- reklama -
Strona głównaTechnologieRewolucja na polskim rynku recyklingu...

Rewolucja na polskim rynku recyklingu szkła

Lider w recy­klin­gu szkła w Europie Sibelco pla­nu­je prze­jąć pol­ski rynek. Ogłosił wezwa­nie do zapi­sy­wa­nia się na sprze­daż wszyst­kich akcji Krynicki Recykling, naj­więk­szej w Polsce fir­my zaj­mu­ją­cej się recy­klin­giem szkła. To już kolej­ny rynek, gdzie bel­gij­ska fir­ma przej­mu­je konkurenta. 

Sibelco ofe­ru­je 23 zł za każ­dą akcję Krynicki Recykling, co ozna­cza 40,2 proc. pre­mię wobec kur­su zamknię­cia z ostat­niej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zapisy do sprze­da­ży akcji w wezwa­niu będą przyj­mo­wa­ne od 12 kwiet­nia do 11 maja br.

Adam Krynicki, pre­zes i naj­więk­szy akcjo­na­riusz Krynicki Recykling zobo­wią­zał się do sprze­da­ży wszyst­kich swo­ich akcji w wezwa­niu. Bezpośrednio i pośred­nio posia­da 31,44 proc. akcji spół­ki. Ponadto Adam Krynicki nie wyco­fa się ze sprze­daż akcji w przy­pad­ku kontr-​wezwania. Warto wie­dzieć, że Krynicki Recykling wybrał Sibelco na inwe­sto­ra w wyni­ku prze­glą­du opcji strategicznych. 

Skupić akcje, wycofać z giełdy

Inwestor posia­da­ją­cy akcje Krynicki Recykling, może odpo­wie­dzieć na wezwa­nie w biu­rze makler­skim, któ­re pro­wa­dzi jego rachu­nek papie­rów war­to­ścio­wych. Sibelco zamie­rza nabyć 100 proc. akcji. W przy­pad­ku osią­gnię­cia w wyni­ku wezwa­nia pro­gu przy­naj­mniej 95% proc. ogól­nej licz­by gło­sów na Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling, Sibelco nie wyklu­cza prze­pro­wa­dze­nia przy­mu­so­we­go wyku­pu akcji nale­żą­cych do akcjo­na­riu­szy mniej­szo­ścio­wych, a następ­nie wyco­fa­nia akcji spół­ki z obro­tu gieł­do­we­go. Wezwanie doj­dzie do skut­ku, jeśli dotych­cza­so­wi akcjo­na­riu­sze zło­żą zapi­sy do sprze­da­ży co naj­mniej 51 proc. akcji. Ponadto potrzeb­na jest w takiej sytu­acji zgo­da Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj tak­że: Kaucja za butel­ki pla­sti­ko­we i szklane

Podmiotem pośred­ni­czą­cym w wezwa­niu jest Santander Biuro Maklerskie. Doradcą praw­nym Wzywającego jest kan­ce­la­ria Clifford Chance. Lazard i Santander peł­nią rolę dorad­ców finan­so­wych Sibelco przy tej transakcji.

Recykling szkła w Europie

W 2021 r. Sibelco zna­czą­co roz­wi­nął dzia­łal­ność, dzię­ki prze­ję­ciu firm Viridor w Wielkiej Brytanii i Solover we Francji. 

Wierzymy, że prze­ję­cie Krynicki Recykling w Polsce będzie waż­nym kro­kiem w roz­wo­ju naszej dzia­łal­no­ści w tym seg­men­cie w Europie Środkowo-Wschodniej .

Hilmar Rode, pre­zes (CEO) Sibelco

Firma Sibelco zosta­ła zało­żo­na w 1872 r., począt­ko­wo dostar­cza­jąc pia­sek kwar­co­wy ze złóż we Flandrii głów­nym pro­du­cen­tom szkła w Belgii. Z bie­giem lat Sibelco wcho­dzi­ło na nowe ryn­ki mine­ra­łów i roz­sze­rza­ło swo­ją dzia­łal­ność w kolej­nych regio­nach świa­ta. Dziś Sibelco posia­da ponad 100 zakła­dów pro­duk­cyj­nych w 31 kra­jach. Sprzedaje swo­je pro­duk­ty do firm dzia­ła­ją­cych w róż­no­rod­nych bran­żach, w tym pro­duk­cji szkła, cera­mi­ki, budow­nic­twa, powłok, poli­me­rów czy oczysz­cza­nia wody. W 2021 r. Grupa osią­gnę­ła przy­cho­dy w wyso­ko­ści 1,7 mld euro. Zatrudnia oko­ło 5 tys. pracowników.

Krynicki Recykling Szkła
info: Krynicki Recykling

Natomiast Krynicki Recykling dzia­ła od 1998 roku, a jego przy­cho­dy ze sprze­da­ży wyno­si­ły w 2020 r. 98 mln zł. W Polsce ma zakła­dy w Czarnkowie, Lublińcu, Wyszkowie i Pełkiniach, ale dzia­ła też za gra­ni­cą – w Estonii i sprze­da­je stłucz­kę szkla­ną do Niemiec i Czech. Łączne moce fir­my wyno­si­ły w 2020 r. ok. 800 tys. ton stłucz­ki szkla­nej, przy popy­cie pol­skie­go ryn­ku 1,2 mln ton.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
A jeszcze lepsze jest to...