- reklama -
Strona głównaTechnologiePolska firma pokaże Brytyjczykom zanieczyszczenie...

Polska firma pokaże Brytyjczykom zanieczyszczenie powietrza

- reklama -

Firma z Krakowa chce pod­bić rynek bry­tyj­ski. Airly roz­mie­ści czuj­ni­ki w dużych mia­stach w celu gro­ma­dze­nia danych o jako­ści powie­trza w cza­sie rze­czy­wi­stym. Pozwoli to prze­wi­dy­wać zanie­czysz­cze­nie powie­trza na następ­ne 24 godziny.

Niedawno Airly zebra­ła łącz­nie 5,3 milio­na dola­rów na roz­wój. Wśród inwe­sto­rów zna­leź­li się współ­za­ło­ży­cie­le Uber, Bolt i Virgin. Fundusze posłu­żą do budo­wa­nia zespo­łów na klu­czo­wych dla fir­my ryn­kach: bry­tyj­skim, skan­dy­naw­skim i rumuńskim. 

Życie w Londynie zosta­ło odwołane

Airly pla­nu­je zatrud­nić 35 osób w Wielkiej Brytanii, w tym sze­fa sprze­da­ży. Firma zatrud­ni­ła wła­śnie jako dorad­cę Rishi Stockera z Revoluta oraz Jonathana Garthside, któ­ry wcze­śniej sze­fo­wał sprze­daw­cy ener­gii Bulb.

Światowy problem

Na świe­cie aż 62 proc. rzą­dów nie udo­stęp­nia danych o jako­ści powie­trza w cza­sie rze­czy­wi­stym, więc w to miej­sce wcho­dzi ze swo­imi roz­wią­za­nia­mi kra­kow­ska fir­ma. Airly zapew­nia rzą­dom, mediom i fir­mom dokład­ne, bar­dzo lokal­ne dane. Platforma Airly dzia­ła jako sys­tem ostrze­ga­nia o zanie­czysz­cze­niach na pozio­mie ulic w cza­sie rzeczywistym.

Wraz ze świa­do­mo­ścią spo­łecz­ną i poli­tycz­ną, że kry­zys jako­ści powie­trza osią­gnął punkt kry­tycz­ny – od poża­rów w Kalifornii po głów­ną przy­czy­nę śmier­ci w Londynie – dane o jako­ści powie­trza sta­ną się klu­czo­wym narzę­dziem dla kon­su­men­tów, firm i decy­den­tów – Wiktor Warchałowski, pre­zes Airly. 

Airly ma poten­cjał, by stać się jedy­nym źró­dłem infor­ma­cji o jako­ści powie­trza na całym świe­cie. Smog doku­cza miesz­kań­com wie­lu miast na świe­cie. Krakowska fir­ma to jeden z lide­rów bran­ży, ponie­waż jej czuj­ni­ki ma już ponad 600 samo­rzą­dów i miast. W tej gru­pie jest mię­dzy inny­mi Hongkong, Dżakarta, Oslo, Granada, kor­po­ra­cje, takie jak Philips, Virgin, Innogy, PwC, Veolia i Skanska. 

Polski smog powodują kopciuchy

Zanieczyszczenie powie­trza to potęż­ny pro­blem w Polsce. Tymczasem pań­stwo­wy moni­to­ring, któ­ry kom­plek­so­wo poka­zu­je dane o jako­ści powie­trza, jest dziu­ra­wy. Samorządy więc zama­wia­ją mobil­ne punk­ty pomia­ru, albo na wła­sną rękę mie­rzą ska­lę zanie­czysz­czeń. Do tej gru­py chce dołą­czyć Warszawa, któ­ra roz­pi­sa­ła wła­śnie prze­targ na 165 czujników. 

Smog nega­tyw­nie wpły­wa na ludz­kie zdro­wie, kli­mat i śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze. W Polsce za emi­sje pyłu zawie­szo­ne­go PM10 i PM2,5 odpo­wia­da­ją prze­sta­rza­łe pie­ce domo­we, tzw. “kop­ciu­chy”. Daleko w tyle są zaś takie sek­to­ry jak trans­port, prze­mysł czy energetyka.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

2022

Bądź zmianą, którą...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...