- reklama -
Strona głównaEnergiaFirmy przechodzą na zieloną energię

Firmy przechodzą na zieloną energię

Na pol­skim ryn­ku zawar­to wła­śnie jeden z naj­więk­szych dłu­go­ter­mi­no­wych kon­trak­tów cPPA na zakup ener­gii z far­my foto­wol­ta­icz­nej. Firmy chęt­nie korzy­sta­ją też z goto­wych ofert od sprze­daw­ców energii.

W ostat­nich tygo­dniach dzia­ła­ją­ce w Polsce mię­dzy­na­ro­do­we fir­my zawar­ły duże kon­trak­ty na zakup odna­wial­nej energii. 

Toyota pod­pi­sa­ła umo­wę z Tauronem na zakup ponad 100 GWh ener­gii dla fabryk w Wałbrzychu i Jelczu-​Laskowicach. Tauron od daw­na jest dostaw­cą ener­gii dla Toyoty, a w ramach ofer­ty Eko Premium – jak zapew­nia fir­ma – z takiej ofer­ty mogą sko­rzy­stać klien­ci biz­ne­so­wi na tere­nie całe­go kra­ju, bez wzglę­du na poziom zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej. Wcześniej zro­bi­ły to m.in. Kopalnia Soli Wieliczka, Lotte Wedel i Grupa Bosch. Zielona ener­gia Taurona pocho­dzi z elek­trow­ni wod­nych i farm wiatrowych.

Firmy pod­pi­su­ją też w Polsce dłu­go­ter­mi­no­we kon­trak­ty na dostar­cza­nie ener­gii z farm wia­tro­wych i foto­wol­ta­icz­nych. Austriacka Grupa Kronospan w Polsce pod­pi­sa­ła wła­śnie jed­ną z naj­więk­szych umów cPPA na dostar­cze­nie ener­gii z pro­jek­tów foto­wol­ta­icz­nych nale­żą­cych do dewe­lo­pe­ra GoldenPeaks Capital. Ten dewe­lo­per  dzia­ła nie tyl­ko w Polsce, ale tak­że na Węgrzech. Dostarczy Kronospanowi w Polsce ponad 180 GWh zie­lo­nej energii.

Amazon kupuje najwięcej 

We wrze­śniu o dużym kontr­ak­cie zaku­pu odna­wial­nej ener­gii poin­for­mo­wał Amazon, któ­ry w Polsce ma 10 cen­trów logi­sty­ki, biu­ro w Warszawie oraz Centra Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Amerykański gigant han­dlu zaku­pi ener­gię z far­my foto­wol­ta­icz­nej w Miłkowicach o mocy oko­ło 87 MW. Według prze­wi­dy­wań elek­trow­nia ta ma gene­ro­wać ponad 120 GWh ener­gii rocznie. 

Przejście przed­się­bior­ców na zie­lo­ną ener­gię jest obec­nie jed­nym z głów­nych tren­dów w biz­ne­sie. W nowo­cze­snej ener­ge­ty­ce odna­wial­ne źró­dła ener­gii są klu­czo­wym ele­men­tem dzia­łań wspie­ra­ją­cych trans­for­ma­cję energetyczną.

Szymon Kowalski, wice­pre­zes Fundacji RE-​Source Poland Hub

Czytaj tak­że: Centrum Amazona w Świebodzinie jest eko

Największym nabyw­cą ener­gii odna­wial­nej na świe­cie jest Amazon, dys­po­nu­ją­cy obec­nie ponad 100 pro­jek­ta­mi OZE w Europie i łącz­nie 379 pro­jek­ta­mi w 21 kra­jach, w tym 154 far­ma­mi wia­tro­wy­mi i sło­necz­ny­mi oraz 225 insta­la­cja­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi na dachach budyn­ków, któ­rych łącz­na moc to 18,5 GW czy­stej energii.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
A jeszcze lepsze jest to...