- reklama -
Strona głównaEnergiaGdzie pożegnają kopciuchy w 2023...

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłu­ży­ła do maja 2024 roku moż­li­wość uży­wa­nia kop­ciu­chów. Mimo to miesz­kań­cy powin­ni spraw­dzić, czy lokal­na uchwa­ła anty­smo­go­wa nie zaka­zu­je uży­wa­nia kotłów pozaklasowych.

We wrze­śniu 2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego prze­su­nął ter­min wej­ścia w życia uchwa­ły anty­smo­go­wej dla Małopolski na 1 maja 2024 roku. Ta zmia­na nie obej­mu­je jed­nak gmi­ny Skawina, któ­ra przy­ję­ła wła­sne, lokal­ne przepisy. 

Skawina nie rezy­gnu­je z pla­nów na rzecz popra­wy jako­ści powie­trza. Mimo zmian w prze­pi­sach woje­wódz­kich, w gmi­nie Skawina od 2023 roku i tak wej­dzie w życie cał­ko­wi­ty zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów. Następnie za 7 lat ogrze­wa­nie domu węglem będzie nie­le­gal­ne, podob­ne roz­wią­za­nie wpro­wa­dził już wcze­śniej Kraków. 

Kontrole pieców

Skawina roz­po­czę­ła kon­tro­le domów. Ze straż­ni­ka­mi miej­ski­mi cho­dzi eko­do­rad­ca gmin­ny, któ­ry wyja­śnia, jakich sub­stan­cji nie wol­no spa­lać w pie­cu oraz prze­ka­zu­je infor­ma­cje o dota­cjach na wymia­nę kop­ciu­cha. Dofinansowanie się­ga 90 proc. kosz­tów zaku­pu i mon­ta­żu nowe­go pie­ca. Jest to moż­li­we dzię­ki pie­nią­dzom z kil­ku pro­gra­mów euro­pej­skich i rzą­do­wych oraz środ­ków wła­snych gminy.

W sumie Skawina dofi­nan­so­wa­ła wymia­nę ponad 2 tys. sta­rych pie­ców, nie­speł­nia­ją­cych norm emi­sji. Znajdujący się na ryn­ku „pomnik kop­ciu­cha” przy­po­mi­na, że na jego wymia­nę w gmi­nie Skawina został już tyl­ko ponad miesiąc.

Kontrole pie­ców zapo­wie­dział też war­szaw­ski Ratusz.

Gdzie znikną kopciuchy w 2023 r.

O wydłu­że­niu ter­mi­nu na wymia­nę kop­ciu­cha gło­śno jest też w woje­wódz­twie łódz­kim. Póki co obo­wią­zu­ją­ca uchwa­ła zaka­zu­je kop­ciu­chów od 2023 r. , ale to się może wkrót­ce zmienić.

Jasna sytu­acja obo­wią­zu­je nato­miast na Mazowszu. Zgodnie z mazo­wiec­ką uchwa­łą od stycz­nia 2023 roku nie wolno:

  • uży­wać kotłów na węgiel lub drew­no nie speł­nia­ją­cych wymo­gów dla klas 3,4 lub 5 według nor­my PN-​EN 303-5:2012,
  • eks­plo­ato­wać kotłów na pali­wa sta­łe (w tym bio­ma­sę) w nowo budo­wa­nych budyn­kach, dla któ­rych wnio­sek o pozwo­le­nie na budo­wę lub zgło­sze­nie zosta­ły zło­żo­ne po 1 stycz­nia 2023 r., jeże­li ist­nie­je tech­nicz­na moż­li­wość pod­łą­cze­nia budyn­ku do sie­ci cie­płow­ni­czej, któ­ra znaj­du­je się na tere­nie bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją­cym do dział­ki inwe­sto­ra, na któ­rej znaj­du­je się instalacja,

Ponadto od 1 paź­dzier­ni­ka 2023 r. w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych Warszawy nie będzie moż­na spa­lać węgla kamien­ne­go oraz paliw sta­łych pro­du­ko­wa­nych z wyko­rzy­sta­niem tego węgla.

Jak poznać kop­ciu­cha? To pie­ce, któ­re nie mają tablicz­ki zna­mio­no­wej i zwy­kle pie­ce star­sze niż 10 lat. O tym pisa­li­śmy już wcześniej. 

Czytaj tak­że: Jak poznać, że sta­ry piec to kop­ciuch, co jest wskazówką?

Za uży­wa­nie kop­ciu­cha mimo zaka­zu, albo pale­nie w pie­cu nie­do­zwo­lo­ny­mi śmie­cia­mi czy kiep­skiej jako­ści węglem, np. muła­mi, gro­zi kara grzyw­ny do 5000 zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu...

Co ty możesz wiedzieć o zmianie klimatu?

Coraz więcej młodych osób angażuje się w walkę ze zmianami klimatu, ale nadal zdarzają się niewybredne komentarze podważające ich kompetencje. To już czas zmienić. Sophia...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...