- reklama -
Strona głównaEcoLifeTiger wycofuje adaptery do ładowania....

Tiger wycofuje adaptery do ładowania. Ryzyko porażenia prądem

- reklama -

Komunikat popu­lar­nej sie­ci skle­pów Flying Tiger Copenhagen zwra­ca uwa­gę na nie­bez­pie­czeń­stwo, jakie powo­du­ją wkła­da­ne do kon­tak­tu urzą­dze­nia. Sieć pro­si o nie­ko­rzy­sta­nie z serii wadli­we­go pro­duk­tu, któ­ry moż­na zwró­cić bez kosztów.

Flying Tiger Copenhagen wyco­fu­je ze sprze­da­ży adap­te­ry do łado­wa­nia 2xUSB 2,4A EU bia­łe 10/​20 oraz 2,4A 2xUSB czar­ne 07/​21. Chodzi o kon­kret­ne serie pro­duk­tów o nume­rach mode­lu: 3024900 lub 3024901. Łatwo to moż­na spraw­dzić, ponie­waż nume­ry znaj­du­ją się na ładowarkach.

Problemem jest pla­stik, któ­ry może w rzad­kich przy­pad­kach zmięk­nąć i odsło­nić wewnętrz­ne oka­blo­wa­nie. Z tego powo­du ist­nie­je poten­cjal­ne ryzy­ko pora­że­nia prądem.

Klienci powin­ni natych­miast zaprze­stać uży­wa­nia tego produktu.

Flying Tiger Copenhagen

Konsumenci są zachę­ca­ni do zwra­ca­nia łado­war­ki do naj­bliż­sze­go skle­pu Flying Tiger Copenhagen w celu uzy­ska­nia peł­ne­go zwro­tu pieniędzy.

Ryzyko porażenia prądem

Te urzą­dze­nia były w sprze­da­ży od paź­dzier­ni­ka 2020 roku. Okazało się, że pla­stik może zmięk­nąć. Należy pamię­tać, że odsło­nię­te oka­blo­wa­nie stwa­rza ryzy­ko pora­że­nia prą­dem. Najlepiej więc nie wty­kać urzą­dzeń do kon­tak­tu i nie doty­kać ich. 

Sprzedaż wadli­wych pro­duk­tów zosta­ła wstrzy­ma­na, ponad­to infor­ma­cja dla klien­tów o wyco­fa­niu wyro­bu, koniecz­no­ści zaprze­sta­nia jego uży­wa­nia i moż­li­wo­ści zwro­tu zosta­ła umiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej spół­ki.

“Flying Tiger Copenhagen nie­ustan­nie dąży do utrzy­ma­nia i popra­wy bez­pie­czeń­stwa naszych pro­duk­tów oraz zapew­nie­nia, aby nasi klien­ci czu­li się bez­piecz­nie kupu­jąc nasze pro­duk­ty.
Zależy nam na tym, aby nasi klien­ci ufa­li jako­ści i bez­pie­czeń­stwu naszych pro­duk­tów. Dzięki temu reagu­je­my tak szyb­ko, jak to moż­li­we, gdy odkry­je­my pro­duk­ty nie­zgod­ne z prze­pi­sa­mi pra­wa” – zapew­nia spółka.

Komunikat na stro­nie Fliing Tiger Copenhagen poja­wił się w grud­niu. Następnie spół­ka Tiger Warsaw poin­for­mo­wa­ła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z pol­skim pra­wem, przed­się­bior­ca, któ­ry uzy­skał infor­ma­cję, że pro­dukt wpro­wa­dzo­ny przez nie­go na rynek nie jest bez­piecz­ny powi­nien nie­zwłocz­nie powia­do­mić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obo­wiąz­ku, zgod­nie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 usta­wy o ogól­nym bez­pie­czeń­stwie pro­duk­tów, zagro­żo­ne jest karą pie­nięż­ną do 100 tys. zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...