- reklama -
Strona głównaEcoRaportZielona energia w firmach. Ecoraport...

Zielona energia w firmach. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Żabka i Biedronka prze­cho­dzą na zie­lo­ną ener­gię. Co waż­ne­go doty­czą­ce­go eko­lo­gii i śro­do­wi­ska wyda­rzy­ło się jesz­cze w minio­nym tygo­dniu? Przedstawiamy eco­ra­port tygodnia.

Fotowoltaika na dachach sklepów

Biedronka pod­pi­sa­ła kon­trakt z Grow Energy, któ­re do koń­ca 2025 roku wypo­sa­ży 2 tysią­ce skle­pów sie­ci w foto­wol­ta­ikę. Średnio na każ­dym dachu skle­pu zamon­tu­je 110 pane­li. Mikroinstalacje foto­wol­ta­icz­ne do 50 kWp dostar­czą ener­gię przede wszyst­kim do oświe­tle­nia, kli­ma­ty­za­cji, chłod­ni i wypie­ku pie­czy­wa. Do koń­ca roku zosta­nie zamon­to­wa­ne przy­naj­mniej 500 kom­plet­nych instalacji. 

Obecnie mamy 118 insta­la­cji tego typu, a zatem zwięk­sze­nie ich licz­by do 2118 real­nie ogra­ni­czy zuży­cie przez nas ener­gii z węgla.

Natalia Rompska-​Żuk, mene­dżer ds. zarzą­dza­nia ener­gią w sie­ci Biedronka.

Biedronka ma ponad 3 tys. skle­pów w Polsce.

Grupa Żabka wybiera zieloną energię

Grupa Żabka zapo­wie­dzia­ła zasi­la­nie wszyst­kich ope­ra­cji wła­snych ener­gią z odna­wial­nych źró­deł. Na razie z zie­lo­nej ener­gii korzy­sta wcho­dzą­cy w skład gru­py pro­du­cent posił­ków Maczfit oraz naj­więk­sza sieć auto­no­micz­nych skle­pów w Europie Żabka Nano czy eko­sklep na war­szaw­skiej Białołęce. 

Jak odejść od paliw z Rosji

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zwró­ci­ło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego z reko­men­da­cją przy­ję­cia i wdro­że­nia pakie­tu dzia­łań doty­czą­cych efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków. POBE wymie­nia 6 pil­nych postulatów:

  • Przeprowadzenie kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej o oszczę­dza­niu energii.
  • Obniżenie staw­ki VAT za ener­gię elek­trycz­ną do celów ogrze­wa­nia budynków.
  • Zerowa lub obni­żo­na staw­ka VAT na urzą­dze­nia do pozy­ski­wa­nia i maga­zy­no­wa­nia ener­gii odna­wial­nej w budynkach.
  • Dodatkowe mini­mal­ne stan­dar­dy cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budynków.
  • Wprowadzenie w okre­ślo­nej per­spek­ty­wie cza­so­wej, np. od 2030 roku, zaka­zu sto­so­wa­nia kotłów wyko­rzy­stu­ją­cych pali­wa kopal­ne jako jedy­nych (samo­dziel­nych) źró­deł ciepła.
  • Ułatwienia dla OZE, np. uprosz­cze­nie procedur.

Szybka wymiana akumulatora e‑hulajnogi

TIER Mobility, zna­ny m.in. z e‑hulajnóg, uru­cho­mił w Polsce pierw­szą sta­cję wymia­ny aku­mu­la­to­rów Swobbee, ber­liń­skie­go dostaw­cy usług battery-​as-​a-​service (BaaS). Na war­szaw­skim Mokotowie, przy Alei Wilanowskiej 365, w cią­gu dosłow­nie kil­ku sekund, moż­na wymie­nić pustą bate­rię na peł­ną. Zastosowana infra­struk­tu­ra pozwa­la na jed­no­cze­sne nała­do­wa­nie 120 bate­rii, a w efek­cie zop­ty­ma­li­zo­wa­nie ich obsługi.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...