- reklama -
Strona głównaTechnologiePolska firma pokaże Brytyjczykom zanieczyszczenie...

Polska firma pokaże Brytyjczykom zanieczyszczenie powietrza

Firma z Krakowa chce pod­bić rynek bry­tyj­ski. Airly roz­mie­ści czuj­ni­ki w dużych mia­stach w celu gro­ma­dze­nia danych o jako­ści powie­trza w cza­sie rze­czy­wi­stym. Pozwoli to prze­wi­dy­wać zanie­czysz­cze­nie powie­trza na następ­ne 24 godziny.

Niedawno Airly zebra­ła łącz­nie 5,3 milio­na dola­rów na roz­wój. Wśród inwe­sto­rów zna­leź­li się współ­za­ło­ży­cie­le Uber, Bolt i Virgin. Fundusze posłu­żą do budo­wa­nia zespo­łów na klu­czo­wych dla fir­my ryn­kach: bry­tyj­skim, skan­dy­naw­skim i rumuńskim. 

Życie w Londynie zosta­ło odwołane

Airly pla­nu­je zatrud­nić 35 osób w Wielkiej Brytanii, w tym sze­fa sprze­da­ży. Firma zatrud­ni­ła wła­śnie jako dorad­cę Rishi Stockera z Revoluta oraz Jonathana Garthside, któ­ry wcze­śniej sze­fo­wał sprze­daw­cy ener­gii Bulb.

Światowy problem

Na świe­cie aż 62 proc. rzą­dów nie udo­stęp­nia danych o jako­ści powie­trza w cza­sie rze­czy­wi­stym, więc w to miej­sce wcho­dzi ze swo­imi roz­wią­za­nia­mi kra­kow­ska fir­ma. Airly zapew­nia rzą­dom, mediom i fir­mom dokład­ne, bar­dzo lokal­ne dane. Platforma Airly dzia­ła jako sys­tem ostrze­ga­nia o zanie­czysz­cze­niach na pozio­mie ulic w cza­sie rzeczywistym.

Wraz ze świa­do­mo­ścią spo­łecz­ną i poli­tycz­ną, że kry­zys jako­ści powie­trza osią­gnął punkt kry­tycz­ny – od poża­rów w Kalifornii po głów­ną przy­czy­nę śmier­ci w Londynie – dane o jako­ści powie­trza sta­ną się klu­czo­wym narzę­dziem dla kon­su­men­tów, firm i decy­den­tów – Wiktor Warchałowski, pre­zes Airly. 

Airly ma poten­cjał, by stać się jedy­nym źró­dłem infor­ma­cji o jako­ści powie­trza na całym świe­cie. Smog doku­cza miesz­kań­com wie­lu miast na świe­cie. Krakowska fir­ma to jeden z lide­rów bran­ży, ponie­waż jej czuj­ni­ki ma już ponad 600 samo­rzą­dów i miast. W tej gru­pie jest mię­dzy inny­mi Hongkong, Dżakarta, Oslo, Granada, kor­po­ra­cje, takie jak Philips, Virgin, Innogy, PwC, Veolia i Skanska. 

Polski smog powodują kopciuchy

Zanieczyszczenie powie­trza to potęż­ny pro­blem w Polsce. Tymczasem pań­stwo­wy moni­to­ring, któ­ry kom­plek­so­wo poka­zu­je dane o jako­ści powie­trza, jest dziu­ra­wy. Samorządy więc zama­wia­ją mobil­ne punk­ty pomia­ru, albo na wła­sną rękę mie­rzą ska­lę zanie­czysz­czeń. Do tej gru­py chce dołą­czyć Warszawa, któ­ra roz­pi­sa­ła wła­śnie prze­targ na 165 czujników. 

Smog nega­tyw­nie wpły­wa na ludz­kie zdro­wie, kli­mat i śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze. W Polsce za emi­sje pyłu zawie­szo­ne­go PM10 i PM2,5 odpo­wia­da­ją prze­sta­rza­łe pie­ce domo­we, tzw. „kop­ciu­chy“. Daleko w tyle są zaś takie sek­to­ry jak trans­port, prze­mysł czy energetyka.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Nad morzem

Nad morzem jest...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
A jeszcze lepsze jest to...