- reklama -
Strona głównaEcoRaportZ kopalni na wiatraki. Ecoraport...

Z kopalni na wiatraki. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Branża komin­ko­wa wal­czy o zero­wy VAT na drew­no, któ­re jest coraz droż­sze. Przedstawiamy wyda­rze­nia doty­czą­ce eko­lo­gii i śro­do­wi­ska z pol­sk­si­go ryn­ku z minio­ne­go tygodnia.

Drewno jest rodzi­mym i ogól­no­do­stęp­nym odna­wial­nym źró­dłem ener­gii. Tymczasem gaz, któ­ry jest w więk­szo­ści impor­to­wa­ny i jest pali­wem kopal­nym, obję­ty jest staw­ką VAT 0 proc. Energia elek­trycz­na, któ­ra w naszych warun­kach powsta­je głów­nie ze spa­la­nia paliw kopal­nych, obję­ta jest staw­ką VAT proc. Jak wska­zu­ją pomy­sło­daw­cy pety­cji, w tej sytu­acji 23 proc. staw­ki VAT na drew­no jest nie­pro­por­cjo­nal­nie wyso­ka i niczym nieuzasadniona.

Petycja skie­ro­wa­na jest do Rządu RP.

Ekologiczne paliwo lotnicze

PKN Orlen zapo­wie­dział, że od 2025 roku będzie ofe­ro­wał liniom lot­ni­czym nisko­emi­syj­ne pali­wo SAF (Sustainable Aviation Fuel). Orlen pod­pi­sał poro­zu­mie­nie z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT doty­czą­ce współ­pra­cy w tym zakresie. 

Paliwo Orlen wypro­du­ku­je w Płocku, gdzie inwe­stu­je w insta­la­cję uwo­dor­nie­nia ole­jów roślin­nych (HVO). Technologia ta umoż­li­wia prze­kształ­ce­nie surow­ców, takich jak ole­je roślin­ne, zuży­te ole­je posma­żal­ni­cze czy ole­je z alg, w bio­pa­li­wo lub w bio­kom­po­nent do pali­wa. W płoc­kiej rafi­ne­rii Orlen pla­nu­je wypro­du­ko­wać do 300 tys. ton uwo­dor­nio­ne­go ole­ju rocz­nie czy­li ok. 50 proc. tego, co obec­nie gru­pa kie­ru­je do sek­to­ra lot­ni­cze­go. Paliwo SAF pod wzglę­dem che­micz­nym jest zbli­żo­ne do kon­wen­cjo­nal­nych paliw do sil­ni­ków odrzu­to­wych, więc może być mie­sza­ne z pali­wem kon­wen­cjo­nal­nym lub doda­wa­ne do nie­go – poda­je spółka.

Z kopalni na wiatraki

Pierwsza gru­pa gór­ni­ków zakoń­czy­ła mie­sięcz­ne szko­le­nie, któ­re pozwo­li­ło im zna­leźć zatrud­nie­nie w bran­ży ener­ge­ty­ki wia­tro­wej. Szkolenie wspól­nie zor­ga­ni­zo­wa­li OX2, Windhunter Academy oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Jego ideą jest pomóc w prze­kwa­li­fi­ko­wa­niu odcho­dzą­cych z bran­ży wydo­byw­czej gór­ni­ków do pra­cy w cha­rak­te­rze tech­ni­ka oraz insta­la­to­ra tur­bin wiatrowych.

Program szko­le­nio­wy jest zgod­ny ze stan­dar­da­mi Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Osoby, któ­re przej­dą kurs, będą więc mogły pra­co­wać przy insta­la­cji i ser­wi­so­wa­niu tur­bin nie tyl­ko w Polsce, ale i na całym świecie.

To pierw­szy w Polsce pro­jekt prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia pra­cow­ni­ków sek­to­ra gór­ni­cze­go do bran­ży ener­ge­ty­ki wia­tro­wej. Górnicy uzy­ska­li hono­ro­wa­ne na całym świe­cie cer­ty­fi­ka­ty GWO, UDT oraz upraw­nia­nia elek­trycz­ne, a tak­że zapo­zna­li się ze śro­do­wi­skiem pra­cy na praw­dzi­wej tur­bi­nie wiatrowej.

Karolina Jastrzębska, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Windhunter Academy.

OX2 oraz Windhunter Academy w peł­ni sfi­nan­so­wa­ły pierw­szy kurs dla gór­ni­ków, a nabór na dru­gi – na tak­że bez­płat­ne szko­le­nie we wrze­śniu – nadal trwa. 

Zielony amoniak i metanol

Szwajcarska fir­ma nawo­zo­na Ameropa i pol­ska spół­ka Hynfra pod­pi­sa­ły poro­zu­mie­nie doty­czą­ce­go roz­wo­ju pro­jek­tów odna­wial­ne­go amo­nia­ku i meta­no­lu. Hynfra roz­wi­ja obec­nie 10 pro­jek­tów doty­czą­cych zie­lo­ne­go amo­nia­ku, m.in. w Portugalii, Omanie i Polsce. 

Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu

W czerw­cu powsta­ła Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu. W jej skład wcho­dzą eks­per­ci z obsza­ru ener­ge­ty­ki. Inicjatorkami Rady są Monika Morawiecka z Regulatory Assistance Projekt i Joanna Maćkowiak-​Pandera z Forum Energii.

Pierwszym tema­tem, któ­rym zaję­ła się Rada w czerw­cu, są reko­men­da­cje doty­czą­ce zało­żeń do aktu­ali­za­cji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. i bie­żą­cej sytu­acji energetycznej. 

W momen­cie kie­dy udział ener­gii z wia­tru i słoń­ca rośnie, jest koniecz­ne zwięk­sze­nie rezerw mocy i ela­stycz­no­ści i nie wystar­czy wyko­rzy­sta­nie ist­nie­ją­cych zaso­bów ela­stycz­no­ści, czy­li dużych elek­trow­ni systemowych.

Jacek Misiejuk, pre­zes zarzą­du fir­my Enel X Polska, czło­nek Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu.

Kroki dla zdrowia i dla planety

Grupa Lux Med przy­zna­ła nagro­dy w akcji Heathy Cities. Uczestnicy z 66 miast i 100 firm zbie­ra­li w czerw­cu mini­mum 6 tys. kro­ków dzien­nie, spa­ce­ru­jąc lub bie­ga­jąc ze spe­cjal­ną apli­ka­cją Healthy Cities. W sumie zro­bi­li 1,5 mld kro­ków, czy­li prze­szli milion kilo­me­trów – pod­su­mo­wu­je Lux Med.

Samorządy, któ­rych miesz­kań­cy zebra­li naj­wię­cej kro­ków, czy­li Świętochłowice, Świnoujście i Ostrołęka, otrzy­ma­ją łącz­nie 60 tys. zł na eko­lo­gicz­ne pro­jek­ty. Z kolei trzy zwy­cię­skie fir­my – Elsat, ZEC Service, Societe Generale, jesie­nią posa­dzą drze­wa na powierzch­ni 9 ha. W tej akcji Lux Med współ­pra­cu­je z Lasami Państwowymi.

Sklep z zieloną energią

Lidl otwo­rzył 45. sklep w Warszawie na Pradze Południe i jest to jed­no­cze­śnie 12 tys. otwar­cie na świe­cie. W obiek­cie wyko­rzy­sta­no eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia: grun­to­we pom­py cie­pła, pane­le foto­wol­ta­icz­ne, tech­no­lo­gia odzy­sku cie­pła z urzą­dzeń chłod­ni­czych i rekuperacja. 

Ponadto Lidl pod­pi­sał umo­wę na zakup gwa­ran­cji pocho­dze­nia ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. W ten spo­sób do koń­ca roku zie­lo­na ener­gia zasi­li wszyst­kie obiek­ty Lidl Polska.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...