- reklama -
Strona głównaEcoLifeNie zapomnij o ekologii na...

Nie zapomnij o ekologii na cmentarzu. Odwiedź zniczodzielnie

Polacy kupu­ją bli­sko 300 milio­nów zni­czy rocz­nie, z cze­go oko­ło poło­wę na prze­ło­mie paź­dzier­ni­ka i listo­pa­da. Podczas Wszystkich Świętych 1 listo­pa­da maso­wo odwie­dza­my gro­by zmar­łych. Pozostawiamy za sobą góry odpa­dów. Jak moż­na zmniej­szyć ten problem?

Segreguj, sprawdź zniczodzielnie

Po 1 listo­pa­da z każ­de­go gro­bu pozo­sta­je od 3 do 9 kilo­gra­mów odpa­dów – sza­cu­je Stowarzyszenie Polski Recykling. W Polsce mamy oko­ło 13 tys. cmen­ta­rzy, z któ­rych zbie­ra­ne jest 100–120 tys. ton odpa­dów. Zazwyczaj odpa­dy te tra­fia­ją do wspól­ne­go kon­te­ne­ra. Tymczasem po segre­ga­cji mogły­by zostać ponow­nie zagospodarowane. 

Plastik PET, z któ­re­go wyko­na­ne są wień­ce i wkła­dy do zni­czy, sta­no­wi nawet 70 tys. ton cmen­tar­nych odpa­dów. Sztuczne kwia­ty i kap­tur­ki do zni­czy to kolej­ne ok. 30–50 tys. ton. Szkło tak­że powin­ni­śmy wyrzu­cić do odręb­ne­go pojemnika.

Pamiętajmy, że zasa­dy segre­ga­cji odpa­dów, takie same jak w całym kra­ju, obo­wią­zu­ją tak­że na cmen­ta­rzach. Takie odpa­dy kwa­li­fi­ko­wa­ne są jako komu­nal­ne, więc to gmi­ny i samo­rzą­dy lokal­ne odpo­wie­dzial­ne są za zapew­nie­nie odwie­dza­ją­cym moż­li­wo­ści segre­ga­cji zuży­tych zni­czy czy wieńców.

Szymon Dziak-​Czekan, pre­zes Stowarzyszenia „Polski Recykling”

Warto, aby pod­mio­ty mają­ce wpływ na spo­sób zbiór­ki i zago­spo­da­ro­wa­nia odpa­dów: samo­rzą­dy lokal­ne, admi­ni­stra­cja cmen­ta­rzy, związ­ki wyzna­nio­we, uświa­da­mia­ły odwie­dza­ją­cych cmen­ta­rze na temat zasad i korzy­ści pły­ną­cych z segre­go­wa­nia, a tak­że pro­po­no­wa­ły roz­wią­za­nia mają­ce na celu zmniej­sze­nie ilo­ści odpadów.

W ubie­głym roku Warszawa sfi­nan­so­wa­ła z budże­tu oby­wa­tel­skie­go zni­czo­dziel­nie – miej­sca, w któ­rym moż­na zosta­wić nie­po­trzeb­ne zni­cze, wkła­dy, osłon­ki do wyko­rzy­sta­nia przez innych. Regały z napi­sem „Zniczodzielnia” sta­nę­ły przy każ­dej bra­mie naj­więk­szej war­szaw­skiej nekro­po­lii – Cmentarza Północnego.

Czytaj tak­że: Jak uczcić zmar­łych z posza­no­wa­niem natury

Ekologiczny wieniec i znicz

Na ogra­ni­cze­nie ilo­ści pro­du­ko­wa­nych odpa­dów może­my wpły­nąć już na eta­pie przy­go­to­wań. Zamiast sztucz­nych kwia­tów, wybie­raj­my natu­ral­ne. Zamiast pla­sti­ko­wych wień­ców – te praw­dzi­we, któ­re może­my nawet zro­bić sami. 

Wykorzystywanie zni­czy z poprzed­nich lat, kwia­ty w doni­cach czy wień­ce wyko­na­ne z suszo­nych roślin zamiast pla­sti­ko­wych gałą­zek – to tyl­ko nie­licz­ne przy­kła­dy spo­so­bów, dzię­ki któ­rym może­my zmniej­szyć wyko­rzy­sta­nie pier­wot­nych surow­ców, takich jak two­rzy­wa sztucz­ne w cza­sie świąt zadusz­nych. Przede wszyst­kim war­to jed­nak zasta­no­wić się, czy na pew­no potrze­bu­je­my co roku kupo­wać kil­ka­na­ście nowych zni­czy i boga­tych wień­ców. Bardziej sym­bo­licz­ne podej­ście do świąt będzie skut­ko­wa­ło zarów­no mniej­szą ilo­ścią odpa­dów, ale tak­że, w dobie wyso­kich cen, pozwo­li nam oszczędzić.

Joanna Kądziołka, pre­ze­ska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...