- reklama -
Strona głównaEcoLifeWiększy obszar strefy czystego transportu...

Większy obszar strefy czystego transportu w Warszawie

Warszawska stre­fa czy­ste­go trans­por­tu (SCT), po kon­sul­ta­cjach i ana­li­zach, ma objąć więk­szy obszar niż pier­wot­nie zakła­da­no. Nową pro­po­zy­cją zaj­mie się Rada m. st. Warszawy, do któ­rej nale­ży osta­tecz­na decy­zja o kształ­cie SCT oraz tym, od kie­dy zacznie obo­wią­zy­wać war­szaw­ska stre­fa czy­ste­go transportu.

Konsultacje doty­czą­ce Strefy Czystego Transportu trwa­ły od stycz­nia tego roku. Zgłoszono ponad 3 tysią­ce uwag. 

Nowa mapa warszawskiej strefy czystego transportu

Według nowych zało­żeń war­szaw­ska stre­fa czy­ste­go trans­por­tu obejmie:

  • Śródmieście
  • Żoliborz
  • Pragę Północ
  • Ochotę, oprócz CH Reduta, ul. Mszczonowskiej oraz Dworca Zachodniego
  • Pragę Południe, oprócz Olszynki Grochowskiej, gdzie jest nie­za­miesz­ka­ły obszar PKP i rezer­wat przyrody
  • Mokotów, z wyłą­cze­niem osie­dli: Sadyba, Stegny, Augustówka i czę­ści Służewca
  • Wolę, ale tyl­ko w poło­wie – do alei Prymasa Tysiąclecia.

Osoby zamiesz­ka­łe wewnątrz powyż­sze­go obsza­ru i pła­cą­ce podat­ki w Warszawie zwol­nio­ne będą ze speł­nia­nia wyma­gań na pierw­szych dwóch eta­pach. Reguły SCT doty­czyć ich będą dopie­ro od stycz­nia 2028 r. – wów­czas nie będą mogli poru­szać się po stre­fie pojaz­dem z sil­ni­kiem Diesla star­szym niż 13 lat i pojaz­dem ben­zy­no­wym star­szym niż 22 lata.

Etapy strefy czystego transportu w Warszawie

Pierwszy etap SCT w Warszawie roz­pocz­nie się już 1 lip­ca 2024 roku. To wte­dy wej­dzie zakaz wjaz­du do stre­fy naj­star­szych samo­cho­dów. Auto z sil­ni­kiem Diesla będzie musia­ło speł­niać nor­mę przy­naj­mniej Euro 4 lub być wypro­du­ko­wa­ne nie wcze­śniej niż w 2006 r. Samochód ben­zy­no­wy będzie musia­ło speł­niać nor­mę Euro 2 lub być wypro­du­ko­wa­ny nie wcze­śniej niż w 1997 r.

Kolejny etap nastą­pi dwa lata póź­niej, czy­li 1 lip­ca 2026 roku. Wówczas do stre­fy wja­dą auta z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym (w tym LPG) speł­nia­ją­ce nor­mę Euro 3 lub wypro­du­ko­wa­ne nie wcze­śniej niż w 2001 r. Diesle będą musia­ły speł­niać nor­mę przy­naj­mniej Euro 5 lub być wypro­du­ko­wa­ne od 2010 r.

Czytaj tak­że: Warszawa roz­wa­ża powięk­sze­nie stre­fy czy­ste­go transportu

Trzeci etap zacznie się w lip­cu 2028 roku. Do stre­fy wja­dą samo­cho­dy ben­zy­no­we (w tym z insta­la­cją LPG) speł­nia­ją­ce nor­mę Euro 4 lub wypro­du­ko­wa­ne nie wcze­śniej niż w 2006 r. Diesle będzie musiał speł­niać nor­mę przy­naj­mniej Euro 6 lub być wypro­du­ko­wa­ny nie wcze­śniej niż w 2015 r.

Od lip­ca 2030 roku do SCT wja­dą samo­cho­dy ben­zy­no­we (w tym LPG) speł­nia­ją­ce nor­mę Euro 5 lub wypro­du­ko­wa­ne nie wcze­śniej niż w 2010 r. Diesle mają speł­niać nor­mę Euro 6dT i wypro­du­ko­wa­ne od 2019 r. 

W lip­cu 2032 roku wjazd do stre­fy będą mia­ły samo­cho­dy z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym (i LPG) speł­nia­ją­ce nor­mę Euro 6 lub wypro­du­ko­wa­ne nie wcze­śniej niż w 2015. Pojazd z sil­ni­kiem Diesla będzie musiał speł­niać nor­mę przy­naj­mniej Euro 6d lub być wypro­du­ko­wa­ny nie wcze­śniej niż w 2021 r. 

Te ogra­ni­cze­nia doty­czą pojaz­dów do 3,5 tony.

Kto nie musi przestrzegać SCT

Nowa pro­po­zy­cja SCT zawie­ra udo­god­nie­nia dla senio­rów oraz miesz­kań­ców. Mieszkańców stre­fy dosta­ną czte­ry lata na dosto­so­wa­nie się do jej wymo­gów. Bezterminowy wyją­tek obej­mie zaś auta kie­row­ców, któ­rzy ukoń­czy­li 70 lat oraz pojaz­dy zabytkowe. 

Ograniczenia nie obej­mu­ją pojaz­dów ratun­ko­wych, porząd­ko­wych i pojaz­dów spe­cjal­nych, jak kara­wa­ny czy pomoc dro­go­wa. Ponadto wyjąt­ki przy­zna­no np. dla auto­ka­rów z wyciecz­ka­mi szkol­ny­mi. SCT nie muszą prze­strze­gać tak­że oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Pojazdy histo­rycz­ne tak­że zosta­ną wpusz­czo­ne do stre­fy czy­ste­go trans­por­tu. Co waż­ne, Warszawa będzie tu sto­so­wać kry­te­ria takie jak ubezpieczyciele.

Można będzie się też powo­łać na przy­pad­ki loso­we, jak na przy­kład dojazd do leka­rza, egza­min maturalny. 

Mandat za wjazd do strefy czystego transportu

Egzekwowanie stre­fy czy­ste­go trans­por­tu spad­nie na poli­cję i straż miej­ską pod­czas wyryw­ko­wych kon­tro­li. Funkcjonariusz spraw­dzi, czy samo­chód speł­nia wyma­ga­nia stre­fy – rocz­nik pro­duk­cji lub odpo­wied­nie nor­my emi­syj­ne (Euro). Do kon­tro­li posłu­ży tak­że sys­tem wideo-detekcji.

Brak zasto­so­wa­nia się do wymo­gów SCT to wykro­cze­nie dro­go­we, za któ­re kie­row­ca moż­ne otrzy­mać man­dat 500 zł.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...