- reklama -
Strona głównaTechnologiePGE planuje największy magazyn energii...

PGE planuje największy magazyn energii w Polsce

Do uru­cho­mie­nia ogrom­ne­go pro­jek­tu maga­zy­no­wa­nia ener­gii przy­go­to­wu­je się Polska Grupa Energetyczna. Bateryjny maga­zyn ener­gii PGE o pojem­no­ści oko­ło tysią­ca mega­wa­to­go­dzin (1.000 MWh) ma powstać nie­da­le­ko elek­trow­ni szczytowo-​pompowej w Żarnowcu. Będzie to naj­więk­szy tego typu pro­jekt w Polsce i w Europie.

PGE pla­nu­je roz­pi­sać postę­po­wa­nie zaku­po­we na dosta­wę wiel­ko­ska­lo­we­go maga­zy­nu ener­gii o mocy od 205 MW do mak­sy­mal­nie 269,4 MW. Projekt o nazwie o nazwie BMEE Żarnowiec będzie miał swo­ją loka­li­za­cję w Kartoszynie. 

Największa gru­pa ener­ge­tycz­na infor­mu­je o „wstęp­nych kon­sul­ta­cjach ryn­ko­wych“. To już dru­gie podej­ście do zna­le­zie­nia wyko­naw­cy tego pro­jek­tu. Z koń­cem 2022 roku PGE unie­waż­ni­ła ze wzglę­du na brak ofert prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny. Teraz więc w try­bie dia­lo­gu kon­ku­ren­cyj­ne­go zamie­rza prze­pro­wa­dzić postę­po­wa­nie zaku­po­we. Wcześniej jed­nak zapra­sza zain­te­re­so­wa­nych wyko­naw­ców do wstęp­nych kon­sul­ta­cji ryn­ko­wych, któ­re poprze­dzą dia­log kon­ku­ren­cyj­ny. Te kon­sul­ta­cje pomo­gą w przy­go­to­wa­niu wsa­du do postę­po­wa­nia zakupowego.

Największy bateryjny magazyn energii PGE 

Wielkoskalowy maga­zyn ener­gii PGE w Żarnowcu pozwo­li na świad­cze­nie regu­la­cyj­nych usług sys­te­mo­wych, bilan­so­wa­nia lokal­nych, lądo­wych farm wia­tro­wych, a w przy­szło­ści – tak­że farm wia­tro­wych PGE na Morzu Bałtyckim, pla­no­wa­nych do wypro­wa­dze­nia mocy w sąsied­nim węź­le sie­ci Choczewo 400 kV. PGE ma w pla­nach zbu­do­wa­nie na morzu farm wia­tro­wych o mocy 6,5 GW. To ponad osiem razy wię­cej mocy, niż teraz posia­da PGE w lądo­wej ener­ge­ty­ce wiatrowej. 

Koszt całej inwe­sty­cji będzie ogrom­ny, sza­co­wa­ny na ponad miliard zło­tych. PGE sta­ra­ła się o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji z Funduszu Innowacyjnego, jed­nak jak dotąd nie uzy­ska­ła pozy­tyw­nej decyzji. 

PGE uru­cho­mi­ła pierw­szy swój maga­zyn ener­gii w 2020 r. w Rzepedzi na Podkarpaciu. Kontenerowy maga­zyn o mocy ok. 2,1 MW i pojem­no­ści 4,2 MWh skła­da się z modu­łów Powerpack Tesli. Instalacja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na w celu wspie­ra­nia nie­za­wod­no­ści lokal­nej sie­ci dystrybucyjnej. 

Czytaj tak­że: Farma sło­necz­na na górze Żar ma maga­zyn energii

Inny bate­ryj­ny maga­zyn ener­gii PGE posta­wi­ła przy far­mie foto­wol­ta­icz­nej na górze Żar w woje­wódz­twie ślą­skim. Jest to litowo-​jonowy maga­zyn o mocy 500 kW i pojem­no­ści użyt­ko­wej 750 kWh. Służy do celów badaw­czych czy­li spraw­dze­nia, jak maga­zy­no­wa­nie ener­gii może wspo­móc far­mę foto­wol­ta­icz­ną. Podobnych pro­jek­tów w Polsce jest kilka. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...
A jeszcze lepsze jest to...