- reklama -
Strona głównaEcoLifeKaucja za plastiki? Nie zdziw...

Kaucja za plastiki? Nie zdziw się, gdy zaczniesz płacić za kubki do kawy

Od stycz­nia zapła­ci­my w każ­dym skle­pie za jed­no­ra­zo­we toreb­ki. A to dopie­ro począ­tek, bo wkrót­ce obo­wiąz­ko­we może być pła­ce­nie kau­cji za pla­sti­ko­we butel­ki, pusz­ki czy kub­ki do kawy z ulu­bio­nej kawiar­ni. Brzmi dziw­nie? To już trend. W Wielkiej Brytanii wła­śnie zaczę­to nad tym rzą­do­we prace.

Czy to nie para­doks, że do jed­no­ra­zo­wych rze­czy uży­wa­my opa­ko­wań z pla­sti­ku, któ­re potem prze­trwa­ją set­ki lat, jeśli nie zadba­my o ich odzysk? A kub­ki w kafej­kach? Popularność Starbucks, Costa, Green Caffe Nero rośnie, a wraz z tym góra kub­ków, któ­re uży­wa­my tyl­ko raz.

Darmowe rze­czy po pro­stu kochamy.

Opłata za plastikowe butelki

Gdyby za każ­dą pla­sti­ko­wą bute­lecz­kę trze­ba było zapła­cić kau­cję, popu­lar­ność takich opa­ko­wań na pew­no by spa­dła. W Niemczech, Norwegii, Holandii, Chorwacji wpro­wa­dzo­no wła­sne sys­te­my odzy­sku pla­sti­ko­wych pojem­ni­ków. Butelkę moż­na na przy­kład wrzu­cić do auto­ma­tu, dostać za to para­gon i wymie­nić go potem na rabat w zaku­pach albo na pieniądze.

Polskie Ministerstwo Środowiska zle­ci­ło w tym roku fir­mie Deloitte ana­li­zę, któ­ra ma poka­zać opła­cal­ność wpro­wa­dze­nia nowych opłat. Wyniki rapor­tu powin­ni­śmy poznać jesz­cze w tym mie­sią­cu. Zbudowane całe­go sys­te­mu, posta­wie­nie auto­ma­tów przyj­mu­ją­cych opa­ko­wa­nia, a następ­nie roz­li­cza­nie, ile pla­sti­ku odzy­ska­no, to wyda­tek setek milio­nów zło­tych. Polska ma jed­nak “nóż na gar­dle” i musi bar­dzo szyb­ko popra­wić wyni­ki recy­klin­gu, aby nie pła­cić już za kil­ka lat unij­nych kar. Od cze­go są zresz­tą unij­ne fun­du­sze? Na pew­no zna­la­zły­by się na ten cel pie­nią­dze z unij­nej kasy.

Wprowadzenie opłat, choć nie­po­pu­lar­ne, przy­nio­sło­by bar­dzo dobry efekt. Pokazują to doświad­cze­nia innych kra­jów po wpro­wa­dze­niu obo­wiąz­ku płat­nych foliówek.

 Jak poda­je Ministerstwo, doświad­cze­nia innych kra­jów UE wska­zu­ją, że opła­ta recy­klin­go­wa pozwa­la ogra­ni­czyć zuży­cie toreb folio­wych nawet o 90 procent. 

„W Polsce każ­dy miesz­ka­niec zuży­wa rocz­nie, według sza­cun­ków, oko­ło 250–300 toreb folio­wych róż­ne­go rodza­ju.  – wice­mi­ni­ster śro­do­wi­ska Sławomir Mazurek.

Opłata ma wynieść od nowe­go roku 20 gro­szy za folio­wa torebkę.

Kaucja u Brytyjczyków

Przed podob­nym wybo­rem jak my sta­nę­li teraz Brytyjczycy. W Wielkiej Brytanii, po wpro­wa­dze­niu tro­chę ponad dwa tala temu opłat za foliów­ki (5 pen­sów),  zuży­cie takich tore­bek spa­dło o aż o 85 pro­cent.  Zachęceni wyni­ka­mi Brytyjczycy roz­wa­ża­ją opo­dat­ko­wa­nie innych opa­ko­wań z pla­sti­ku, jak folia bąbel­ko­wa i folia uży­wa­na do zawi­ja­nia rze­czy, jed­no­ra­zów­ki na wynos. Wyspiarze praw­do­po­dob­nie zapła­cą więc kolej­ne 5 pen­sów za kubek, któ­ry bio­rą ze sobą z ulu­bio­nych kawiarenek.

Według sza­cun­ków, 2,5 miliar­da kub­ków po kawie lądu­je w bry­tyj­skich śmiet­ni­kach każ­de­go roku.

Philip Hammond, odpo­wie­dzial­ny za finan­se w rzą­dzie, tak­że zle­cił ana­li­zę, któ­ra ma poka­zać, jak podat­ki mogą pomóc ogra­ni­czyć pla­sti­ko­we sza­leń­stwo w opa­ko­wa­niach. Wyspiarze są bar­dziej świa­do­mi szkód wyrzą­dza­nych przez pla­stik śro­do­wi­sku. Każdego roku do oce­anu tra­fia 12 milio­nów ton pla­sti­ko­wych odpa­dów, a cząst­ki pla­sti­ku znaj­du­je­my nawet w rybach i owo­cach morza czy­li na naszych taler­zach. O tym pisa­łam już tu.

“Plastik jest nawet w wodzie z kra­nu i w naszym piwie” – wska­za­ła Tisha Brown z Greenpeace.

Wydaje się, że Brytyjczycy są napraw­dę bli­scy opo­dat­ko­wa­nia pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek, u nas dys­ku­sja będzie się zapew­ne toczyć znacz­nie, znacz­nie dłużej.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł