- reklama -
Strona głównaEnergiaFarma słoneczna na górze Żar...

Farma słoneczna na górze Żar ma magazyn energii

Na górze Żar w woje­wódz­twie ślą­skim obok elek­trow­nie foto­wol­ta­icz­nej powstał maga­zyn ener­gii. Takich inwe­sty­cji będzie w Polsce przybywać. 

Farma sło­necz­na na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim powsta­ła w 2015 roku. To pierw­sza taka inwe­sty­cja Grupy PGE, naj­więk­sze­go pro­du­cen­ta ener­gii w kra­ju. Elektrownia o mocy 0,6 MW znaj­du­je się na wyso­ko­ści 740 m n.p.m. Składa się na nią 2,4 tys. pane­li foto­wol­ta­icz­nych, każ­dy o mocy 250 W. 

Dziś moc far­my wyda­je się mała, ponie­waż teraz budo­wa­ne elek­trow­nie sło­necz­ne skła­da­ją się z pane­li o mocy 400–500 W. Sześć lat temu far­ma sło­necz­na PGE była pilo­ta­żo­wą insta­la­cją, któ­ra mia­ła poka­zać, jak wyglą­da współ­pra­ca źró­deł odna­wial­nych z sie­cią elektroenergetyczną. 

Czytaj tak­że: Perowskity z pol­skiej fabryki

Teraz do far­my na górze Żar dołą­czo­no maga­zyn ener­gii o mocy 500 kW i pojem­no­ści użyt­ko­wej 750 kWh. Powstał w ramach pro­jek­tu badawczo-​rozwojowego. Posłuży do pro­wa­dze­nia badań w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia maga­zy­nów ener­gii w dzia­łal­no­ści Grupy PGE. 

Bateryjny magazyn energii

Magazyn skła­da się z dwóch kon­te­ne­rów wypo­sa­żo­nych w ukła­dy bate­ryj­ne w tech­no­lo­gii NMC (litowo-​niklowo-​magnezowo-​kobaltowej). Nieodłączną czę­ścią są prze­kształt­ni­ki AC/​DC czy­li prze­kształ­ca­ją­ce prąd sta­ły w prze­mien­ny. Kolejny ele­ment to sta­cja trans­for­ma­to­ro­wa nN/​SN – niskie napięcie/​średnie napięcie. 

Magazyn przy­łą­czo­no do sie­ci śred­nie­go napię­cia 15 kV, ponie­waż umoż­li­wi to pod­da­nie go testom pod kątem współ­pra­cy i opty­ma­li­za­cji pra­cy sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Ten maga­zyn ener­gii nada­je się do pra­cy bez­ob­słu­go­wej, dzię­ki temu, że ma sys­te­my zdal­ne­go nad­zo­ru i sterowania.

Magazyn ener­gii litowo-​jonowy może w cią­gu sekun­dy reago­wać na zmia­ny w sie­ci i odda­wać albo przyj­mo­wać ener­gię. Celem pro­jek­tu na górze Żar jest zwe­ry­fi­ko­wa­nie moż­li­wo­ści świad­cze­nia usług sys­te­mo­wych i usług ela­stycz­no­ści. Elektrownie sło­necz­ne pra­cu­ją w zależ­no­ści od tego, jak świe­ci słoń­ce, a maga­zyn ener­gii może „wyrów­nać“ ich pro­duk­cję ener­gii, odbie­ra­jąc nad­wyż­ki i odda­jąc je do sie­ci, gdy pro­duk­cja spa­da. Taki maga­zyn ener­gii pomo­że więc w sta­bi­li­za­cji i regu­la­cji pra­cy sie­ci dystrybucyjnych. 

Projekt został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Elektrownie szczytowo-​pompowe

Inwestycja na górze Żar jest nie­wiel­ka, jed­nak kole­je, któ­re pla­nu­je PGE, będą już więk­sze. W Żarnowcu ma powstać maga­zyn ener­gii o mocy 205 MW, naj­więk­szy taki w Europie. 

W obu loka­li­za­cjach – w Międzybrodziu Żywieckim i w Żarnowcu PGE Energia Odnawialna ma elek­trow­nie szczytowo-​pompowe. Są to teraz naj­lep­sze jed­nost­ki do reago­wa­nia w sytu­acjach kryzysowych. 

Niedawno „rato­wa­ły“ sys­tem ener­ge­tycz­ny, gdy 17 maja doszło do wyłą­cze­nia 10 z 11 blo­ków węglo­wych w elek­trow­ni Bełchatów. Wówczas elek­trow­nia szczytowo-​pompowa Porębka-​Żar zare­ago­wa­ła jako pierw­sza, uru­cho­mio­na auto­ma­tycz­nie w cią­gu trzech minut. Spuściła wodę z czte­rech zbior­ni­ków, dostar­cza­jąc ener­gię do sie­ci ener­ge­tycz­nej przez trzy godziny. 

Budowa elek­trow­ni szczytowo-​pompowych to wie­lo­let­nie przed­się­wzię­cie, wyma­ga­ją­ce odpo­wied­nie­go tere­nu, zaso­bów wod­nych oraz dużych fun­du­szy liczo­nych w set­kach milio­nów złotych. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...