- reklama -
Strona głównaŚwiatHelsinki rezygnują z ogrzewania węglem

Helsinki rezygnują z ogrzewania węglem

Helsinki 1 kwiet­nia 2023 r. zamy­ka­ją elek­tro­cie­płow­nię węglo­wą Hanasaari. Stolica Finlandii obo­wią­za­ła się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do roku 2030. W tej chwi­li naj­więk­szym źró­dłem bez­po­śred­nich emi­sji w mie­ście jest ciepłownictwo.

Elektrociepłownia Hanasaari dzia­ła od pra­wie pół wie­ku. Dostarcza 236 MW mocy elek­trycz­nej i 420 MW mocy ciepl­nej. Spalając węgiel kamien­ny odpo­wia­da za 2 proc. emi­sji dwu­tlen­ku węgla w kra­ju, co spra­wia, że jest jed­nym z trzech naj­więk­szych źró­deł emi­sji prze­my­sło­wych w Finlandii. Jej zamknię­cie pla­no­wa­no począt­ko­wo na koniec 2024 roku, ale decy­zję przy­spie­szo­no. Zdecydowała o tym mię­dzy inny­mi wyso­ka cena upraw­nień do emi­sji CO2, któ­re kosz­tu­ją teraz ok. 100 euro za tonę. 

Fakt, że byli­śmy w sta­nie zde­cy­do­wa­nie posu­nąć się naprzód z naszy­mi pla­na­mi zamknię­cia dużej elek­trow­ni węglo­wej w naszym mie­ście, w środ­ku destruk­cyj­nej sytu­acji na świe­cie, jest sil­nym wskaź­ni­kiem naszej deter­mi­na­cji w tej dziedzinie.

bur­mistrz Helsinek Juhana Vartiainen

Po cał­ko­wi­tym zamknię­ciu Hanasaari cie­pło do ogrze­wa­nia budyn­ków dostar­czy w dużej mie­rze cie­płow­nia na bio­ma­sę Helen, zlo­ka­li­zo­wa­na dziel­ni­cy Vuosaari. W przy­szło­ści pla­no­wa­ne jest wyko­rzy­sta­nie tak­że cie­pła odpa­do­we­go, pomp cie­pła i odna­wial­nej ener­gii elektrycznej.

Czytaj tak­że: Co zamiast węgla i gazu? Pierwszy taki pol­ski projekt

Zabytkowa elektrociepłownia

Miasto Helsinki prze­pro­wa­dzi­ło wstęp­ną oce­nę moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia budyn­ku Hanasaari do nowej funk­cji. Architekt Timo Penttilä roz­po­czął pro­jek­to­wa­nie budyn­ku już w 1962 roku, a sama elek­tro­cie­płow­nia pra­cu­je od 1974 roku. Budynek z wyso­kim na 150 metrów komi­nem stał się cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem cen­trum mia­sta o zna­cze­niu kul­tu­ro­wym i histo­rycz­nym. Dopiero jed­nak po zamknię­ciu zakła­du i będzie moż­na oce­nić, jego dal­szą przydatność.

Helsinki prze­zna­czą ponad miliard euro na inwe­sty­cje, któ­re mają dopro­wa­dzić, że mia­sto sta­nie się neu­tral­ne pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...