- reklama -
Strona głównaTechnologieEkologiczna karta Banku Pocztowego

Ekologiczna karta Banku Pocztowego

Banki sta­ra­ją się ogra­ni­czyć sto­so­wa­nie pla­sti­ku sto­su­jąc bio­de­gra­do­wal­ne two­rzy­wa. Ekologiczna kar­ta Banku Pocztowego zosta­nie wyko­na­na z mate­ria­łu pocho­dzą­ce­go z kukurydzy.

Bank Pocztowy wpro­wa­dził w ubie­głym roku kar­tę wir­tu­al­ną. Kolejną odsło­ną kar­ty debe­to­wej do rachun­ku oszczędnościowo-​rozliczeniowego jest kar­ta ekologiczna. 

Od listo­pa­da 2023 r. zaofe­ru­je ją klien­tom. Do pro­duk­cji kar­ty posłu­ży mate­ria­łu pocho­dze­nia roślin­ne­go – PLA.PLA (kwas polim­le­ko­wy). To two­rzy­wo pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go, sto­so­wa­ne jako alter­na­ty­wa dla tra­dy­cyj­nych two­rzyw sztucz­nych na bazie paliw kopal­nych. PLA wytwa­rza się ze skro­bi kuku­ry­dzia­nej, a biał­ko roślin­ne wyko­rzy­stu­je się jako paszę dla zwie­rząt. To spra­wia, że PLA jest bar­dziej natu­ral­ną alter­na­ty­wą dla PVC, dostęp­ną obec­nie do sto­so­wa­nia w kar­tach płatniczych. 

Bank Pocztowy nale­ży do pio­nie­rów na pol­skim ryn­ku, wyko­rzy­stu­ją­cych ten mate­riał do pro­duk­cji kart płat­ni­czych, ale nie jest pierw­szy. W 2021 r. eko­lo­gicz­ną kar­tę wpro­wa­dził Credit Agricole.

Czytaj tak­że: Z cze­go może być zro­bio­na eko kar­ta płatnicza

Wymiana aktu­al­nych kart z logo Poczty Polskiej będzie odby­wa­ła się stop­nio­wo. Nowe kar­ty eko­lo­gicz­ne otrzy­ma­ją klien­ci w ramach bie­żą­cej sprze­da­ży, a dotych­cza­so­wi posia­da­cze kart ban­ku po upły­wie waż­no­ści obec­nej kar­ty lub po jej zastrze­że­niu i zamó­wie­niu w jej miej­sce nowej. 

 Największą zale­tą nowej odsło­ny naszej fla­go­wej kar­ty jest to, że zosta­ła ona w wyko­na­na w 82% z mate­ria­łu roślin­ne­go, dzię­ki któ­re­mu znacz­nie zmniej­szy­my ilość odpa­dów nie bio­de­gra­do­wal­nych gene­ro­wa­nych w ramach wydaw­nic­twa kart płat­ni­czych. Ponadto, kar­ta będzie wypo­sa­żo­na w udo­god­nie­nie dla osób sła­bo­wi­dzą­cych i niewidomych.

Joanna Moskalik p.o. Dyrektora Departamentu Produktów Detalicznych i Usług Płatniczych. 

Karta eko­lo­gicz­na Mastercard powsta­ła przy współ­pra­cy z fir­mą Thales. Ma blind notch, czy­li spe­cjal­ne wcię­cie na krót­szej kra­wę­dzi, któ­re uła­twia korzy­sta­nie z kar­ty oso­bom sła­bo­wi­dzą­cym. Wraz z kar­tą Bank Pocztowy ofe­ru­je rów­nież pro­gram lojal­no­ścio­wy Mastercard Bezcenne Chwile.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...