- reklama -
Strona głównaEnergiaGdzie pożegnają kopciuchy w 2023...

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłu­ży­ła do maja 2024 roku moż­li­wość uży­wa­nia kop­ciu­chów. Mimo to miesz­kań­cy powin­ni spraw­dzić, czy lokal­na uchwa­ła anty­smo­go­wa nie zaka­zu­je uży­wa­nia kotłów pozaklasowych.

We wrze­śniu 2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego prze­su­nął ter­min wej­ścia w życia uchwa­ły anty­smo­go­wej dla Małopolski na 1 maja 2024 roku. Ta zmia­na nie obej­mu­je jed­nak gmi­ny Skawina, któ­ra przy­ję­ła wła­sne, lokal­ne przepisy. 

Skawina nie rezy­gnu­je z pla­nów na rzecz popra­wy jako­ści powie­trza. Mimo zmian w prze­pi­sach woje­wódz­kich, w gmi­nie Skawina od 2023 roku i tak wej­dzie w życie cał­ko­wi­ty zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów. Następnie za 7 lat ogrze­wa­nie domu węglem będzie nie­le­gal­ne, podob­ne roz­wią­za­nie wpro­wa­dził już wcze­śniej Kraków. 

Kontrole pieców

Skawina roz­po­czę­ła kon­tro­le domów. Ze straż­ni­ka­mi miej­ski­mi cho­dzi eko­do­rad­ca gmin­ny, któ­ry wyja­śnia, jakich sub­stan­cji nie wol­no spa­lać w pie­cu oraz prze­ka­zu­je infor­ma­cje o dota­cjach na wymia­nę kop­ciu­cha. Dofinansowanie się­ga 90 proc. kosz­tów zaku­pu i mon­ta­żu nowe­go pie­ca. Jest to moż­li­we dzię­ki pie­nią­dzom z kil­ku pro­gra­mów euro­pej­skich i rzą­do­wych oraz środ­ków wła­snych gminy.

W sumie Skawina dofi­nan­so­wa­ła wymia­nę ponad 2 tys. sta­rych pie­ców, nie­speł­nia­ją­cych norm emi­sji. Znajdujący się na ryn­ku „pomnik kop­ciu­cha” przy­po­mi­na, że na jego wymia­nę w gmi­nie Skawina został już tyl­ko ponad miesiąc.

Kontrole pie­ców zapo­wie­dział też war­szaw­ski Ratusz.

Gdzie znikną kopciuchy w 2023 r.

O wydłu­że­niu ter­mi­nu na wymia­nę kop­ciu­cha gło­śno jest też w woje­wódz­twie łódz­kim. Póki co obo­wią­zu­ją­ca uchwa­ła zaka­zu­je kop­ciu­chów od 2023 r. , ale to się może wkrót­ce zmienić.

Jasna sytu­acja obo­wią­zu­je nato­miast na Mazowszu. Zgodnie z mazo­wiec­ką uchwa­łą od stycz­nia 2023 roku nie wolno:

  • uży­wać kotłów na węgiel lub drew­no nie speł­nia­ją­cych wymo­gów dla klas 3,4 lub 5 według nor­my PN-​EN 303–5:2012,
  • eks­plo­ato­wać kotłów na pali­wa sta­łe (w tym bio­ma­sę) w nowo budo­wa­nych budyn­kach, dla któ­rych wnio­sek o pozwo­le­nie na budo­wę lub zgło­sze­nie zosta­ły zło­żo­ne po 1 stycz­nia 2023 r., jeże­li ist­nie­je tech­nicz­na moż­li­wość pod­łą­cze­nia budyn­ku do sie­ci cie­płow­ni­czej, któ­ra znaj­du­je się na tere­nie bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją­cym do dział­ki inwe­sto­ra, na któ­rej znaj­du­je się instalacja,

Ponadto od 1 paź­dzier­ni­ka 2023 r. w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Warszawy nie będzie moż­na spa­lać węgla kamien­ne­go oraz paliw sta­łych pro­du­ko­wa­nych z wyko­rzy­sta­niem tego węgla.

Jak poznać kop­ciu­cha? To pie­ce, któ­re nie mają tablicz­ki zna­mio­no­wej i zwy­kle pie­ce star­sze niż 10 lat. O tym pisa­li­śmy już wcześniej. 

Czytaj tak­że: Jak poznać, że sta­ry piec to kop­ciuch, co jest wskazówką?

Za uży­wa­nie kop­ciu­cha mimo zaka­zu, albo pale­nie w pie­cu nie­do­zwo­lo­ny­mi śmie­cia­mi czy kiep­skiej jako­ści węglem, np. muła­mi, gro­zi kara grzyw­ny do 5000 zł. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...
A jeszcze lepsze jest to...