- reklama -
Strona głównaTechnologieRewolucja na polskim rynku recyklingu...

Rewolucja na polskim rynku recyklingu szkła

Lider w recy­klin­gu szkła w Europie Sibelco pla­nu­je prze­jąć pol­ski rynek. Ogłosił wezwa­nie do zapi­sy­wa­nia się na sprze­daż wszyst­kich akcji Krynicki Recykling, naj­więk­szej w Polsce fir­my zaj­mu­ją­cej się recy­klin­giem szkła. To już kolej­ny rynek, gdzie bel­gij­ska fir­ma przej­mu­je konkurenta. 

Sibelco ofe­ru­je 23 zł za każ­dą akcję Krynicki Recykling, co ozna­cza 40,2 proc. pre­mię wobec kur­su zamknię­cia z ostat­niej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zapisy do sprze­da­ży akcji w wezwa­niu będą przyj­mo­wa­ne od 12 kwiet­nia do 11 maja br.

Adam Krynicki, pre­zes i naj­więk­szy akcjo­na­riusz Krynicki Recykling zobo­wią­zał się do sprze­da­ży wszyst­kich swo­ich akcji w wezwa­niu. Bezpośrednio i pośred­nio posia­da 31,44 proc. akcji spół­ki. Ponadto Adam Krynicki nie wyco­fa się ze sprze­daż akcji w przy­pad­ku kontr-​wezwania. Warto wie­dzieć, że Krynicki Recykling wybrał Sibelco na inwe­sto­ra w wyni­ku prze­glą­du opcji strategicznych. 

Skupić akcje, wycofać z giełdy

Inwestor posia­da­ją­cy akcje Krynicki Recykling, może odpo­wie­dzieć na wezwa­nie w biu­rze makler­skim, któ­re pro­wa­dzi jego rachu­nek papie­rów war­to­ścio­wych. Sibelco zamie­rza nabyć 100 proc. akcji. W przy­pad­ku osią­gnię­cia w wyni­ku wezwa­nia pro­gu przy­naj­mniej 95% proc. ogól­nej licz­by gło­sów na Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling, Sibelco nie wyklu­cza prze­pro­wa­dze­nia przy­mu­so­we­go wyku­pu akcji nale­żą­cych do akcjo­na­riu­szy mniej­szo­ścio­wych, a następ­nie wyco­fa­nia akcji spół­ki z obro­tu gieł­do­we­go. Wezwanie doj­dzie do skut­ku, jeśli dotych­cza­so­wi akcjo­na­riu­sze zło­żą zapi­sy do sprze­da­ży co naj­mniej 51 proc. akcji. Ponadto potrzeb­na jest w takiej sytu­acji zgo­da Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj tak­że: Kaucja za butel­ki pla­sti­ko­we i szklane

Podmiotem pośred­ni­czą­cym w wezwa­niu jest Santander Biuro Maklerskie. Doradcą praw­nym Wzywającego jest kan­ce­la­ria Clifford Chance. Lazard i Santander peł­nią rolę dorad­ców finan­so­wych Sibelco przy tej transakcji.

Recykling szkła w Europie

W 2021 r. Sibelco zna­czą­co roz­wi­nął dzia­łal­ność, dzię­ki prze­ję­ciu firm Viridor w Wielkiej Brytanii i Solover we Francji. 

Wierzymy, że prze­ję­cie Krynicki Recykling w Polsce będzie waż­nym kro­kiem w roz­wo­ju naszej dzia­łal­no­ści w tym seg­men­cie w Europie Środkowo-Wschodniej .

Hilmar Rode, pre­zes (CEO) Sibelco

Firma Sibelco zosta­ła zało­żo­na w 1872 r., począt­ko­wo dostar­cza­jąc pia­sek kwar­co­wy ze złóż we Flandrii głów­nym pro­du­cen­tom szkła w Belgii. Z bie­giem lat Sibelco wcho­dzi­ło na nowe ryn­ki mine­ra­łów i roz­sze­rza­ło swo­ją dzia­łal­ność w kolej­nych regio­nach świa­ta. Dziś Sibelco posia­da ponad 100 zakła­dów pro­duk­cyj­nych w 31 kra­jach. Sprzedaje swo­je pro­duk­ty do firm dzia­ła­ją­cych w róż­no­rod­nych bran­żach, w tym pro­duk­cji szkła, cera­mi­ki, budow­nic­twa, powłok, poli­me­rów czy oczysz­cza­nia wody. W 2021 r. Grupa osią­gnę­ła przy­cho­dy w wyso­ko­ści 1,7 mld euro. Zatrudnia oko­ło 5 tys. pracowników.

Krynicki Recykling Szkła
info: Krynicki Recykling

Natomiast Krynicki Recykling dzia­ła od 1998 roku, a jego przy­cho­dy ze sprze­da­ży wyno­si­ły w 2020 r. 98 mln zł. W Polsce ma zakła­dy w Czarnkowie, Lublińcu, Wyszkowie i Pełkiniach, ale dzia­ła też za gra­ni­cą – w Estonii i sprze­da­je stłucz­kę szkla­ną do Niemiec i Czech. Łączne moce fir­my wyno­si­ły w 2020 r. ok. 800 tys. ton stłucz­ki szkla­nej, przy popy­cie pol­skie­go ryn­ku 1,2 mln ton.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł