- reklama -
Strona głównaKlimatSzkodliwy ozon rośnie w atmosferze...

Szkodliwy ozon rośnie w atmosferze przez upały i pożary

Naukowcy z pro­gra­mu Copernicus ostrze­ga­ją przed bar­dzo wyso­kim zanie­czysz­cze­niem powie­trza ozo­nem (O3). Ma to zwią­zek z fala­mi upa­łów w całej Europie, któ­re teraz prze­cho­dzą tak­że przez Polskę. Ozon przy powierzch­ni zie­mi wcho­dzi w skład smo­gu i wpły­wa na efekt cieplarniany. 

W lip­cu w szcze­gól­no­ści nad Półwyspem Iberyjskim i w pół­noc­nych Włoszech wystą­pi­ło eks­tre­mal­nie wyso­kie zanie­czysz­cze­nie powierzch­nio­we ozo­nem. Uczeni wska­zu­ją jako przy­czy­nę falę upa­łów i nisz­czy­ciel­skie poża­ry. Stężenie ozo­nu na powierzch­ni zie­mi moni­to­ru­ją ucze­ni z Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Odnotowali, że w poło­wie lip­ca dzien­ne mak­sy­mal­ne war­to­ści ozo­nu na powierzch­ni zie­mi osią­gnę­ły nie­zdro­wy dla czło­wie­ka poziom w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. Wartości te osią­ga­ją swój szczyt w środ­ku dnia, w nie­któ­rych loka­li­za­cjach prze­kro­czy­ły 200 μg/​m3 -poda­je CAMS. 

Dlaczego ozon jest szkodliwy? 

Wysoko w stra­tos­fe­rze (od oko­ło 15 do 50 km) war­stwa ozo­no­wa chro­ni życie na Ziemi przed pro­mie­nio­wa­niem ultra­fio­le­to­wym Słońca. Stąd tak moc­no zosta­ła nagło­śnio­na dziu­ra ozo­no­wa – nisz­cze­nie war­stwy ozo­no­wej przez związ­ki che­micz­ne, takie jak np. freony. 

Natomiast ozon w war­stwie niż­szej – tro­pos­fe­rze – sta­je się praw­dzi­wym, nie­wi­docz­nym pro­ble­mem dla ludzi. Tu spły­wa ze stra­tos­fe­ry lub two­rzą go nie­za­leż­ne reak­cje che­micz­ne. To ostat­nie ma miej­sce, gdy tlen napo­tka ist­nie­ją­ce zanie­czysz­cze­nia powie­trza, tzw. „pre­kur­so­ry ozo­nu”, w tym tle­nek węgla (CO), dwu­tle­nek azo­tu (NO2), metan (CH4), lot­ne związ­ki orga­nicz­ne ze spa­la­nia paliw, węglo­wo­do­ry pocho­dze­nia natu­ral­ne­go (np. izopren). 

Na niż­szych wyso­ko­ściach ozon peł­ni więc inne role. Jest głów­nym gazem cie­plar­nia­nym, regu­lu­ją­cym skład atmos­fe­ry oraz skład­ni­kiem zanie­czysz­cze­nia powie­trza. Choć nie może­my kon­tro­lo­wać ilo­ści pro­mie­nio­wa­nia ze Słońca, to mamy istot­ny wpływ na emi­sje NO2 w ener­ge­ty­ce i transporcie. 

Skutki wdychania ozonu 

Ozon na powierzch­ni zie­mi jest głów­nym zanie­czysz­cze­niem powie­trza, któ­re może wpły­wać na zdro­wie, rol­nic­two i całe ekosystemy. 

POTENCJALNY WPŁYW BARDZO WYSOKIEGO ZANIECZYSZCZENIA OZONEM NA ZDROWIE LUDZI MOŻE BYĆ ZNACZNY ZARÓWNO W PRZYPADKU CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO, JAK I SERCOWO-​NACZYNIOWEGO. WYŻSZE WARTOŚCI MOGĄ PROWADZIĆ DO OBJAWÓW TAKICH JAK BÓL GARDŁA, KASZEL, BÓL GŁOWY I ZWIĘKSZONE RYZYKO ATAKÓW ASTMY. ORGANIZACJA CLEAN AIR ALLIANCE SZACUJE, ŻE ZANIECZYSZCZENIE OZONEM POWODUJE OKOŁO MILIONA DODATKOWYCH ZGONÓW ROCZNIE. DLATEGO TAK WAŻNE JEST, ABYŚMY MONITOROWALI POZIOM OZONU NA POWIERZCHNI ZIEMI

Mark Parrington, senior scien­tist z Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

Kiedy normy dla stężenia ozonu w powietrzu są przekroczone

Ozon ma zdol­ność prze­no­sze­nia się na duże odle­gło­ści, więc może dotrzeć wraz z masa­mi powie­trza z Zachodniej i Południowej Europy.  Aby chro­nić się przed nad­mia­rem ozo­nu przy powierzch­ni zie­mi może­my na przy­kład udać się tam, gdzie jest dużo zie­le­ni. Noszenie mase­czek w trak­cie upa­łów może być już kłopotliwe. 

Zanieczyszczenie ozo­nem spraw­dzi­my na por­ta­lu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Jakość Powietrza. Jak wyni­ka z komu­ni­ka­tów, 20 lip­ca w Kędzierzynie-​Koźlu został prze­kro­czo­ny poziom infor­mo­wa­nia o zanie­czysz­cze­niu ozo­nem. Maksymalne stę­że­nie tego gazu wynio­sło 182,8 µg/​m3.

Warto wie­dzieć, że próg infor­mo­wa­nia o wyso­kim zanie­czysz­cze­niu wyno­si w Polsce 180 ug/​m3. Jest to poziom, powy­żej któ­re­go ist­nie­je zagro­że­nie zdro­wia ludz­kie­go wyni­ka­ją­ce z krót­ko­trwa­łe­go nara­że­nia na dzia­ła­nie zanie­czysz­czeń wraż­li­wych grup lud­no­ści. Poziom alar­mo­wy wyno­si w Polsce aż 240 ug/​m3 w cią­gu godzi­ny. Na szczę­ście to się pra­wie nie zda­rza. Długoterminowy poziom nie powi­nien prze­kra­czać 120 ug/​m3 (mak­sy­mal­na śred­nia ośmio­go­dzin­na). Jest to poziom poni­żej któ­re­go bez­po­śred­ni szko­dli­wy wpływ na zdro­wie ludzi lub śro­do­wi­sko jako całość jest mało prawdopodobny.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Dwie wieże

Są na tym...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...