- reklama -
Strona głównaTechnologiePolski elektrolizer pomoże wyprodukować czysty...

Polski elektrolizer pomoże wyprodukować czysty wodór

ML System to kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra chce zara­biać na wodo­rze. Zaprojektowała elek­tro­li­zer, któ­re­go pra­cę może napę­dzać ener­gia sło­necz­na. W ten spo­sób z czą­stek wody z pomo­cą odna­wial­nej ener­gii ma powstać czy­sty, „zie­lo­ny“ wodór, goto­wy do wyko­rzy­sta­nia przez przed­się­bior­ców i mieszkańców.

Produkcja czy­ste­go wodo­ru za pomo­cą elek­tro­li­ze­rów napę­dza­nych tanią, zie­lo­ną ener­gią to szan­sa na zastą­pie­nie paliw kopal­nych. Takie pla­ny w Polsce dopie­ro racz­ku­ją, ale woj­na w Ukrainie może je przy­spie­szyć. W całej Europie nie bra­ku­je małych i dużych pro­jek­tów wyko­rzy­sta­nia nad­mia­ru taniej ener­gii z farm wia­tro­wych i sło­necz­nych do napę­dza­nia elek­tro­li­ze­rów. Nic dziw­ne­go, że fir­my tak­że w Polsce chcą zara­biać na wodo­ro­wej rewo­lu­cji, inwe­stu­jąc we wła­sne elektrollzery. 

Polski elektrolizer modułowy

Spółka z Podkarpacia ML System zapro­jek­to­wa­ła i zbu­do­wa­ła pro­to­typ elek­tro­li­ze­ra wyso­ko­ci­śnie­nio­we­go do pro­duk­cji wodo­ru. Urządzenie pra­cu­je przy niskim napię­ciu, co pozwa­la na inte­gra­cję z mały­mi i śred­ni­mi insta­la­cja­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi. Elektrolizer wytwa­rza wodór o czy­sto­ści na pozio­mie 99 proc.

Docelowo sku­pia­my się na stwo­rze­niu kom­plet­nej, zie­lo­nej tech­no­lo­gii wodo­ro­wej dedy­ko­wa­nej małym i śred­nim insta­la­cjom foto­wol­ta­icz­nym. Będą z nich mogły korzy­stać domy jed­no­ro­dzin­ne i przed­się­bior­stwa. Oferta będzie ska­lo­wa­na i pozwo­li unie­za­leż­nić sys­te­my grzew­cze i tan­ko­wa­nie pojaz­dów wodo­ro­wych od zewnętrz­nych źró­deł dostaw. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w okre­sie rosną­cych cen paliw, zwro­tu UE w kie­run­ku zie­lo­nej ener­gii i koniecz­no­ści uzy­ska­nia nie­za­leż­no­ści energetycznej.

Dawid Cycoń, pre­zes ML System

Jest to już czwar­ta wer­sja urzą­dze­nia – infor­mu­je spół­ka. Za każ­dym razem w pra­cach labo­ra­to­ryj­nych popra­wia­no efek­tyw­ność gene­ra­cji wodo­ru oraz zmi­ni­ma­li­zo­wa­no wpływ zanie­czysz­czeń na pra­ce elek­tro­li­ze­ra. ML System zapro­jek­to­wał modu­ło­we roz­wią­za­nie, któ­re łatwo dopa­su­je ilo­ści pro­du­ko­wa­ne­go wodo­ru do zapo­trze­bo­wa­nia. Prototyp powstał z wyko­rzy­sta­niem kom­po­nen­tów wytwo­rzo­nych w ML System. 

Czytaj tak­że:Wodorowy kocioł ogrze­je domy?

Warto wie­dzieć, że inna pol­ska spół­ka tech­no­lo­gicz­na – Sescom tak­że jest goto­wa zaofe­ro­wać elek­tro­li­zer alka­licz­ny, o kon­struk­cji modu­ło­wej. Z mia­stem Piła Sescom pod­pi­sał poro­zu­mie­nie doty­czą­ce moż­li­wo­ści dostar­cza­nia wodo­ru do trans­por­tu. Z kolei ze spół­ką Polskie Domy Drewniane Sescom ma pra­co­wać nad kon­cep­cją wyko­rzy­sta­nia wodo­ru w ogrzewnictwie.

ML System jest jed­nym z zało­ży­cie­li Podkarpackiej Doliny Wodorowej zlo­ka­li­zo­wa­nej w Rzeszowie. Takie doli­ny mają na celu zbu­do­wa­nie łań­cu­cha war­to­ści gospo­dar­ki wodo­ro­wej, od pro­duk­cji, prze­sy­łu, trans­por­tu, maga­zy­no­wa­nia po zasto­so­wa­nie w ener­ge­ty­ce, trans­por­cie oraz prze­my­śle, co umoż­li­wia inte­gra­cję poszcze­gól­nych sek­to­rów gospo­dar­ki i opty­ma­li­za­cję pro­ce­sów i kosztów.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...