- reklama -

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Z ponad 500 tysię­cy zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia sko­rzy­sta­li już uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”. Energetyczna mar­ka opu­bli­ko­wa­ła raport z badań, któ­re wska­zu­ją, że bli­sko 40 pro­cent wymie­nia­ją­cych ogrze­wa­nie robi to, aby wyge­ne­ro­wać dłu­go­fa­lo­we oszczędności.

Rozpoczynający się okres let­ni to naj­lep­szy czas na moder­ni­za­cję, bądź wymia­nę domo­we­go ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne i eko­lo­gicz­ne, tak aby przy­go­to­wać się do kolej­ne­go sezo­nu grzew­cze­go. Wspieramy decy­zje kon­su­menc­kie w tym zakre­sie, mie­dzy inny­mi poprzez atrak­cyj­ny pro­gram dofi­nan­so­wa­nia, w ramach któ­re­go klien­ci sko­rzy­sta­li już z dota­cji w wyso­ko­ści pół milio­na zło­tych – mówi Rafał Soja, pre­zes TAURON Sprzedaż.

Wymiana sta­rych, wyso­ko­emi­syj­nych kotłów na pali­wa sta­łe jest w czę­ści regio­nów Polski koniecz­no­ścią legi­sla­cyj­ną. Badania ryn­ko­we wska­zu­ją, że zna­czą­cy wpływ na decy­zję o inwe­sty­cji mają rów­nież walo­ry eko­no­micz­ne i ekologiczne.

Nowe badania

TAURON prze­pro­wa­dził nowe bada­nie ryn­ko­we, w ramach któ­re­go zapy­ta­no miesz­kań­ców połu­dnio­wej Polski o pre­fe­ren­cje zwią­za­ne z wymi­ną ogrze­wa­nia domowego.

Ponad poło­wa zapy­ta­nych potwier­dza, że dostrze­ga pro­blem zanie­czysz­cze­nia powie­trza w sezo­nie grzew­czym w swo­jej miej­sco­wo­ści. Jednocześnie, więk­szość bada­nych, bo aż 73 pro­cent dekla­ru­je, że podej­mu­je dzia­ła­nia, aby popra­wić tę sytuację.

Wśród osób dekla­ru­ją­cych chęć wymia­ny ogrze­wa­nia, co trze­cia chce to zro­bić do koń­ca bie­żą­ce­go roku, a pozo­sta­li w cią­gu pię­ciu naj­bliż­szych lat.

Aż 60 pro­cent ankie­to­wa­nych potwier­dza, że na decy­zję o wymia­nie sta­re­go ogrze­wa­nia wpły­nę­ła tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Przy wybo­rze nowe­go źró­dła cie­pła bada­ni kie­ru­ją się tak­że wygo­dą oraz kom­for­tem użyt­ko­wa­nia. Blisko 40 pro­cent respon­den­tów przy­zna­je, że poprzez wymia­nę ogrze­wa­nia chce wyge­ne­ro­wać dłu­go­fa­lo­we oszczęd­no­ści i tyle samo chce sko­rzy­stać przy reali­za­cji inwe­sty­cji z pro­gra­mu dofinansowania.

Skuteczny program

Realizowany w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA pro­gram pro­pa­gu­ją­cy wymia­nę ogrze­wa­nia, skie­ro­wa­ny jest do wła­ści­cie­li oraz współ­wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych. Dofinansowanie się­ga­ją­ce nawet 4200 zło­tych otrzy­mu­ją oso­by, któ­re wymie­nią dotych­cza­so­we urzą­dze­nia grzew­cze na roz­wią­za­nia o wyż­szej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Bezzwrotne dofi­nan­so­wa­nie przy­zna­wa­ne jest na pom­pę cie­pła, kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny, elek­trycz­ny pod­grze­wacz prze­pły­wo­wy lub akumulacyjny.

Da się zaoszczędzić

Jednym z naj­moc­niej­szych argu­men­tów prze­ma­wia­ją­cych za wymia­ną sta­re­go ogrze­wa­nia są kwe­stie finan­so­we. Nowoczesne tech­no­lo­gie grzew­cze efek­tyw­nie obni­ża­ją kosz­ty ogrze­wa­nia. Wynika to przede wszyst­kim ze znacz­nie wyż­szej wydaj­no­ści nowo­cze­snych urzą­dzeń grzew­czych, czy­li lep­sze­go wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii zawar­tej w pali­wach lub bez­po­śred­nie­mu wyko­rzy­sta­niu bez­płat­nej ener­gii z otoczenia.

Sprawność ciepl­na nowo­cze­snych urzą­dzeń grzew­czych jest mini­mum 10 pro­cent wyż­sza od tra­dy­cyj­nych. W prak­ty­ce róż­ni­ce mogą się­gać 30 pro­cent, co ozna­cza, że do ogrza­nia tej samej powierzch­ni lub ilo­ści wody potrze­ba będzie mniej pali­wa. Najbardziej eko­lo­gicz­nym zastęp­stwem dla „kop­ciu­chów” są jed­nak bez wąt­pie­nia pom­py cie­pła, któ­rych spraw­no­ści mogą się­gać nawet 600 pro­cent. Wynika to wprost ze sto­sun­ku ener­gii dostar­czo­nej przez pom­pę w posta­ci cie­pła do ener­gii wło­żo­nej w posta­ci prądu.

Łukasz Antoniewicz, eks­pert tech­no­lo­gii grzew­czych w TAURON Sprzedaż.

Pełen raport z badań dostęp­ny jest na tau​ron​.pl/​o​g​r​z​e​w​a​n​i​e​r​a​p​ort

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Nad morzem

Nad morzem jest...
A jeszcze lepsze jest to...