- reklama -
Strona głównaEcoLifeSkąd się biorą pożary wysypisk...

Skąd się biorą pożary wysypisk śmieci w Polsce?

Stowarzyszenie „Polski Recykling” prze­ana­li­zo­wa­ło poża­ry miejsc gro­ma­dze­nia odpa­dów. W latach 2016–2019 na tere­nie Polski pod­pa­lo­no kil­ka­set maga­zy­nów i pla­ców z pol­ski­mi oraz spro­wa­dzo­ny­mi z Europy Zachodniej śmie­cia­mi. Recyklerzy odci­na­ją się od poża­rów nie­le­gal­nych składowisk.

Nielegalne śmieci

Otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej infor­ma­cje poka­za­ły, że na 637 poża­rów bli­sko poło­wa (313) doty­czy­ła nie­le­gal­nych skła­do­wisk. Pozostałe zda­rze­nia, choć ozna­czo­ne jako zwią­za­ne z recy­klin­giem, de fac­to doty­czy­ły pro­du­cen­tów paliw alter­na­tyw­nych, sor­tow­ni odpa­dów lub skła­do­wisk dzia­ła­ją­cych w opar­ciu o inne kody odzysku.

Tylko 8 poża­rów odno­to­wa­no w zakła­dach recy­klin­gu, co sta­no­wi­ło 1,2 proc. Straż potwier­dzi­ła, że poża­ry na tere­nie firm recy­klin­go­wych powsta­ły w wyni­ku samo­za­pło­nu bądź nie­umyśl­ne­go zapró­sze­nia ognia. 

Pożary na składowisku

Według ana­li­zy Stowarzyszenia Polski Recykling, porzu­ca­nie lub pod­pa­la­nie odpa­dów naj­czę­ściej mia­ło i ma miej­sce na nie­ru­cho­mo­ściach samo­rzą­do­wych lub skarb pań­stwa. Ich dzier­żaw­ca­mi są pry­wat­ne przedsiębiorstwa. 

Firmy te sku­pu­ją odpa­dy, gro­ma­dzą je, a gdy kosz­ty pozby­cia się odpa­dów (w tym uty­li­za­cji) są zbyt wyso­kie – opusz­cza­ją skła­do­wi­ska. Zostawiają pro­blem wła­ści­cie­lom nie­ru­cho­mo­ści, któ­rzy – zgod­nie z usta­wą o odpa­dach – sta­ją się ich domnie­ma­ny­mi posiadaczami. 

Zaostrzone przepisy

Rząd zaostrzył prze­pi­sy dla bran­ży, nowe­li­za­cją usta­wy o odpa­dach z 5 wrze­śnia 2018 roku. 

Bat na poża­ry wysypisk

Stowarzyszenie Polski Recykling chce, by prze­ana­li­zo­wa­no poża­ry, co pozwo­li na oczysz­cze­nie bran­ży. Mniejsze, czę­sto rodzin­ne, zakła­dy prze­twór­stwa nie dys­po­no­wa­ły jed­nak pie­niędz­mi na wdro­że­nie nowych obo­wiąz­ków. Przerosły ich kosz­ty moni­to­rin­gu czy zabez­pie­cze­nie rosz­czeń. Stowarzyszenie sta­ra się o obo­wią­zek usta­no­wie­nia zabez­pie­cze­nia rosz­czeń wyłącz­nie dla firm, wyka­zu­ją­cych wyso­kie ryzy­ko wystą­pie­nia dzia­łań sprzecz­nych z pra­wem o odpadach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...

2022

Bądź zmianą, którą...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
A jeszcze lepsze jest to...