- reklama -

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Z ponad 500 tysię­cy zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia sko­rzy­sta­li już uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”. Energetyczna mar­ka opu­bli­ko­wa­ła raport z badań, któ­re wska­zu­ją, że bli­sko 40 pro­cent wymie­nia­ją­cych ogrze­wa­nie robi to, aby wyge­ne­ro­wać dłu­go­fa­lo­we oszczędności.

Rozpoczynający się okres let­ni to naj­lep­szy czas na moder­ni­za­cję, bądź wymia­nę domo­we­go ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne i eko­lo­gicz­ne, tak aby przy­go­to­wać się do kolej­ne­go sezo­nu grzew­cze­go. Wspieramy decy­zje kon­su­menc­kie w tym zakre­sie, mie­dzy inny­mi poprzez atrak­cyj­ny pro­gram dofi­nan­so­wa­nia, w ramach któ­re­go klien­ci sko­rzy­sta­li już z dota­cji w wyso­ko­ści pół milio­na zło­tych – mówi Rafał Soja, pre­zes TAURON Sprzedaż.

Wymiana sta­rych, wyso­ko­emi­syj­nych kotłów na pali­wa sta­łe jest w czę­ści regio­nów Polski koniecz­no­ścią legi­sla­cyj­ną. Badania ryn­ko­we wska­zu­ją, że zna­czą­cy wpływ na decy­zję o inwe­sty­cji mają rów­nież walo­ry eko­no­micz­ne i ekologiczne.

Nowe badania

TAURON prze­pro­wa­dził nowe bada­nie ryn­ko­we, w ramach któ­re­go zapy­ta­no miesz­kań­ców połu­dnio­wej Polski o pre­fe­ren­cje zwią­za­ne z wymi­ną ogrze­wa­nia domowego.

Ponad poło­wa zapy­ta­nych potwier­dza, że dostrze­ga pro­blem zanie­czysz­cze­nia powie­trza w sezo­nie grzew­czym w swo­jej miej­sco­wo­ści. Jednocześnie, więk­szość bada­nych, bo aż 73 pro­cent dekla­ru­je, że podej­mu­je dzia­ła­nia, aby popra­wić tę sytuację.

Wśród osób dekla­ru­ją­cych chęć wymia­ny ogrze­wa­nia, co trze­cia chce to zro­bić do koń­ca bie­żą­ce­go roku, a pozo­sta­li w cią­gu pię­ciu naj­bliż­szych lat.

Aż 60 pro­cent ankie­to­wa­nych potwier­dza, że na decy­zję o wymia­nie sta­re­go ogrze­wa­nia wpły­nę­ła tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Przy wybo­rze nowe­go źró­dła cie­pła bada­ni kie­ru­ją się tak­że wygo­dą oraz kom­for­tem użyt­ko­wa­nia. Blisko 40 pro­cent respon­den­tów przy­zna­je, że poprzez wymia­nę ogrze­wa­nia chce wyge­ne­ro­wać dłu­go­fa­lo­we oszczęd­no­ści i tyle samo chce sko­rzy­stać przy reali­za­cji inwe­sty­cji z pro­gra­mu dofinansowania.

Skuteczny program

Realizowany w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA pro­gram pro­pa­gu­ją­cy wymia­nę ogrze­wa­nia, skie­ro­wa­ny jest do wła­ści­cie­li oraz współ­wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych. Dofinansowanie się­ga­ją­ce nawet 4200 zło­tych otrzy­mu­ją oso­by, któ­re wymie­nią dotych­cza­so­we urzą­dze­nia grzew­cze na roz­wią­za­nia o wyż­szej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest na pom­pę cie­pła, kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny, elek­trycz­ny pod­grze­wacz prze­pły­wo­wy lub akumulacyjny.

Da się zaoszczędzić

Jednym z naj­moc­niej­szych argu­men­tów prze­ma­wia­ją­cych za wymia­ną sta­re­go ogrze­wa­nia są kwe­stie finan­so­we. Nowoczesne tech­no­lo­gie grzew­cze efek­tyw­nie obni­ża­ją kosz­ty ogrze­wa­nia. Wynika to przede wszyst­kim ze znacz­nie wyż­szej wydaj­no­ści nowo­cze­snych urzą­dzeń grzew­czych, czy­li lep­sze­go wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii zawar­tej w pali­wach lub bez­po­śred­nie­mu wyko­rzy­sta­niu bez­płat­nej ener­gii z otoczenia.

Sprawność ciepl­na nowo­cze­snych urzą­dzeń grzew­czych jest mini­mum 10 pro­cent wyż­sza od tra­dy­cyj­nych. W prak­ty­ce róż­ni­ce mogą się­gać 30 pro­cent, co ozna­cza, że do ogrza­nia tej samej powierzch­ni lub ilo­ści wody potrze­ba będzie mniej pali­wa. Najbardziej eko­lo­gicz­nym zastęp­stwem dla „kop­ciu­chów” są jed­nak bez wąt­pie­nia pom­py cie­pła, któ­rych spraw­no­ści mogą się­gać nawet 600 pro­cent. Wynika to wprost ze sto­sun­ku ener­gii dostar­czo­nej przez pom­pę w posta­ci cie­pła do ener­gii wło­żo­nej w posta­ci prądu.

Łukasz Antoniewicz, eks­pert tech­no­lo­gii grzew­czych w TAURON Sprzedaż.

Pełen raport z badań dostęp­ny jest na tau​ron​.pl/​o​g​r​z​e​w​a​n​i​e​r​a​p​ort

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...