- reklama -
Strona głównaTechnologieClimathon w Katowicach

Climathon w Katowicach

W Katowicach odbę­dzie się 24-​godzinny mara­ton kre­atyw­no­ści, któ­re­go uczest­ni­cy będą two­rzyć pomy­sły na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii w mia­stach. Climathon 2021 odbę­dzie się rów­no­le­gle w ponad 100 mia­stach świata. 

Największy na świe­cie hac­ka­ton kli­ma­tycz­ny odbę­dzie się 28 paź­dzier­ni­ka mię­dzy inny­mi w Katowicach. Podczas Climathonu uczest­ni­cy będą zasta­na­wiać się, w jaki spo­sób zmniej­szyć zuży­cie ener­gii w mia­stach. Organizatorzy tego­rocz­ne­go ślą­skie­go Climathonu przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną edy­cję dla mło­dzie­ży szkół śred­nich, ponie­waż pro­blem kata­stro­fy kli­ma­tycz­nej może dotknąć naj­moc­niej mło­de poko­le­nie. Jednocześnie 28 i 29 paź­dzier­ni­ka rów­nież odby­wać się będzie wyda­rze­nie dla dorosłych.

Trzeba pamię­tać, że 6 na 10 Polaków miesz­ka wła­śnie w sku­pi­skach miejskich. 

Nagrody za pomysły

Wyłączanie nie­uży­wa­nych urzą­dzeń czy gasze­nie świa­tła to oczy­wi­ste pomy­sły, zaś wyda­rze­nie w Katowicach ma być are­ną dla kre­atyw­no­ści czy w obsza­rze nowych tech­no­lo­gii, czy stwo­rze­nia nowych mecha­ni­zmów spo­łecz­nych, wpły­wa­ją­cych na odpo­wie­dzial­ne zacho­wa­nie miesz­kań­ców miast. Najlepsze pro­jek­ty będą cen­ną inspi­ra­cją dla ini­cja­tyw zgła­sza­nych, np. w ramach budże­tów oby­wa­tel­skich w całej Polsce i na świecie.

Na auto­rów naj­lep­szych pomy­słów cze­ka­ją nagro­dy w wyso­ko­ści do 5 tys. zł oraz pre­zen­ty i atrakcje. 

Czytaj tak­że: Jak zmniej­szyć ślad węglo­wy firm 

W zeszłym roku, w ramach Climathonu doty­czą­ce­go pro­ble­mu suszy w mie­ście zwy­cięz­cy zapre­zen­to­wa­li swo­je pomy­sły przed­sta­wi­cie­lom miast i gmin. 

Pomysłodawcą Climathonów jest EIT Climate-​KIC, naj­więk­sza euro­pej­ska orga­ni­za­cja zaj­mu­ją­ca się prze­ciw­dzia­ła­niem zmia­nom kli­ma­tycz­nym poprzez inno­wa­cje, a w tym roku, pod jej auspi­cja­mi, orga­ni­zu­ją go w Polsce Górnośląsko-​Zagłębiowska Metropolia oraz Fundacja Fortis Pro Nobis. Wydarzenie odbę­dzie się sta­cjo­nar­nie w GPP Business Park w Katowicach dla mło­dzie­ży szkół śred­nich oraz w for­mu­le onli­ne dla dorosłych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
A jeszcze lepsze jest to...