- reklama -
Strona głównaTechnologieClimathon w Katowicach

Climathon w Katowicach

W Katowicach odbę­dzie się 24-​godzinny mara­ton kre­atyw­no­ści, któ­re­go uczest­ni­cy będą two­rzyć pomy­sły na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii w mia­stach. Climathon 2021 odbę­dzie się rów­no­le­gle w ponad 100 mia­stach świata. 

Największy na świe­cie hac­ka­ton kli­ma­tycz­ny odbę­dzie się 28 paź­dzier­ni­ka mię­dzy inny­mi w Katowicach. Podczas Climathonu uczest­ni­cy będą zasta­na­wiać się, w jaki spo­sób zmniej­szyć zuży­cie ener­gii w mia­stach. Organizatorzy tego­rocz­ne­go ślą­skie­go Climathonu przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną edy­cję dla mło­dzie­ży szkół śred­nich, ponie­waż pro­blem kata­stro­fy kli­ma­tycz­nej może dotknąć naj­moc­niej mło­de poko­le­nie. Jednocześnie 28 i 29 paź­dzier­ni­ka rów­nież odby­wać się będzie wyda­rze­nie dla dorosłych.

Trzeba pamię­tać, że 6 na 10 Polaków miesz­ka wła­śnie w sku­pi­skach miejskich. 

Nagrody za pomysły

Wyłączanie nie­uży­wa­nych urzą­dzeń czy gasze­nie świa­tła to oczy­wi­ste pomy­sły, zaś wyda­rze­nie w Katowicach ma być are­ną dla kre­atyw­no­ści czy w obsza­rze nowych tech­no­lo­gii, czy stwo­rze­nia nowych mecha­ni­zmów spo­łecz­nych, wpły­wa­ją­cych na odpo­wie­dzial­ne zacho­wa­nie miesz­kań­ców miast. Najlepsze pro­jek­ty będą cen­ną inspi­ra­cją dla ini­cja­tyw zgła­sza­nych, np. w ramach budże­tów oby­wa­tel­skich w całej Polsce i na świecie.

Na auto­rów naj­lep­szych pomy­słów cze­ka­ją nagro­dy w wyso­ko­ści do 5 tys. zł oraz pre­zen­ty i atrakcje. 

Czytaj tak­że: Jak zmniej­szyć ślad węglo­wy firm 

W zeszłym roku, w ramach Climathonu doty­czą­ce­go pro­ble­mu suszy w mie­ście zwy­cięz­cy zapre­zen­to­wa­li swo­je pomy­sły przed­sta­wi­cie­lom miast i gmin. 

Pomysłodawcą Climathonów jest EIT Climate-​KIC, naj­więk­sza euro­pej­ska orga­ni­za­cja zaj­mu­ją­ca się prze­ciw­dzia­ła­niem zmia­nom kli­ma­tycz­nym poprzez inno­wa­cje, a w tym roku, pod jej auspi­cja­mi, orga­ni­zu­ją go w Polsce Górnośląsko-​Zagłębiowska Metropolia oraz Fundacja Fortis Pro Nobis. Wydarzenie odbę­dzie się sta­cjo­nar­nie w GPP Business Park w Katowicach dla mło­dzie­ży szkół śred­nich oraz w for­mu­le onli­ne dla dorosłych.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł