- reklama -
Strona głównaEcoLifeWspółczesny design to prawdziwy sprzymierzeniec...

Współczesny design to prawdziwy sprzymierzeniec środowiska

Instytut Wzornictwa Przemysłowego to jedna z najstarszych instytucji w Europie związanych z szeroko pojętym wzornictwem przemysłowym. Jest także jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. Posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu dizajnem oraz rozwojem nowego produktu, prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Projektanci prze­ści­ga­ją się w pomy­słach na to, jak wdro­żyć nowe pro­ce­sy popra­wia­ją­ce kon­dy­cję naszej pla­ne­ty, a inne uczy­nić bar­dziej eko­lo­gicz­ny­mi. Wysoko roz­wi­nię­tą świa­do­mość eko­lo­gicz­ną widać tak­że po pra­cach tego­rocz­nych lau­re­atów Konkursu Young Design 2023. Ich pro­jek­ty, a tak­że wysta­wę retro­spek­tyw­ną, moż­na już bez­płat­nie zoba­czyć w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Bank nagród tego­rocz­nej edy­cji Konkursu Young Design roz­bił pro­jekt SelfHytte autor­stwa Jacka Janasa, czy­li sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy mon­taż urzą­dzeń OZE w dom­kach modu­ło­wych. Można go porów­nać do kotłow­ni lub pomiesz­cze­nia gospo­dar­cze­go. To łatwe w mon­ta­żu, intu­icyj­ne narzę­dzie do wpro­wa­dze­nia roz­wią­zań, takich jak foto­wol­ta­ika, reku­pe­ra­cja, tur­bi­ny wia­tro­we, maga­zy­no­wa­nie ener­gii, zbie­ra­nie wody sza­rej itp. We współ­cze­snym desi­gnie to wła­śnie prak­tycz­ne, two­rzo­ne w duchu rosną­cej świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej pra­ce oka­zu­ją się być naj­bar­dziej pożądane. 

W tym roku oprócz SelfHytte nagro­dzo­no jesz­cze trzy wyko­na­ne z myślą o śro­do­wi­sku pro­jek­ty. Są nim: odsa­lacz do wody BASOW Jakuba Brussa, Mycelio Aleksandry Wróbel –  trum­ny dla zwie­rząt wyko­na­ne z grzyb­ni, będą­ce bez­piecz­ną alter­na­ty­wą dla kre­ma­cji, a tak­że Próbnik tka­nin żakar­do­wych z wyko­rzy­sta­niem dru­ku sub­li­ma­cyj­ne­go Inki Fischer, któ­ra zmie­rzy­ła się z pro­ble­mem zuży­cia nad­mier­nej ilo­ści mate­ria­łów przy pro­duk­cji tkanin. 

Na prze­strze­ni lat w Konkursie poja­wi­ło się wie­le intry­gu­ją­cych, eko­lo­gicz­nych kon­cep­tów. Kilka z nich moż­na już oglą­dać na wysta­wie pokon­kur­so­wej połą­czo­nej z retro­spek­ty­wą w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.  Przypominamy nie­któ­re z nich. 

YOUNG DESIGN 2010

MOBI USE – FOTEL Z PAPIERU (JAN KOCHAŃSKI)

Mobi Use to kon­cept fote­la na impre­zy maso­we, pro­du­ko­wa­ne­go w tech­no­lo­gii wytła­cza­nek papie­ro­wych. Siedzisko zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne tak, by moż­na je było wypro­du­ko­wać jako jeden otwar­ty ele­ment. Przed zamknię­ciem fotel szta­plu­je się, po zło­że­niu two­rzy zamknię­tą moc­ną struk­tu­rę. Wykorzystany mate­riał umoż­li­wia zmie­le­nie fote­la po zuży­ciu i pod­da­nie go recyklingowi.

YOUNG DESIGN 2016

NURN – BIODEGRADOWALNE URNY PRZEZNACZONE DO POCHÓWKU NA WODZIE I ZIEMI (JOANNA JURGA, MARTYNA OCHOJSKA)

NURN to pro­jekt bio­de­gra­do­wal­nej urny na pro­chy wyko­na­nej z wyko­rzy­sta­niem surow­ców i tech­no­lo­gii lokal­nych. przy­sto­so­wa­nej do zna­nej z tra­dy­cji sło­wiań­skich cere­mo­nii pochów­ku na morzu.

Projekt odpo­wia­da na nara­sta­ją­cą potrze­bę stwo­rze­nia nowe­go obrzę­du pogrze­bo­we­go, nie­zwią­za­ne­go z żad­ną ist­nie­ją­cą for­mą pochów­ku, a zgod­ne­go z pol­skim prawem.

YOUNG DESIGN 2019

OWADOM – CERAMICZNE DOMY DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH (JOANNA TRELA)

OWADOM to sie­dli­sko dla dzi­kich psz­czół. Przeznaczony jest głów­nie dla opie­ku­na indy­wi­du­al­ne­go, któ­ry – po wypo­sa­że­niu wnę­trza – zapew­nia psz­czo­łom schro­nie­nie. Projekt poka­zu­je, że zapy­la­cze są poży­tecz­ny­mi i nie­ab­sor­bu­ją­cy­mi współ­lo­ka­to­ra­mi. Wykonany jest z cera­mi­ki, z dodat­ko­wy­mi ele­men­ta­mi ze sklej­ki o gru­bo­ści 3 mm oraz sznu­ra konopnego.

YOUNG DESIGN 2022

OIKOS – MIASTO DLA ISTOT NIELUDZKICH (OLGA KOZŁOWSKA)

Oikos to seria aku­punk­tur, nie­wiel­kich inter­wen­cji w cho­rą tkan­kę, dzię­ki któ­rym mia­sto przy­sto­so­wy­wa­ne jest do potrzeb swo­ich naj­bar­dziej mar­gi­na­li­zo­wa­nych miesz­kań­ców – dzi­kich zwie­rząt żyją­cych obok ludzi. Projektantka prze­two­rzy­ła ist­nie­ją­ce już ele­men­ty miej­skiej infra­struk­tu­ry, takie jak kra­węż­ni­ki, chod­ni­ki czy wła­zy stu­dzie­nek w taki spo­sób, aby prze­sta­ły być śmier­tel­ną pułap­ką dla nie-​ludzkich oby­wa­te­li. Za pomo­cą pro­jek­tu twór­czy­ni chcia­ła roz­po­cząć bar­dzo ludz­ką dys­ku­sję o tym, w jaki spo­sób powin­ny wyglą­dać mia­sta wie­lo­ga­tun­ko­we i czy moral­nym jest two­rze­nie prze­strze­ni tyl­ko dla jed­ne­go gatunku.

ŚWIEŻOŚĆ – ZESTAW DO PRZECHOWYWANIA WARZYW I OWOCÓW (ALEKSANDRA KUBIŃSKA)

Świeżość to wyjąt­ko­wy zestaw do prze­cho­wy­wa­nia warzyw i owo­ców, skła­da­ją­cy się z trzech cera­micz­nych obiek­tów: jed­ne­go do mar­chew­ki i pie­trusz­ki, jed­ne­go do bura­ków, sele­ra i rzod­kie­wek oraz jed­ne­go do cię­tych ziół i szczy­pio­ru. W skład zesta­wu wcho­dzi rów­nież lnia­na tor­ba z meta­lo­wym sto­ja­kiem do prze­cho­wy­wa­nia jabłek, ziem­nia­ków, cebu­li i czosn­ku. Projekt jest odpo­wie­dzią na pro­blem mar­no­wa­nia żyw­no­ści w gospo­dar­stwach domo­wych. Organiczne for­my zapew­nia­ją pro­duk­tom naj­lep­sze warun­ki do prze­dłu­że­nia ich świe­żo­ści. Jednocześnie sta­no­wią atrak­cyj­ne uzu­peł­nie­nie nowo­cze­snej, nie­wiel­kiej kuch­ni, nie inge­ru­jąc w jej przestrzeń.

Wystawa Young Design

Wymienione wyżej obiek­ty, jak rów­nież wszyst­kie pra­ce fina­ło­we Konkursu Young Design 2023, moż­na zoba­czyć pod­czas bez­płat­nej wysta­wy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego na ul. Świętojerskiej 57 w Warszawie. Zapraszamy od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 11.00–19.00, a tak­że w week­en­dy w godz. 12.00–19.00.

Wystawa potrwa do 30 lip­ca 2023 roku. Później jedzie w podróż do Wiednia i Rzymu. Instytut nie zwal­nia jed­nak tem­pa. Pod koniec czerw­ca szy­ku­je rów­nież bien­na­le pla­ka­tu z opra­wą muzycz­ną, a lada moment rusza kolej­na edy­cja naj­star­sze­go kon­kur­su wzor­ni­cze­go w PolsceDobry Wzór – oraz rekru­ta­cja na współ­two­rzo­ne ze Szkołą Biznesu stu­dia pody­plo­mo­we Total Design Management.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...