- reklama -
Strona głównaEcoLifeKaucja na puszki i butelki...

Kaucja na puszki i butelki ma wynieść 0,5 zł

Od 1 stycz­nia 2025 r. ma obo­wią­zy­wać sys­tem kau­cyj­ny w Polsce. Obejmie jed­no­ra­zo­we butel­ki z pla­sti­ku do 3 litrów, szkla­ne butel­ki wie­lo­ra­zo­we­go użyt­ku do 1,5 litra oraz meta­lo­we pusz­ki do 1 litra. Rząd przy­jął pro­jekt zmia­ny usta­wy o usta­wy o gospo­dar­ce opakowaniami. 

Ustawa tra­fi teraz do Sejmu i – jeśli cały pro­ces prze­bie­gnie spraw­nie – na jesie­ni powin­na zostać pod­pi­sa­na przez pre­zy­den­ta. Producenci żyw­no­ści, napo­jów i opa­ko­wań będą więc mie­li ponad rok, by dosto­so­wać swo­ją dzia­łal­ność do nowych obowiązków. 

Kaucja za butelki od 2025 r. 

W pro­jek­cie roz­po­rzą­dze­nia z mar­ca tego roku zapro­po­no­wa­no kau­cję wyso­ko­ści 0,5 zł. Jednakowa kwo­ta ma obo­wią­zy­wać dla puszek do 1 litra, opa­ko­wań szkla­nych do 1,5 litra i bute­lek pla­sti­ko­wych do 3 l. Przedsiębiorcy wpro­wa­dza­ją­cy napo­je w opa­ko­wa­niach obję­tych sys­te­mem zobo­wią­za­ni zosta­ną do umiesz­cza­nia na tych nich ozna­ko­wa­nia okre­śla­ją­ce­go wyso­kość kau­cji. W momen­cie zwro­tu opa­ko­wań kau­cja wró­ci do konsumenta. 

Przedsiębiorcy będą mogli pobie­rać kau­cje po uzy­ska­niu zezwo­le­nia mini­stra kli­ma­tu. Wniosek o wyda­nie takie­go zezwo­le­nia muszą zło­żyć mini­mum 6 mie­się­cy przed pla­no­wa­nym uru­cho­mie­niem systemu.

Zaproponowane prze­pi­sy zobo­wią­zu­ją do zbie­ra­nia opa­ko­wań z kau­cją przez skle­py o powierzch­ni han­dlo­wej powy­żej 200 m2. Mniejsze skle­py będą mogły zbie­rać te opa­ko­wa­nia, a zara­zem zwra­cać kau­cję na zasa­dzie dobrowolności.

System zbiórki opakowań z plastiku kuleje

Ekolodzy już wcze­śniej wska­zy­wa­li, że rząd opóź­nia się z wdro­że­niem roz­sze­rzo­nej odpo­wie­dzial­no­ści pro­du­cen­ta. Chodzi o to, że fir­my wpro­wa­dza­ją­ce na rynek opa­ko­wa­nia nie pono­szą w Polsce peł­nych kosz­tów ich póź­niej­sze­go zago­spo­da­ro­wa­nia. Za to kon­su­ment pła­ci wyso­kie staw­ki za odbiór odpa­dów. Co wię­cej, rząd pła­ci skład­kę do unij­ne­go budże­tu, uza­leż­nio­ną od ilo­ści two­rzyw sztucz­nych, któ­re nie tra­fi­ły do recyklingu. 

Jak wska­zu­ją eko­lo­dzy, np. mię­dzy­na­ro­do­wy kon­cern pła­ci w Austrii za tonę wpro­wa­dzo­nych pla­sti­ko­wych opa­ko­wań 700 euro, któ­re zasi­la recy­kling w Austrii, a w Polsce ta sama kor­po­ra­cja pła­ci za to samo 15 euro. To jest głów­ny powód, przez któ­ry Polska bran­ża recy­klin­go­wa nie ma szans kon­ku­ro­wać z europejską.

Czytaj tak­że: Plastic tax: Polska zapła­ci­ła ponad 4 mld zł opła­ty za plastik

Unia Europejska wyma­ga, aby kra­je człon­kow­skie do roku 2025 odzy­ski­wa­ły 65 proc. odpa­dów, a dyrek­ty­wa SUP selek­tyw­nej zbiór­ki opa­ko­wań po napo­jach w wyso­ko­ści 77 proc. od 2025 r. i 90 proc. w 2030 r. Co wię­cej, obo­wiąz­ko­we sta­nie się sto­so­wa­nie recy­kla­tu w nowych opakowaniach. 

Bez wprowadzenia systemu kaucyjnego, przedsiębiorstwa branży napojowej w Polsce będą musiały płacić zarówno bardzo wysokie karne opłaty produktowe, jak również ponosić znaczne koszty wynikające z uzależnienia od zakupu recyklatu za granicą. Tę sytuację zaczynamy obserwować już teraz, duże sieci handlowe zbierają cenne opakowania, które następnie są przetwarzane przez recyklerów w macierzystych krajach tychże sieci. To zaś oznacza utratę wartościowego recyklatu i dalsze osłabianie branży polskiego recyklingu na rzecz podmiotów z krajów Europy Zachodniej.

Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Czy ceny żywności i napojów wzrosną?

Głównym argu­men­tem rzą­du prze­ciw­ko szyb­kie­mu wpro­wa­dze­niu kau­cji była oba­wa przed infla­cją. Kaucje nie powin­ny jed­nak wpły­wać na wzrost cen. Na dowód tego spo­łecz­ni­cy przy­wo­łu­ją przy­kła­dy z zagra­ni­cy – wzro­stu cen napo­jów nie odno­to­wa­no w żad­nym z kra­jów, w któ­rych w 2022 r. wpro­wa­dzo­no sys­tem kau­cyj­ny – Słowacji, Łotwie, Malcie. 

Z badań reali­zo­wa­nych w Niemczech i w kra­jach bał­tyc­kich wyni­ka, że ok. 80 proc. klien­tów robi zaku­py w skle­pach, w któ­rych może oddać opakowania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...