- reklama -
Strona głównaEcoRaportDarmowe autostrady na wakacje. ...

Darmowe autostrady na wakacje. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Jeżdżąc elek­try­kiem w wakacje da się oszczę­dzić na pali­wie i na opła­tach za auto­stra­dy. O czym jesz­cze doty­czą­cym eko­lo­gii i śro­do­wi­ska infor­mo­wa­ły pol­skie fir­my w minio­nym tygodniu?

Akcja autostrada dla elektromobilności

Akcja „Autostrada do elek­tro­mo­bil­no­ści” ruszy­ła po raz dru­gi. W jej ramach kie­row­cy zare­je­stro­wa­ni w EV klub Polska mogą swo­bod­nie korzy­stać z odcin­ków posia­da­ją­cych sys­te­mem video-tollingu:

  • A1 Toruń – Gdańsk;
  • A2 Konin – Stryków;
  • A4 Wrocław – Sośnica oraz Kraków – Katowice. 

Zwolniony z opłat może zostać każ­dy, kto jeź­dzi samo­cho­dem w peł­ni elek­trycz­nym, tak­że na wodór. By móc cie­szyć się dar­mo­wy­mi prze­jaz­da­mi, trze­ba zare­je­stro­wać się w EV Klub Polska. W prak­ty­ce są to dro­gi, na któ­rych od grud­nia 2021 ruch odby­wa się na zasa­dzie „free flow”, po wyku­pie­niu odpo­wied­nie­go bile­tu. Promocja doty­czyć będzie rów­nież pozo­sta­łych szla­ków, na któ­rych funk­cjo­nu­je apli­ka­cja Autopay zin­te­gro­wa­na z pań­stwo­wym sys­te­mem e‑toll. „Autostrada do elek­tro­mo­bil­no­ści” potrwa do koń­ca sierp­nia 2022 r.

Kiedy osiągniemy milion samochodów elektrycznych?

„Plan roz­wo­ju elek­tro­mo­bil­no­ści w Polsce” przed­sta­wio­ny przez rząd w 2016 roku zakła­dał, że w cią­gu 10 lat po pol­skich dro­gach będzie jeź­dzi­ło milion samo­cho­dów elek­trycz­nych. Już wia­do­mo, że tak nie będzie. Licznik elek­tro­mo­bil­no­ści wska­zu­je nie­ca­łe 50 tys. zare­je­stro­wa­nych elektryków.

Gdyby Polska zde­cy­do­wa­ła się pójść ścież­ką wyty­czo­ną przez Norwegię, milion elek­try­ków odno­to­wa­li­by­śmy w 2030 roku – wyni­ka z symu­la­cji fir­my Carsmile. Jak wska­zu­ją auto­rzy rapor­tu, dziś wąskim gar­dłem w budo­wie infra­struk­tu­ry jest czas ocze­ki­wa­nia (do 18 mie­się­cy), na budo­wę przy­łą­czy ener­ge­tycz­nych. Tymczasem w ok. 70 proc. przy­pad­ków two­rze­nia sta­cji łado­wa­nia przy punk­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej koniecz­ne jest zwięk­sze­nie ist­nie­ją­ce­go zapa­su mocy. Nie ma też spój­ne­go podej­ścia w samorządach.

Raporty zrównoważonego rozwoju i CSR

Columbus Energy przy­go­to­wał pierw­sze rocz­ne spra­woz­da­nie infor­ma­cji nie­fi­nan­so­wych. Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2021 r. spo­rzą­dził zgod­nie ze Standardami GRI. Spółka nawią­za­ła współ­pra­cę z Carbon Footprint Foundation, któ­ra prze­ana­li­zo­wa­ła ślad węglo­wy Columbusa w trzech zakre­sach. Zakres 3, z uwa­gi na zło­żo­ną struk­tu­rę Grupy liczą­cej ponad 100 spół­ek, został zre­ali­zo­wa­ny w nie­peł­nym, wymia­rze – poin­for­mo­wa­ła spółka.

Wedel opu­bli­ko­wał raport CSR „Z przy­jem­no­ścią dla przy­szło­ści”. Z tej oka­zji posa­dzi w oko­li­cach Warszawy 2 hek­ta­ry lasu. Biuro i fabry­ka Wedla w Warszawie zasi­la­ne są zie­lo­ną ener­gią od ubie­głe­go roku. Na dachu fabry­ki od kil­ku lat dzia­ła pasie­ka, w któ­rej miesz­ka nie­mal pół milio­na psz­czół, a na ele­wa­cji są bud­ki lęgo­we dla jerzy­ków i pustu­łek. Firma anga­żu­je się m.in. w dzia­ła­nia spo­łecz­ne w Ghanie, skąd impor­tu­je kakao.

Grupa Kingfisher, wła­ści­ciel C opu­bli­ko­wa­ła tak­że Raport Odpowiedzialnego Biznesu 202122.  Firma osią­gen­ła 24,5 proc. reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla w zakre­sach 1 i 2. Firma sta­wia sob ioe za cel osią­gnię­cia drew­na i papie­ru o sta­tu­sie Forest Positive do roku 202526. W latach 202122 roku, w spo­sób odpo­wie­dzial­ny pozy­ski­wa­no 87,2% drew­na i papie­ru w produktach.

Bank drzew

BOŚ wpro­wa­dził pro­mo­cję Las Oszczędności. Bank zobo­wią­zał się do posa­dze­nia jed­ne­go drze­wa za każ­de 20 tys. zł ulo­ko­wa­ne przez klien­tów indy­wi­du­al­nych na EKOlokacie pro­mo­cyj­nej, loka­cie nego­cjo­wa­nej lub dowol­nej loka­cie z ofer­ty stan­dar­do­wej. Maksymalnie BOŚ posa­dzi 200 tys. drzew.

Pierwszy wodorowy autobus w Polsce

Miejskie Zakłady Komunikacji w Koninie wydzier­ża­wi­ły auto­bus Solaris Urbino 12 hydro­gen. Tom pierw­szy taki auto­bus w Polsce. Solaris prze­wi­du­je, że w Polsce w naj­bliż­szych latach będzie jeź­dzić kil­ka­set auto­bu­sów wodo­ro­wych. Metropolia Śląska dekla­ru­je zakup 20 takich pojaz­dów, podob­nie jak Wałbrzych i Rybnik, Poznań – 25, a Kraków – 150.

Ekologiczne domy modułowe

Społka ERBU prze­wi­du­je, że budow­nic­two modu­ło­we z wyko­rzy­sta­niem pre­fa­bry­ka­tów z mate­ria­łów odna­wial­nych będzie jed­nym z naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cych się seg­men­tów ryn­ku budow­la­ne­go w naj­bliż­szych latach. Z tego powo­du inwe­stu­je w w zakła­dzie w Ostaszewie pod Toruniem w nową linię pro­duk­cyj­ną. Grupa pla­nu­je reali­za­cję dużych budow­li z obiek­tów modu­ło­wych z drew­na – hote­li, biu­row­ców, aka­de­mi­ków, szpi­ta­li, budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej. Na począ­tek jed­nak wyeks­por­tu­je swo­je pro­duk­ty do Niemiec. 

Unijny plan zie­lo­nej trans­for­ma­cji gospo­dar­ki Starego Kontynentu będzie w kolej­nych latach moto­rem napę­do­wym roz­wo­ju nie tyl­ko odna­wial­nych źró­deł ener­gii, ale rów­nież pro­duk­tów i usług o ogra­ni­czo­nym, opty­mal­nie bli­skim zeru śla­dzie węglo­wym. Budownictwo modu­ło­we z eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów odna­wial­nych jest rów­nież z tego wzglę­du ska­za­ne na suk­ces. Realizacja obiek­tów w tym mode­lu jest szyb­ka, efek­tyw­na ener­ge­tycz­nie, a same obiek­ty, przy zacho­wa­niu wyso­kich stan­dar­dów reali­za­cji, będą trwa­łe i energooszczędne

Dariusz Grzeszczak, pre­zes ERBUD S.A.

Moda na kwietne łąki

Sieć skle­pów Lidl przy Centrum Dystrybucyjnym w Dobroszycach pod Wrocławiem posia­ła łąkę obej­mu­ją­cą obszar pra­wie 80 tys. m2. Łącznie z inny­mi Lidl posia­da już łąki kwiet­ne na ok. 100 tys. m2 w Polsce. Docelowo mają one jed­nak zaj­mo­wać łącz­ną powierzch­nię ok. 114 tys. m2 – poda­je firma.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...