- reklama -
Strona głównaPatronat EcoReportersDrewno poużytkowe i poprodukcyjne to...

Drewno poużytkowe i poprodukcyjne to cenny surowiec

Coraz więk­szą uwa­gę przy­kła­da się do wyko­rzy­sta­nia w prze­my­śle surow­ców z recy­klin­gu. Dotyczy to tak­że drew­na. Z drew­na poużyt­ko­we­go i popro­duk­cyj­ne­go wytwa­rza się pły­ty, papie­ry, kar­to­ny, pele­ty, bry­kie­ty, szkło i wie­lu innych produktów. 

Rozwój tech­ni­ki kle­je­nia i pras do kle­je­nia drew­na spo­wo­do­wał powszech­ne wyko­rzy­sty­wa­nie kil­ku­cen­ty­me­tro­wych kawał­ków lite­go drew­na, pozba­wio­ne­go natu­ral­nych wad, do pro­duk­cji cen­nych mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych. Mówimy o drew­nie kon­struk­cyj­nym litym skle­ja­nym na dłu­gość na złą­cza kli­no­we czy drew­nie kon­struk­cyj­nym litym skle­jo­nym war­stwo­wo. Z płyt CLT na świe­cie, a tak­że w Polsce, wzno­si się już wie­lo­pię­tro­we budyn­ki. Krawędziaki lite skle­ja­ne na dłu­gość na złą­cza kli­no­we powszech­nie sto­su­je się w kon­struk­cjach mebli tapi­ce­ro­wa­nych, łóże­czek dzie­cię­cych, bla­tów kuchen­nych i wie­lu przed­mio­tach powszech­ne­go użytku.

Nie są też dzi­siaj „odpa­dem” tro­ci­ny, pyły drzew­ne czy zręb­ki. Stały się war­to­ścio­wym „popro­duk­cyj­nym mate­ria­łem drzew­nym”, wyko­rzy­sty­wa­nym do pro­duk­cji paliw, płyt i wsze­la­kich pro­duk­tów. Do łask wra­ca­ją sta­re meble, ogro­dze­nia, okna i drzwi, drew­nia­ne sza­lun­ki, pale­ty i opa­ko­wa­nia drew­nia­ne. Drewno poużyt­ko­we dla wie­lu branż jest atrak­cyj­nym surow­cem, któ­ry wypeł­nia lukę zaopatrzeniową.

Forum Drewna Poużytkowego

Gospodarka obie­gu zamknię­te­go i zago­spo­da­ro­wa­nia odpa­dów, w tym tych pocho­dzą­cych z prze­my­słu drzew­ne­go będzie tema­tem Forum Drewna Poużytkowego, orga­ni­zo­wa­ne­go przez power​me​tings​.eu w Warszawie w dniach 17–18 kwiet­nia 2023 r. 

W pro­gra­mie wie­lo­bran­żo­we­go spo­tka­nia są tema­ty zwią­za­ne ze źró­dła­mi pozy­ska­nia drew­na poużyt­ko­we­go, jego logi­sty­ką, impor­tem oraz tech­no­lo­gia­mi jego prze­twa­rza­nia. Obecnie wię­cej takie­go surow­ca wyjeż­dża z kra­ju niż jest przy­wo­żo­ne zza gra­ni­cy do naszych fabryk i papier­ni. Błędna kla­sy­fi­ka­cja poużyt­ko­wych i popro­duk­cyj­nych mate­ria­łów drzew­nych w prze­pi­sach nie uwzględ­nia aktu­al­nych, świa­to­wych tren­dów i technologii.

Zaproszeni uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji odnio­są się do pro­ble­mów bran­ży recy­klin­gu i prze­my­słu drzew­ne­go. Forum będzie oka­zją do sfor­mu­ło­wa­nia wnio­sków i pro­po­zy­cji roz­wią­zań praw­nych. Wśród zapro­szo­nych na dwu­dnio­we spo­tka­nie w Warszawie uczest­ni­ków są przed­sta­wi­cie­le rządu.

Zgłoszenia uczest­nic­twa w Forum oraz fir­mo­wych pre­zen­ta­cji moż­na doko­nać poprzez stro­nę orga­ni­za­to­ra.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...