- reklama -
Strona głównaŚwiatLista 100 najbardziej wpływowych osób...

Lista 100 najbardziej wpływowych osób na świecie

Czy palenie czarownic na stosach miało wpływ na klimat? Czy osoby na liście Time100 mają wpływ na klimat?

Obserwuję listę TIME100 od 1999 roku, czy­li od jej pierw­szej publi­ka­cji w maga­zy­nie, zawsze zada­jąc sobie jed­no pyta­nie: ile osób znam? Dorobek ilu z nich koja­rzę, nie tyl­ko nazwi­sko? Teraz jed­nak zada­ję sobie jesz­cze jed­no pyta­nie: ile osób z listy zaj­mu­je kli­mat, eko­lo­gia czy śro­do­wi­sko? 50? Adele? Może Kardasianka Kris Jenner, któ­ra już nie uży­wa natu­ral­nych futer i zaadop­to­wa­ła psa? 

Naukowcy na liście Time100

Poznajcie dwo­je kli­ma­to­lo­gów – Valérie Masson-​DelmottePanmao Zhai, zaan­ga­żo­wa­ni w raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Masson-​Delmotte jest kli­ma­to­lo­giem i dyrek­to­rem ds. badań we Francuskiej Komisji ds. Alternatywnych Energii i Energii Atomowej, gdzie pra­cu­je w Laboratorium Nauk o Klimatu i Środowisku (LSCE). Z kolei Zhai jest chiń­skim mete­oro­lo­giem i sekre­ta­rzem gene­ral­nym Chińskiego Towarzystwa Meteorologicznego.

Emily Oster, zna­la­zła się w tego­rocz­nym zesta­wie­niu cał­ko­wi­cie z innych powo­dów niż kli­mat – nauko­we spoj­rze­nie na wycho­wy­wa­nie dzie­ci. Jednak jed­ną z prac tej nie­zwy­kłej ame­ry­kań­skiej eko­no­mist­ki może­my uznać za szcze­gól­nie cie­ka­wą: „Czarownice, pogo­da i wzrost gospo­dar­czy w rene­san­so­wej Europie“ (z 2008 roku). Czy pale­nie cza­row­nic na sto­sie zapo­cząt­ko­wa­ło ocie­ple­nie kli­ma­tu? Polecam uwa­dze całość tej roz­pra­wy, wnio­ski są zdu­mie­wa­ją­ce. Oster zada­je pyta­nia, któ­re nam wyda­ją się nie­do­rzecz­ne, jed­nak z nauko­we­go punk­tu widze­nia nie­odzow­ne. Nauka nie jest od tego aby znaj­do­wać roz­wią­za­nia lecz ich poszukiwać.

Zależność mię­dzy pro­ce­sa­mi cza­row­nic a tem­pe­ra­tu­rą. Grafika Emily Oster.

Sônia Guajajara, jest lide­rem Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, orga­ni­za­cji repre­zen­tu­ją­cej oko­ło 300 rdzen­nych grup etnicz­nych w Brazylii. Jej hasło na zeszło­rocz­nym COP26: „Ochrona śro­do­wi­ska ozna­cza ochro­nę lud­no­ści rdzen­nej“, odbi­ło się gło­śnym echem. Amazonia jest naj­więk­szym na świe­cie tro­pi­kal­nym lasem desz­czo­wym i uwa­ża­na jest za klu­czo­wą ochro­nę przed zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi. Eksperci ds. śro­do­wi­ska twier­dzą, że naj­le­piej chro­nio­ne lasy w Amazonii znaj­du­ją się w lokal­nych rezer­wa­tach, w któ­rych ochro­na jest pod­sta­wą kul­tu­ry. Rdzenni miesz­kań­cy wła­snym sty­lem życia gwa­ran­tu­ją tę har­mo­nię i dobrobyt.

Miliarder z Australii na liście Time100

Jest rów­nież Australijski miliar­der, Mike Cannon-​Brookes, o któ­rym we wstę­pie napi­sał były wice­pre­zy­dent USA Al Gore: Cannon-​Brooks „pra­cu­je nad zmia­ną” uza­leż­nie­nia Australii od węgla jako źró­dła ener­gii. Miliarder jest głów­nym spon­so­rem pro­jek­tu, któ­ry pomógł­by Australii wyko­rzy­stać i eks­por­to­wać ener­gię sło­necz­ną. Jego pro­jekt, pod­mor­skie­go kabla o dłu­go­ści ponad 4000km, ma połą­czyć far­mę sło­necz­ną w pół­noc­nej Australii z pobli­skim Singapurem.

W ubie­głym roku miliar­der poda­ro­wał tak­że ponad 350 milio­nów dola­rów w oso­bi­stych fun­du­szach na filan­tro­pie wal­czą­ce ze zmia­na­mi klimatycznymi.

„Innowacyjne inwe­sty­cje Cannon-​Brookes i jego gło­śne popar­cie dla dekar­bo­ni­za­cji sek­to­ra pry­wat­ne­go na nowo defi­niu­ją rolę akty­wi­zmu kli­ma­tycz­ne­go w biz­ne­sie i inwe­sty­cjach” – napi­sał Gore.

Politycy na liście Time100

Znajdziemy na liście rów­nież mini­ster Mia Mottley z wysp Barbados. 

Podczas szczy­tu COP26 w Glasgow pod koniec 2021 roku zbesz­ta­ła świa­to­wych przy­wód­ców za to, że nie pra­cu­ją cię­żej, aby ogra­ni­czyć poten­cjal­ne kata­stro­fal­ne skut­ki zmian klimatycznych.

Będąc prze­wod­ni­czą­cą Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przy­po­mnia­ła świa­to­wym eks­per­tom finan­so­wym, że dochód kra­ju na miesz­kań­ca nie zawsze jest naj­lep­szym wskaź­ni­kiem jego bogac­twa. Huragan wywo­ła­ny zmia­ną kli­ma­tu może zna­czą­co odbić się na tym bogactwie.

Warto posłu­chać:

Gabriel Boric, naj­młod­szy, 36 let­ni pre­zy­dent Chile, wybra­ny w zeszłym roku, zastą­pił cen­tro­pra­wi­co­we­go pre­zy­den­ta Sebastiana Pinerę, i jesz­cze w dniu zwy­cię­stwa obie­cał zająć zde­cy­do­wa­ne sta­no­wi­sko w spra­wie zmian kli­ma­tycz­nych i regu­la­cji środowiskowych. 

Miesiąc po wybo­rze na urząd pod­pi­sał tzw. umo­wę z Escazu, któ­ra ma „ sta­no­wić kamień milo­wy na dro­dze do nowych rela­cji mię­dzy pań­stwem a jego miesz­kań­ca­mi w kwe­stiach środowiskowych”. 

Umowa z Escazu, pod­pi­sa­na przez wie­le kra­jów regio­nu połu­dnio­wej Ameryki, w tym Argentynę, Meksyk i Brazylię, weszła w życie w kwiet­niu 2021 roku. Porozumienie ma na celu przy­czy­nie­nie się „do ochro­ny pra­wa każ­dej oso­by, obec­nych i przy­szłych poko­leń, do życia w zdro­wym śro­do­wi­sku i zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju”.

Aktywiści eko­lo­gicz­ni, nauczy­li­ście nas wytrwa­nia, a my jeste­śmy tu dla was

Gabriel Boric, naj­młod­szy, 36 let­ni pre­zy­dent Chile.

Boric powie­dział rów­nież, że do następ­ne­go szczy­tu kli­ma­tycz­ne­go COP27, któ­ry odbę­dzie się w Egipcie jesz­cze w tym roku, Chile będzie „cał­ko­wi­cie Escazu”.

Biznesmeni też trochę dbają o klimat

Można jesz­cze do tej mojej listy maga­zy­ny „Time“ dodać Tima Cooka, za czyn­ny wkład w pro­duk­cję sprzę­tu, któ­ry „kocha pla­ne­tę“. Pisaliśmy o tym: Najnowszy iPhone. Ekologiczna rewo­lu­cja.

I… to chy­ba już wszyst­ko, jeśli cho­dzi o kli­mat. Całą listę przed­sta­wia­my poniżej:

Time100 – Artyści:

 • Simu Liu Andrew Garfield 
 • Zoë Kravitz
 • Sarah Jessica Parker 
 • Amanda Seyfried Quinta 
 • Brunson Pete Davidson 
 • Channing Tatum
 • Nathan Chen
 • Mila Kunis
 • Jeremy Strong
 • Faith Ringgold
 • Ariana DeBose
 • Jazmine Sullivan
 • Michael R. Jackson 

Time100 – Innowatorzy:

 • Zendaya
 • Taika Waititi
 • Miranda Lambert
 • Derrick Palmer i Chris Smalls
 • Josh Wardle
 • Michelle Zauner
 • Demna
 • Timnit Gebru
 • Mike Cannon-​Brookes
 • Bela Bajaria
 • Sevgil Musaieva
 • Francis Kéré
 • David Vélez
 • Michael Schatz, Karen Miga, Evan Eichler, i Adam Phillippy

Time100 – Tytani:

 • Tim Cook
 • Oprah Winfrey
 • Christine Lagarde
 • Michelle Yeoh
 • Gautam Adani
 • Kris Jenner
 • Andy Jassy
 • Sally Rooney
 • Hwang Dong-​hyuk
 • Sam Bankman-​Fried
 • Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn, i Alex Morgan
 • Elizabeth Alexander 
 • David Zaslav

Time100 – Liderzy:

 • Mia Mottley
 • Volodymyr Zelensky
 • Ketanji Brown Jackson 
 • Joe Rogan
 • Xi Jinping
 • Ursula von der Leyen 
 • Ron DeSantis
 • Joe Biden
 • Yoon Suk-​yeol
 • Vladimir Putin
 • Olaf Scholz
 • Samia Suluhu Hassan 
 • Kevin McCarthy
 • Karuna Nundy
 • Abiy Ahmed
 • Kyrsten Sinema
 • Gabriel Boric
 • Khurram Parvez
 • Letitia James
 • Valeriy Zaluzhnyy
 • Lynn Fitch
 • Umar Ata Bandial 
 • Sun Chunlan

Time100 – Ikony:

 • Mary J. Blige 
 • Dmitry Muratov
 • Issa Rae
 • Keanu Reeves
 • Adele
 • Rafael Nadal
 • Maya Lin
 • Jon Batiste
 • Nadine Smith
 • Peng Shuai
 • Hoda Khamosh

Time100 – Pionierzy:

 • Candace Parker
 • Frances Haugen
 • Ahmir „Questlove“ Thompson 
 • Sônia Guajajara
 • Stéphane Bancel
 • Emily Oster
 • Valérie Masson-​Delmotte i Panmao Zhai
 • Eileen Gu
 • Tulio de Oliveira i Sikhulile Moyo 
 • Nan Goldin
 • Mazen Darwish i Anwar Al Bunni 
 • Emmett Schelling
 • Cristina Villarreal Velásquez i Ana Cristina González Vélez 
 • Gregory L. Robinson

Kolorem czer­wo­nym zazna­czy­łem oso­by, mają­ce zwią­zek z kli­ma­tem, ochro­ną śro­do­wi­ska. W tym roku. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...