- reklama -
Strona głównaTechnologieNowe zakrętki nie odpadną od...

Nowe zakrętki nie odpadną od kartonu. Biedronka już je ma

Popularna sieć skle­pów Biedronka wpro­wa­dzi­ła przy­twier­dzo­ne na sta­łe do opa­ko­wań zakręt­ki opra­co­wa­ne przez fir­mę Tetra Pak. Znajdziemy je w sokach Riviva w litro­wych opakowaniach.

Wymóg wpro­wa­dze­nia nowych zakrę­tek, któ­re nie odpa­da­ją od opa­ko­wań, wyni­ka z unij­nych prze­pi­sów. Zgodnie z dyrek­ty­wą SUP doty­czą­cą pla­sti­ku jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku (single-​use pla­stics) od 1 lip­ca 2024 roku nakręt­ki i wiecz­ka będą musia­ły być przy­mo­co­wa­ne na sta­łe do opa­ko­wa­nia. Chodzi naj­czę­ściej o pro­duk­ty jed­no­ra­zo­we, któ­re zaraz po wyko­rzy­sta­niu wyrzu­ca­my, np. butel­ki pla­sti­ko­we, kar­to­ny po napo­jach, mleku.

Butelki, któ­rych zakręt­ki i wiecz­ka są wyko­na­ne z two­rzyw sztucz­nych, mogą być wpro­wa­dza­ne do obro­tu tyl­ko wte­dy, gdy te zakręt­ki i wiecz­ka pozo­sta­ją przy­mo­co­wa­ne do pojem­ni­ków pod­czas eta­pu zamie­rzo­ne­go użyt­ko­wa­nia produktu.

Dyrektywa SUP

Jak działają nowe zakrętki 

Teraz pusty kar­ton po soku nale­ża­ło zgnieść i dopil­no­wać, by wraz z zakręt­ką tra­fił do żół­te­go pojem­ni­ka na odpa­dy. Te zasa­dy się nie zmie­nia­ją, tyl­ko zakręt­ka już sama nie odpad­nie od kar­to­nu, ponie­waż trzy­ma ją mały zawias. Ma to swo­je duże plu­sy. Przede wszyst­kim nie zanie­czysz­cza to śro­do­wi­ska, . Po dru­gie, taką pla­sti­ko­wą zakręt­kę łatwo znaleźć. 

Czytaj tak­że: Unia zmie­nia zakręt­ki do butelek

TetraPak pod­po­wia­da spo­sób otwie­ra­nia, ponow­ne­go otwie­ra­nia i zamy­ka­nia opakowania:

  1. Odkręć zakręt­kę, a następ­nie unieś ją.
  2. Aby zamknąć zakręt­kę – doci­śnij ją. 
  3. Aby ponow­nie otwo­rzyć odkręć i unieś zakrętkę. 

Nowe zakręt­ki zapew­nia­ją lep­szy recy­kling surow­ców, kie­dy wraz z opa­ko­wa­niem tra­fia­ją o jed­ne­go pojemnika.

Zużyte kar­to­ny po napo­jach są prze­twa­rza­ne na inne pro­duk­ty, jak: dachów­ki, tycz­ki do roślin, chu­s­tecz­ki, ser­wet­ki papie­ro­we, a nawet buty czy meble 

To, by zakręt­ka tra­fia­ła do recy­klin­gu z całym opa­ko­wa­niem, jest istot­ne z per­spek­ty­wy ochro­ny śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Plastik sta­no­wi oko­ło 80% śmie­ci w morzach i oce­anach. Teraz zakręt­ki, któ­re nie są odda­wa­ne do ponow­ne­go prze­two­rze­nia, to jeden z pię­ciu odpa­dów, któ­re naj­czę­ściej moż­na zna­leźć na plażach. 

Ponowne prze­two­rze­nie wszyst­kich świa­to­wych odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych ma ogrom­ny poten­cjał do ogra­ni­cze­nia zuży­cia ener­gii. Według sza­cun­ków to rów­no­war­tość 3,5 miliar­da bary­łek ropy rocznie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...