- reklama -
Strona głównaEcoLifeSkąd się biorą pożary wysypisk...

Skąd się biorą pożary wysypisk śmieci w Polsce?

Stowarzyszenie „Polski Recykling” prze­ana­li­zo­wa­ło poża­ry miejsc gro­ma­dze­nia odpa­dów. W latach 2016-​2019 na tere­nie Polski pod­pa­lo­no kil­ka­set maga­zy­nów i pla­ców z pol­ski­mi oraz spro­wa­dzo­ny­mi z Europy Zachodniej śmie­cia­mi. Recyklerzy odci­na­ją się od poża­rów nie­le­gal­nych składowisk.

Nielegalne śmieci

Otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej infor­ma­cje poka­za­ły, że na 637 poża­rów bli­sko poło­wa (313) doty­czy­ła nie­le­gal­nych skła­do­wisk. Pozostałe zda­rze­nia, choć ozna­czo­ne jako zwią­za­ne z recy­klin­giem, de fac­to doty­czy­ły pro­du­cen­tów paliw alter­na­tyw­nych, sor­tow­ni odpa­dów lub skła­do­wisk dzia­ła­ją­cych w opar­ciu o inne kody odzysku.

Tylko 8 poża­rów odno­to­wa­no w zakła­dach recy­klin­gu, co sta­no­wi­ło 1,2 proc. Straż potwier­dzi­ła, że poża­ry na tere­nie firm recy­klin­go­wych powsta­ły w wyni­ku samo­za­pło­nu bądź nie­umyśl­ne­go zapró­sze­nia ognia. 

Pożary na składowisku

Według ana­li­zy Stowarzyszenia Polski Recykling, porzu­ca­nie lub pod­pa­la­nie odpa­dów naj­czę­ściej mia­ło i ma miej­sce na nie­ru­cho­mo­ściach samo­rzą­do­wych lub skarb pań­stwa. Ich dzier­żaw­ca­mi są pry­wat­ne przedsiębiorstwa. 

Firmy te sku­pu­ją odpa­dy, gro­ma­dzą je, a gdy kosz­ty pozby­cia się odpa­dów (w tym uty­li­za­cji) są zbyt wyso­kie – opusz­cza­ją skła­do­wi­ska. Zostawiają pro­blem wła­ści­cie­lom nie­ru­cho­mo­ści, któ­rzy – zgod­nie z usta­wą o odpa­dach – sta­ją się ich domnie­ma­ny­mi posiadaczami. 

Zaostrzone przepisy

Rząd zaostrzył prze­pi­sy dla bran­ży, nowe­li­za­cją usta­wy o odpa­dach z 5 wrze­śnia 2018 roku. 

Bat na poża­ry wysypisk

Stowarzyszenie Polski Recykling chce, by prze­ana­li­zo­wa­no poża­ry, co pozwo­li na oczysz­cze­nie bran­ży. Mniejsze, czę­sto rodzin­ne, zakła­dy prze­twór­stwa nie dys­po­no­wa­ły jed­nak pie­niędz­mi na wdro­że­nie nowych obo­wiąz­ków. Przerosły ich kosz­ty moni­to­rin­gu czy zabez­pie­cze­nie rosz­czeń. Stowarzyszenie sta­ra się o obo­wią­zek usta­no­wie­nia zabez­pie­cze­nia rosz­czeń wyłącz­nie dla firm, wyka­zu­ją­cych wyso­kie ryzy­ko wystą­pie­nia dzia­łań sprzecz­nych z pra­wem o odpadach.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł