skie­ro­wa­na jest do Rządu RP.

Ekologiczne paliwo lotnicze

PKN Orlen zapo­wie­dział, że od 2025 roku będzie ofe­ro­wał liniom lot­ni­czym nisko­emi­syj­ne pali­wo SAF (Sustainable Aviation Fuel). Orlen pod­pi­sał poro­zu­mie­nie z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT doty­czą­ce współ­pra­cy w tym zakresie. 

Paliwo Orlen wypro­du­ku­je w Płocku, gdzie inwe­stu­je w insta­la­cję uwo­dor­nie­nia ole­jów roślin­nych (HVO). Technologia ta umoż­li­wia prze­kształ­ce­nie surow­ców, takich jak ole­je roślin­ne, zuży­te ole­je posma­żal­ni­cze czy ole­je z alg, w bio­pa­li­wo lub w bio­kom­po­nent do pali­wa. W płoc­kiej rafi­ne­rii Orlen pla­nu­je wypro­du­ko­wać do 300 tys. ton uwo­dor­nio­ne­go ole­ju rocz­nie czy­li ok. 50 proc. tego, co obec­nie gru­pa kie­ru­je do sek­to­ra lot­ni­cze­go. Paliwo SAF pod wzglę­dem che­micz­nym jest zbli­żo­ne do kon­wen­cjo­nal­nych paliw do sil­ni­ków odrzu­to­wych, więc może być mie­sza­ne z pali­wem kon­wen­cjo­nal­nym lub doda­wa­ne do nie­go – poda­je spółka.

Z kopalni na wiatraki

Pierwsza gru­pa gór­ni­ków zakoń­czy­ła mie­sięcz­ne szko­le­nie, któ­re pozwo­li­ło im zna­leźć zatrud­nie­nie w bran­ży ener­ge­ty­ki wia­tro­wej. Szkolenie wspól­nie zor­ga­ni­zo­wa­li OX2, Windhunter Academy oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Jego ideą jest pomóc w prze­kwa­li­fi­ko­wa­niu odcho­dzą­cych z bran­ży wydo­byw­czej gór­ni­ków do pra­cy w cha­rak­te­rze tech­ni­ka oraz insta­la­to­ra tur­bin wiatrowych.

Program szko­le­nio­wy jest zgod­ny ze stan­dar­da­mi Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Osoby, któ­re przej­dą kurs, będą więc mogły pra­co­wać przy insta­la­cji i ser­wi­so­wa­niu tur­bin nie tyl­ko w Polsce, ale i na całym świecie.

To pierw­szy w Polsce pro­jekt prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia pra­cow­ni­ków sek­to­ra gór­ni­cze­go do bran­ży ener­ge­ty­ki wia­tro­wej. Górnicy uzy­ska­li hono­ro­wa­ne na całym świe­cie cer­ty­fi­ka­ty GWO, UDT oraz upraw­nia­nia elek­trycz­ne, a tak­że zapo­zna­li się ze śro­do­wi­skiem pra­cy na praw­dzi­wej tur­bi­nie wiatrowej.

Karolina Jastrzębska, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Windhunter Academy.

OX2 oraz Windhunter Academy w peł­ni sfi­nan­so­wa­ły pierw­szy kurs dla gór­ni­ków, a nabór na dru­gi – na tak­że bez­płat­ne szko­le­nie we wrze­śniu – nadal trwa. 

Zielony amoniak i metanol

Szwajcarska fir­ma nawo­zo­na Ameropa i pol­ska spół­ka Hynfra pod­pi­sa­ły poro­zu­mie­nie doty­czą­ce­go roz­wo­ju pro­jek­tów odna­wial­ne­go amo­nia­ku i meta­no­lu. Hynfra roz­wi­ja obec­nie 10 pro­jek­tów doty­czą­cych zie­lo­ne­go amo­nia­ku, m.in. w Portugalii, Omanie i Polsce. 

Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu

W czerw­cu powsta­ła Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu. W jej skład wcho­dzą eks­per­ci z obsza­ru ener­ge­ty­ki. Inicjatorkami Rady są Monika Morawiecka z Regulatory Assistance Projekt i Joanna Maćkowiak-​Pandera z Forum Energii.

Pierwszym tema­tem, któ­rym zaję­ła się Rada w czerw­cu, są reko­men­da­cje doty­czą­ce zało­żeń do aktu­ali­za­cji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. i bie­żą­cej sytu­acji energetycznej. 

W momen­cie kie­dy udział ener­gii z wia­tru i słoń­ca rośnie, jest koniecz­ne zwięk­sze­nie rezerw mocy i ela­stycz­no­ści i nie wystar­czy wyko­rzy­sta­nie ist­nie­ją­cych zaso­bów ela­stycz­no­ści, czy­li dużych elek­trow­ni systemowych.

Jacek Misiejuk, pre­zes zarzą­du fir­my Enel X Polska, czło­nek Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu.

Kroki dla zdrowia i dla planety

Grupa Lux Med przy­zna­ła nagro­dy w akcji Heathy Cities. Uczestnicy z 66 miast i 100 firm zbie­ra­li w czerw­cu mini­mum 6 tys. kro­ków dzien­nie, spa­ce­ru­jąc lub bie­ga­jąc ze spe­cjal­ną apli­ka­cją Healthy Cities. W sumie zro­bi­li 1,5 mld kro­ków, czy­li prze­szli milion kilo­me­trów – pod­su­mo­wu­je Lux Med.

Samorządy, któ­rych miesz­kań­cy zebra­li naj­wię­cej kro­ków, czy­li Świętochłowice, Świnoujście i Ostrołęka, otrzy­ma­ją łącz­nie 60 tys. zł na eko­lo­gicz­ne pro­jek­ty. Z kolei trzy zwy­cię­skie fir­my – Elsat, ZEC Service, Societe Generale, jesie­nią posa­dzą drze­wa na powierzch­ni 9 ha. W tej akcji Lux Med współ­pra­cu­je z Lasami Państwowymi.

Sklep z zieloną energią

Lidl otwo­rzył 45. sklep w Warszawie na Pradze Południe i jest to jed­no­cze­śnie 12 tys. otwar­cie na świe­cie. W obiek­cie wyko­rzy­sta­no eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia: grun­to­we pom­py cie­pła, pane­le foto­wol­ta­icz­ne, tech­no­lo­gia odzy­sku cie­pła z urzą­dzeń chłod­ni­czych i rekuperacja. 

Ponadto Lidl pod­pi­sał umo­wę na zakup gwa­ran­cji pocho­dze­nia ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. W ten spo­sób do koń­ca roku zie­lo­na ener­gia zasi­li wszyst­kie obiek­ty Lidl Polska.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...