- reklama -
Strona głównaEcoLifeTiger wycofuje adaptery do ładowania....

Tiger wycofuje adaptery do ładowania. Ryzyko porażenia prądem

Komunikat popu­lar­nej sie­ci skle­pów Flying Tiger Copenhagen zwra­ca uwa­gę na nie­bez­pie­czeń­stwo, jakie powo­du­ją wkła­da­ne do kon­tak­tu urzą­dze­nia. Sieć pro­si o nie­ko­rzy­sta­nie z serii wadli­we­go pro­duk­tu, któ­ry moż­na zwró­cić bez kosztów.

Flying Tiger Copenhagen wyco­fu­je ze sprze­da­ży adap­te­ry do łado­wa­nia 2xUSB 2,4A EU bia­łe 1020 oraz 2,4A 2xUSB czar­ne 0721. Chodzi o kon­kret­ne serie pro­duk­tów o nume­rach mode­lu: 3024900 lub 3024901. Łatwo to moż­na spraw­dzić, ponie­waż nume­ry znaj­du­ją się na ładowarkach.

Problemem jest pla­stik, któ­ry może w rzad­kich przy­pad­kach zmięk­nąć i odsło­nić wewnętrz­ne oka­blo­wa­nie. Z tego powo­du ist­nie­je poten­cjal­ne ryzy­ko pora­że­nia prądem.

Klienci powin­ni natych­miast zaprze­stać uży­wa­nia tego produktu.

Flying Tiger Copenhagen

Konsumenci są zachę­ca­ni do zwra­ca­nia łado­war­ki do naj­bliż­sze­go skle­pu Flying Tiger Copenhagen w celu uzy­ska­nia peł­ne­go zwro­tu pieniędzy.

Ryzyko porażenia prądem

Te urzą­dze­nia były w sprze­da­ży od paź­dzier­ni­ka 2020 roku. Okazało się, że pla­stik może zmięk­nąć. Należy pamię­tać, że odsło­nię­te oka­blo­wa­nie stwa­rza ryzy­ko pora­że­nia prą­dem. Najlepiej więc nie wty­kać urzą­dzeń do kon­tak­tu i nie doty­kać ich. 

Sprzedaż wadli­wych pro­duk­tów zosta­ła wstrzy­ma­na, ponad­to infor­ma­cja dla klien­tów o wyco­fa­niu wyro­bu, koniecz­no­ści zaprze­sta­nia jego uży­wa­nia i moż­li­wo­ści zwro­tu zosta­ła umiesz­czo­na na stro­nie inter­ne­to­wej spół­ki.

„Flying Tiger Copenhagen nie­ustan­nie dąży do utrzy­ma­nia i popra­wy bez­pie­czeń­stwa naszych pro­duk­tów oraz zapew­nie­nia, aby nasi klien­ci czu­li się bez­piecz­nie kupu­jąc nasze pro­duk­ty.
Zależy nam na tym, aby nasi klien­ci ufa­li jako­ści i bez­pie­czeń­stwu naszych pro­duk­tów. Dzięki temu reagu­je­my tak szyb­ko, jak to moż­li­we, gdy odkry­je­my pro­duk­ty nie­zgod­ne z prze­pi­sa­mi pra­wa“ – zapew­nia spółka.

Komunikat na stro­nie Fliing Tiger Copenhagen poja­wił się w grud­niu. Następnie spół­ka Tiger Warsaw poin­for­mo­wa­ła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z pol­skim pra­wem, przed­się­bior­ca, któ­ry uzy­skał infor­ma­cję, że pro­dukt wpro­wa­dzo­ny przez nie­go na rynek nie jest bez­piecz­ny powi­nien nie­zwłocz­nie powia­do­mić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obo­wiąz­ku, zgod­nie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 usta­wy o ogól­nym bez­pie­czeń­stwie pro­duk­tów, zagro­żo­ne jest karą pie­nięż­ną do 100 tys. zł. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...