- reklama -
Strona głównaEnergiaWyższa produkcja energii z fotowoltaiki...

Wyższa produkcja energii z fotowoltaiki w górach

Najwyżej poło­żo­ną elek­trow­nię sło­necz­ną moż­na oglą­dać w Polsce w Beskidzie Żywieckim. Daleko jej jed­nak pod wzglę­dem mocy do naj­więk­szej elek­trow­ni sło­necz­nej w górach w Europie. Górskie poło­że­nie zapew­nia, że pro­duk­cja ener­gii z foto­wol­ta­iki jest wyż­sza. Nic więc dziw­ne­go, że powsta­ją coraz to nowe takie instalacje. 

Fotowoltaika na górskiej hali

Najwyżej poło­żo­na grun­to­wa insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na w Polsce znaj­du­je się przy Schronisku Górskim PTTK „Rysianka” w Beskidzie Żywieckim. Elektrownia sło­necz­na, o mocy 32 kW znaj­du­je się na wyso­ko­ści 1 290 m n.p.m. Instalacja na Hali Rysianka skła­da się z 87 modu­łów mono­kry­sta­licz­nych full black oraz dwóch inwer­te­rów, przy­sto­so­wa­nych do pra­cy na zewnątrz budynku. 

Realizacja dla schro­ni­ska „Rysianka” była dla nas bar­dzo cie­ka­wym przed­się­wzię­ciem projektowo-​logistycznym. Po raz pierw­szy mon­to­wa­li­śmy insta­la­cję na takiej wyso­ko­ści i tak skom­pli­ko­wa­nym pod­ło­żu. W pro­jek­cie wyko­rzy­sta­li­śmy natu­ral­ne pochy­le­nie tere­nu w kie­run­ku połu­dnio­wym i dodat­ko­wo zasto­so­wa­li­śmy duży kąt pane­li, co zapo­bie­ga nad­mier­ne­mu osa­dza­niu się śnie­gu oraz zwięk­sza wydaj­ność paneli.

Piotr Trojanowski, kie­row­nik reali­za­cji w tere­nie Columbus Energy.

Jak poda­je Columbus Energy, wyko­naw­ca insta­la­cji, sza­co­wa­na rocz­na zdol­ność pro­duk­cyj­na elek­trow­ni wyno­si 33 MWh. Po kil­ku mie­sią­cach pra­cy widać już, że pro­duk­cja ener­gii z foto­wol­ta­iki jest wyż­sza od przeciętnej. 

Czytaj tak­że: Farma sło­necz­na na górze Żar ma maga­zyn energii

Od grud­nia do począt­ku wrze­śnia insta­la­cja wypro­du­ko­wa­ła ponad 28 MWh ener­gii elek­trycz­nej. Co cie­ka­we, już w mar­cu było to 4,5 MWh, czy­li porów­ny­wal­nie do wyni­ków z maja i czerw­ca, gdy dzień jest najdłuższy.

Energię sło­necz­ną dzier­żaw­cy schro­ni­ska wyko­rzy­stu­ją do oświe­tle­nia i zasi­la­nia urzą­dzeń elek­trycz­nych. To pozwo­li w cią­gu roku ogra­ni­czyć emi­sję dwu­tlen­ku węgla o bli­sko 23 tony, ponie­waż zre­zy­gno­wa­no z kotła na węgiel do pod­grza­nia wody.

Największa elektrownia słoneczna w Alpach

Z kolei naj­więk­sza elek­trow­nia sło­necz­na w górach w Europie wytwa­rza ener­gię elek­trycz­ną z oko­ło 5 tys. pane­li sło­necz­nych. Zostały zain­sta­lo­wa­nych na sze­ro­ko­ści pra­wie jed­ne­go kilo­me­tra na ścia­nie gór­skiej zapo­ry Muttsee – naj­wy­żej poło­żo­nej zapo­rze w całej Europie, 2500 m n.p.m.

Elektrownia sło­necz­na AlpinSolar to naj­więk­szy tego typu obiekt w Szwajcarii. Ma moc 2,2 MW i będzie pro­du­ko­wać oko­ło 3,3 GWh prą­du rocz­nie. Szacuje się, że mie­sią­cach zimo­wych pro­duk­cja ener­gii z foto­wol­ta­iki będzie oko­ło trzy razy wyż­sza na nizi­nach. Wszystko przez poło­że­nie ponad ponad pozio­mem mgieł i wychwy­ty­wa­nie pro­mie­ni sło­necz­nych odbi­ja­ją­cych się od śniegu. 

Tak zwa­ny efekt albe­do, czy­li odbi­cie pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go, jesz­cze bar­dziej zwięk­sza uzysk ener­gii elek­trycz­nej. Ponadto stro­my kąt nachy­le­nia modu­łów (51–65 stop­ni) two­rzy bar­dziej efek­tyw­ny kąt pada­nia pro­mie­ni oraz zapo­bie­ga nad­mier­ne­mu osa­dza­niu się śnie­gu. Wykonawcą pro­jek­tu jest for­ma IWB, a inwe­sto­rem Axpo.

Elektrownia słoneczna w Szwajcarii
fot. Axpo

Dodatkową zale­tą szwaj­car­skiej elek­trow­ni jest natu­ral­ne chło­dze­nie i wen­ty­la­cja od elek­trow­ni szczytowo-​pompowej Limmern, co zwięk­sza wydaj­ność modułów.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...
A jeszcze lepsze jest to...