- reklama -
Strona głównaEcoRaportDarmowe autostrady na wakacje. ...

Darmowe autostrady na wakacje. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Jeżdżąc elek­try­kiem w wakacje da się oszczę­dzić na pali­wie i na opła­tach za auto­stra­dy. O czym jesz­cze doty­czą­cym eko­lo­gii i śro­do­wi­ska infor­mo­wa­ły pol­skie fir­my w minio­nym tygodniu?

Akcja autostrada dla elektromobilności

Akcja „Autostrada do elek­tro­mo­bil­no­ści” ruszy­ła po raz dru­gi. W jej ramach kie­row­cy zare­je­stro­wa­ni w EV klub Polska mogą swo­bod­nie korzy­stać z odcin­ków posia­da­ją­cych sys­te­mem video-tollingu:

  • A1 Toruń – Gdańsk;
  • A2 Konin – Stryków;
  • A4 Wrocław – Sośnica oraz Kraków – Katowice. 

Zwolniony z opłat może zostać każ­dy, kto jeź­dzi samo­cho­dem w peł­ni elek­trycz­nym, tak­że na wodór. By móc cie­szyć się dar­mo­wy­mi prze­jaz­da­mi, trze­ba zare­je­stro­wać się w EV Klub Polska. W prak­ty­ce są to dro­gi, na któ­rych od grud­nia 2021 ruch odby­wa się na zasa­dzie „free flow”, po wyku­pie­niu odpo­wied­nie­go bile­tu. Promocja doty­czyć będzie rów­nież pozo­sta­łych szla­ków, na któ­rych funk­cjo­nu­je apli­ka­cja Autopay zin­te­gro­wa­na z pań­stwo­wym sys­te­mem e‑toll. „Autostrada do elek­tro­mo­bil­no­ści” potrwa do koń­ca sierp­nia 2022 r.

Kiedy osiągniemy milion samochodów elektrycznych?

„Plan roz­wo­ju elek­tro­mo­bil­no­ści w Polsce” przed­sta­wio­ny przez rząd w 2016 roku zakła­dał, że w cią­gu 10 lat po pol­skich dro­gach będzie jeź­dzi­ło milion samo­cho­dów elek­trycz­nych. Już wia­do­mo, że tak nie będzie. Licznik elek­tro­mo­bil­no­ści wska­zu­je nie­ca­łe 50 tys. zare­je­stro­wa­nych elektryków.

Gdyby Polska zde­cy­do­wa­ła się pójść ścież­ką wyty­czo­ną przez Norwegię, milion elek­try­ków odno­to­wa­li­by­śmy w 2030 roku – wyni­ka z symu­la­cji fir­my Carsmile. Jak wska­zu­ją auto­rzy rapor­tu, dziś wąskim gar­dłem w budo­wie infra­struk­tu­ry jest czas ocze­ki­wa­nia (do 18 mie­się­cy), na budo­wę przy­łą­czy ener­ge­tycz­nych. Tymczasem w ok. 70 proc. przy­pad­ków two­rze­nia sta­cji łado­wa­nia przy punk­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej koniecz­ne jest zwięk­sze­nie ist­nie­ją­ce­go zapa­su mocy. Nie ma też spój­ne­go podej­ścia w samorządach.

Raporty zrównoważonego rozwoju i CSR

Columbus Energy przy­go­to­wał pierw­sze rocz­ne spra­woz­da­nie infor­ma­cji nie­fi­nan­so­wych. Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2021 r. spo­rzą­dził zgod­nie ze Standardami GRI. Spółka nawią­za­ła współ­pra­cę z Carbon Footprint Foundation, któ­ra prze­ana­li­zo­wa­ła ślad węglo­wy Columbusa w trzech zakre­sach. Zakres 3, z uwa­gi na zło­żo­ną struk­tu­rę Grupy liczą­cej ponad 100 spół­ek, został zre­ali­zo­wa­ny w nie­peł­nym, wymia­rze – poin­for­mo­wa­ła spółka.

Wedel opu­bli­ko­wał raport CSR „Z przy­jem­no­ścią dla przy­szło­ści”. Z tej oka­zji posa­dzi w oko­li­cach Warszawy 2 hek­ta­ry lasu. Biuro i fabry­ka Wedla w Warszawie zasi­la­ne są zie­lo­ną ener­gią od ubie­głe­go roku. Na dachu fabry­ki od kil­ku lat dzia­ła pasie­ka, w któ­rej miesz­ka nie­mal pół milio­na psz­czół, a na ele­wa­cji są bud­ki lęgo­we dla jerzy­ków i pustu­łek. Firma anga­żu­je się m.in. w dzia­ła­nia spo­łecz­ne w Ghanie, skąd impor­tu­je kakao.

Grupa Kingfisher, wła­ści­ciel C opu­bli­ko­wa­ła tak­że Raport Odpowiedzialnego Biznesu 202122.  Firma osią­gen­ła 24,5 proc. reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla w zakre­sach 1 i 2. Firma sta­wia sob ioe za cel osią­gnię­cia drew­na i papie­ru o sta­tu­sie Forest Positive do roku 202526. W latach 202122 roku, w spo­sób odpo­wie­dzial­ny pozy­ski­wa­no 87,2% drew­na i papie­ru w produktach.

Bank drzew

BOŚ wpro­wa­dził pro­mo­cję Las Oszczędności. Bank zobo­wią­zał się do posa­dze­nia jed­ne­go drze­wa za każ­de 20 tys. zł ulo­ko­wa­ne przez klien­tów indy­wi­du­al­nych na EKOlokacie pro­mo­cyj­nej, loka­cie nego­cjo­wa­nej lub dowol­nej loka­cie z ofer­ty stan­dar­do­wej. Maksymalnie BOŚ posa­dzi 200 tys. drzew.

Pierwszy wodorowy autobus w Polsce

Miejskie Zakłady Komunikacji w Koninie wydzier­ża­wi­ły auto­bus Solaris Urbino 12 hydro­gen. Tom pierw­szy taki auto­bus w Polsce. Solaris prze­wi­du­je, że w Polsce w naj­bliż­szych latach będzie jeź­dzić kil­ka­set auto­bu­sów wodo­ro­wych. Metropolia Śląska dekla­ru­je zakup 20 takich pojaz­dów, podob­nie jak Wałbrzych i Rybnik, Poznań – 25, a Kraków – 150.

Ekologiczne domy modułowe

Społka ERBU prze­wi­du­je, że budow­nic­two modu­ło­we z wyko­rzy­sta­niem pre­fa­bry­ka­tów z mate­ria­łów odna­wial­nych będzie jed­nym z naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cych się seg­men­tów ryn­ku budow­la­ne­go w naj­bliż­szych latach. Z tego powo­du inwe­stu­je w w zakła­dzie w Ostaszewie pod Toruniem w nową linię pro­duk­cyj­ną. Grupa pla­nu­je reali­za­cję dużych budow­li z obiek­tów modu­ło­wych z drew­na – hote­li, biu­row­ców, aka­de­mi­ków, szpi­ta­li, budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej. Na począ­tek jed­nak wyeks­por­tu­je swo­je pro­duk­ty do Niemiec. 

Unijny plan zie­lo­nej trans­for­ma­cji gospo­dar­ki Starego Kontynentu będzie w kolej­nych latach moto­rem napę­do­wym roz­wo­ju nie tyl­ko odna­wial­nych źró­deł ener­gii, ale rów­nież pro­duk­tów i usług o ogra­ni­czo­nym, opty­mal­nie bli­skim zeru śla­dzie węglo­wym. Budownictwo modu­ło­we z eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów odna­wial­nych jest rów­nież z tego wzglę­du ska­za­ne na suk­ces. Realizacja obiek­tów w tym mode­lu jest szyb­ka, efek­tyw­na ener­ge­tycz­nie, a same obiek­ty, przy zacho­wa­niu wyso­kich stan­dar­dów reali­za­cji, będą trwa­łe i energooszczędne

Dariusz Grzeszczak, pre­zes ERBUD S.A.

Moda na kwietne łąki

Sieć skle­pów Lidl przy Centrum Dystrybucyjnym w Dobroszycach pod Wrocławiem posia­ła łąkę obej­mu­ją­cą obszar pra­wie 80 tys. m2. Łącznie z inny­mi Lidl posia­da już łąki kwiet­ne na ok. 100 tys. m2 w Polsce. Docelowo mają one jed­nak zaj­mo­wać łącz­ną powierzch­nię ok. 114 tys. m2 – poda­je firma.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...