- reklama -
Strona głównaTechnologieBezpieczniej w internecie? Eksperci zauważyli...

Bezpieczniej w internecie? Eksperci zauważyli wzrost cyberataków

Cyberprzestępcy szcze­gól­nie aktyw­nie zaczę­li dzia­łać w cza­sie pan­de­mii. Wykorzystywali pra­cę zdal­ną oraz coraz więk­sze uza­leż­nie­nie dzia­łal­no­ści firm od sys­te­mów infor­ma­tycz­nych i elek­tro­nicz­nych danych. Pojawiło się wów­czas bar­dzo dużo ata­ków typu ran­som­wa­re, czy­li blo­ko­wa­nie dostę­pu do danych i wymuszenia.

Po ata­ku zbroj­nym Rosji na Ukrainę spo­dzie­wa­no się więk­szych ata­ków cyber­prze­stęp­ców na sys­te­my infor­ma­tycz­ne, zwłasz­cza insty­tu­cji i firm o klu­czo­wym zna­cze­niu dla gospo­dar­ki, w tym ener­ge­tycz­nych. Okazało się jed­nak, że licz­ba ata­ków hac­ker­skich nie­co spa­dła, praw­do­po­dob­nie dla­te­go, że cyber­prze­stęp­cy wprost zaan­ga­żo­wa­li się w woj­nę, w tym cyberwojnę.

Ostatnie dane wska­zu­ją już na powrót aktyw­no­ści hake­rów. Specjalizująca się w cyber­bez­pie­czeń­stwie ame­ry­kań­ska fir­ma Netskope wska­zu­je, że nastą­pił zna­czą­cy wzrost aktyw­no­ści cyber­prze­stęp­ców w cią­gu ostat­nie­go pół­ro­cza w porów­na­niu do roku ubie­głe­go. Netskope, któ­ra nie­daw­no otwo­rzy­ła swo­je cen­trum danych w Warszawie, opra­co­wa­ła raport na temat cybe­ra­ta­ków w śro­do­wi­sku apli­ka­cji chmu­ro­wych na całym świe­cie. W stycz­niu tego roku 54 proc. wszyst­kich pobrań zło­śli­we­go opro­gra­mo­wa­nia pocho­dzi­ło z 142 apli­ka­cji chmu­ro­wych. Znaczącą część wszyst­kich pobrań zło­śli­we­go opro­gra­mo­wa­nia sta­no­wią pli­ki ZIP, któ­re umoż­li­wia­ją archi­wi­za­cję i kon­wer­sję pli­ków przed wysył­ką. Natomiast wciąż więk­szość pobrań zło­śli­we­go opro­gra­mo­wa­nia to tzw. tro­ja­ny.  Według róż­nych ana­liz w ska­li glo­bal­nej dzien­nie jest ata­ko­wa­nych 30 tys. stron internetowych.

Jak się bronić przed wyłudzeniem danych?

W Polsce do firm pro­wa­dzą­cych edu­ka­cję w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa korzy­sta­nia z Internetu pro­wa­dzą mię­dzy inny­mi fir­my ener­ge­tycz­ne. Ponad 200 tysię­cy osób odwie­dzi­ło witry­nę kam­pa­nii anty­phi­sin­go­wej Taurona z dar­mo­wym e‑bookiem.  W naj­now­szej edy­cji dzia­ła­niach edu­ka­cyj­nych Tauron poka­zu­je, jak bro­nić się przed róż­ny­mi meto­da­mi oszustw internetowych.

Czytaj tak­że: Ekologiczna stro­na inter­ne­to­wa. Przykład, jak to zrobić

Na szczy­cie ran­kin­gu naj­groź­niej­szych oszustw inter­ne­to­wych znaj­du­je się pishing, kie­dy prze­stęp­cy pod­szy­wa­ją się pod zna­ne insty­tu­cje, fir­my ener­ge­tycz­ne lub ban­ki w celu wyłu­dze­nia danych wraż­li­wych, a w kon­se­kwen­cji tak­że pie­nię­dzy. Szacuje się, że ponad 90 pro­cent ata­ków haker­skich zaczy­na się wła­śnie od phi­shin­gu.  Eksperci Taurona wyróż­nia­ją pięć cech, któ­re wska­zu­ją na to, że się ma do czy­nie­nia z phishingiem:

  • natar­czy­we nakła­nia­nie do działania,
  • nie­zna­ny nadawca
  • błę­dy językowe
  • bez­oso­bo­we powitanie
  • zmie­nio­ny adres stro­ny, np. fir­my energetycznej.

Chcąc unik­nąć phi­shi­gnu, nale­ży zacząć od aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia, z któ­re­go korzy­sta­my, w tym prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go i pro­gra­mu anty­wi­ru­so­we­go. Dzięki temu duża część ata­ków zosta­nie uda­rem­nio­na automatycznie.

Aby sku­tecz­nie chro­nić się przed oszu­sta­mi w sie­ci nale­ży korzy­stać tyl­ko z legal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia i z moc­nych haseł. Ponadto nie nale­ży otwie­rać podej­rza­nych e‑maili i pod żad­nym pozo­rem nie kli­kać lin­ków znaj­du­ją­cych się w e‑mailach od nie­zna­nych nadawców.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...