- reklama -
Strona głównaWeekendEmocje pomagają, czy zaburzają osąd...

Emocje pomagają, czy zaburzają osąd rzeczywistości?

Przekonanie o roz­dziel­no­ści emo­cji i rozu­mu jest w wie­lu z nas głę­bo­ko zako­rze­nio­ne. Okazuje się jed­nak, że jest też cał­ko­wi­cie błędne.

Czytam książ­kę Erica R. Kandela pt. “Zaburzony umysł”, a w niej mię­dzy inny­mi opi­sy ludzi o uszko­dzo­nej na sku­tek wypad­ków bądź guzów korze przed­czo­ło­wej, w któ­rej zlo­ka­li­zo­wa­ne są obsza­ry nie­zmier­nie waż­ne dla emo­cji i zacho­wań moral­nych. Osoby te nie wyka­zy­wa­ły odchy­leń w testach poznaw­czych, a ich ilo­raz inte­li­gen­cji, mimo poważ­nych zabie­gów ope­ra­cyj­nych, nie odbie­gał od nor­my. Jednak nie potra­fi­ły prze­twa­rzać emo­cji, nie odczu­wa­ły ich i w związ­ku z tym rów­nież nie oka­zy­wa­ły: smut­ku, znie­cier­pli­wie­nia, fru­stra­cji, rado­ści. Czy tak jak mi, poja­wia Wam się teraz w gło­wie myśl, że taka sytu­acja może mieć zale­ty? Zalety, ponie­waż emo­cje nie prze­sła­nia­ły tym ludziom jasne­go osą­du rzeczywistości? 

Wręcz prze­ciw­nie. Ludzie z uszko­dzo­ną korą przed­czo­ło­wą nie byli w sta­nie podej­mo­wać odpo­wie­dzial­nych decy­zji. Ich wybo­ry były lek­ko­myśl­ne bądź natra­fia­li na duże trud­no­ści z pod­ję­ciem jakich­kol­wiek decy­zji doty­czą­cych kwe­stii oso­bi­stych lub mię­dzy­ludz­kich, tra­ci­li zmysł moral­ne­go osą­du i nie bra­li pod uwa­gę innych ludzi i ich potrzeb. 

Pomyślałam o Grecie Thunberg, oskar­ża­nej o zbyt emo­cjo­nal­ny ton. Nie bądź taka prze­wraż­li­wio­na, o co tyle krzy­ku? Słowa te są tra­dy­cyj­nie kie­ro­wa­ne do kobiet wyra­ża­ją­cych swo­je zda­nie i słu­żą ich deprecjonowaniu. 

Istnieje też okre­śle­nie pew­nej for­my prze­mo­cy psy­chicz­nej – gasli­gh­ting – pole­ga­ją­cej na pod­wa­ża­niu czy­ichś osą­dów i poczu­cia rze­czy­wi­sto­ści, m.in. przez wska­zy­wa­nie na bez­za­sad­ność oka­zy­wa­nych emo­cji. Tymczasem strach i wście­kłość wyra­ża­ne przez Gretę Thunberg są wła­śnie ozna­ką jej poczu­cia rzeczywistości. 

O czy mówią nasze emocje?

Większość z nas odci­na się od czę­ści emo­cji i od infor­ma­cji, któ­re mogły­by je wzbu­dzać, bo tak jest przy­jem­niej. Myślimy pozy­tyw­nie, oddy­cha­my, kon­cen­tru­je­my się na wdzięcz­no­ści i rado­ści, wie­rzy­my, że sami jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za swo­je uczu­cia i że war­to wybie­rać nie­któ­re z nich. Tymczasem wszyst­kie emo­cje są przy­sto­so­waw­cze. Po to wyewo­lu­owa­ły, by umoż­li­wić nam prze­trwa­nie. Wszystkie o czymś informują.

Wiemy już, że uszko­dze­nie obsza­rów mózgu odpo­wie­dzial­nych za ich prze­twa­rza­nie ma kata­stro­fal­ne skut­ki. Nie jeste­śmy w sta­nie doko­ny­wać sen­sow­nych osą­dów rze­czy­wi­sto­ści bez dopusz­cza­nia emo­cji. Grecie Thunberg nie bra­ku­je racjo­nal­no­ści. Brakuje jej za to ludziom zarzu­ca­ją­cym jej nad­mier­ną emo­cjo­nal­ność. Część z nich dba praw­do­po­dob­nie wyłącz­nie o swo­ją doraź­ną korzyść i nie wybie­ga dalej. Reszta idzie w pasz­czę lwa śmie­jąc się z nad­mier­nej emo­cjo­nal­no­ści tych, któ­rzy krzy­czą ze strachu.

- autopromocja -
Podziel się
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł