- reklama -
Strona głównaEcoRaportZielona energia w firmach. Ecoraport...

Zielona energia w firmach. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Żabka i Biedronka prze­cho­dzą na zie­lo­ną ener­gię. Co waż­ne­go doty­czą­ce­go eko­lo­gii i śro­do­wi­ska wyda­rzy­ło się jesz­cze w minio­nym tygo­dniu? Przedstawiamy eco­ra­port tygodnia.

Fotowoltaika na dachach sklepów

Biedronka pod­pi­sa­ła kon­trakt z Grow Energy, któ­re do koń­ca 2025 roku wypo­sa­ży 2 tysią­ce skle­pów sie­ci w foto­wol­ta­ikę. Średnio na każ­dym dachu skle­pu zamon­tu­je 110 pane­li. Mikroinstalacje foto­wol­ta­icz­ne do 50 kWp dostar­czą ener­gię przede wszyst­kim do oświe­tle­nia, kli­ma­ty­za­cji, chłod­ni i wypie­ku pie­czy­wa. Do koń­ca roku zosta­nie zamon­to­wa­ne przy­naj­mniej 500 kom­plet­nych instalacji. 

Obecnie mamy 118 insta­la­cji tego typu, a zatem zwięk­sze­nie ich licz­by do 2118 real­nie ogra­ni­czy zuży­cie przez nas ener­gii z węgla.

Natalia Rompska-​Żuk, mene­dżer ds. zarzą­dza­nia ener­gią w sie­ci Biedronka.

Biedronka ma ponad 3 tys. skle­pów w Polsce.

Grupa Żabka wybiera zieloną energię

Grupa Żabka zapo­wie­dzia­ła zasi­la­nie wszyst­kich ope­ra­cji wła­snych ener­gią z odna­wial­nych źró­deł. Na razie z zie­lo­nej ener­gii korzy­sta wcho­dzą­cy w skład gru­py pro­du­cent posił­ków Maczfit oraz naj­więk­sza sieć auto­no­micz­nych skle­pów w Europie Żabka Nano czy eko­sklep na war­szaw­skiej Białołęce. 

Jak odejść od paliw z Rosji

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zwró­ci­ło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego z reko­men­da­cją przy­ję­cia i wdro­że­nia pakie­tu dzia­łań doty­czą­cych efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków. POBE wymie­nia 6 pil­nych postulatów:

  • Przeprowadzenie kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej o oszczę­dza­niu energii.
  • Obniżenie staw­ki VAT za ener­gię elek­trycz­ną do celów ogrze­wa­nia budynków.
  • Zerowa lub obni­żo­na staw­ka VAT na urzą­dze­nia do pozy­ski­wa­nia i maga­zy­no­wa­nia ener­gii odna­wial­nej w budynkach.
  • Dodatkowe mini­mal­ne stan­dar­dy cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budynków.
  • Wprowadzenie w okre­ślo­nej per­spek­ty­wie cza­so­wej, np. od 2030 roku, zaka­zu sto­so­wa­nia kotłów wyko­rzy­stu­ją­cych pali­wa kopal­ne jako jedy­nych (samo­dziel­nych) źró­deł ciepła.
  • Ułatwienia dla OZE, np. uprosz­cze­nie procedur.

Szybka wymiana akumulatora e‑hulajnogi

TIER Mobility, zna­ny m.in. z e‑hulajnóg, uru­cho­mił w Polsce pierw­szą sta­cję wymia­ny aku­mu­la­to­rów Swobbee, ber­liń­skie­go dostaw­cy usług battery-​as-​a-​service (BaaS). Na war­szaw­skim Mokotowie, przy Alei Wilanowskiej 365, w cią­gu dosłow­nie kil­ku sekund, moż­na wymie­nić pustą bate­rię na peł­ną. Zastosowana infra­struk­tu­ra pozwa­la na jed­no­cze­sne nała­do­wa­nie 120 bate­rii, a w efek­cie zop­ty­ma­li­zo­wa­nie ich obsługi.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...