- reklama -
Strona głównaEnergiaSilny wiatr w Polsce. Ile...

Silny wiatr w Polsce. Ile farmy wiatrowe produkują energii, a ile by mogły?

Rok 2022 zapo­wia­da się, jak na razie, dla pro­duk­cji ener­gii z wia­tru bar­dzo dobrze. W pierw­szy week­end lute­go far­my wia­tro­we dostar­czy­ły jed­ną trze­cią ener­gii w pol­skim sys­te­mie elek­tro­ener­ge­tycz­nym. Jeśli wie­je odpo­wied­nio sil­ny wiatr, to pro­du­ku­je­my wię­cej, taniej ener­gii. Tylko wia­tra­ków mamy jak na lekarstwo.

Udział ener­gii z wia­tru w Polsce powo­li rośnie. Rok 2021 był tu wyjąt­ko­wo sła­by, ponie­waż pręd­kość wia­tru spa­dła i w całej Europie pro­duk­tyw­ność tur­bin wia­tro­wych była niż­sza niż zwy­kle. “Susza wia­tro­wa” dała się szcze­gól­nie odczuć latem i wcze­sną jesie­nią, kie­dy gaz zaczął być dro­gi. W Niemczech, gdzie jest naj­wię­cej farm wia­tro­wych, pro­duk­cja ener­gii z farm lądo­wych i mor­skich spa­dła sza­cun­ko­wo o oko­ło 16 proc. 

Agencja Rynku Energii poda­je w listo­pa­do­wym rapor­cie, że rok do roku pro­duk­cja Ten rok – na razie – zapo­wia­da się bar­dzo dobrze. 

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr

Wiatr dostar­czył w Polsce w od stycz­nia do koń­ca listo­pa­da oko­ło 9 proc. ener­gii – wyni­ka z danych Agencji Rynku Energii. Moc farm wia­tro­wych wyno­si­ła na koniec 2021 roku pra­wie 7 GW. Statystycznie wypa­da­my na tle Europy gorzej niż nie­jed­no pań­stwo, pla­su­je­my się poni­żej śred­niej i nie wyko­rzy­stu­je­my swo­ich moż­li­wo­ści. Odpowiada za to poli­ty­ka rzą­du, bo chę­ci ze stro­ny firm ener­ge­tycz­nych, dewe­lo­pe­rów i budow­ni­czych farm oraz czę­ści samo­rzą­dów nie brakuje. 

Średnio wiatr dostar­cza 16 proc. ener­gii elek­trycz­nej w UE, przy czym w Danii jest to pra­wie poło­wa. Gdy wie­je sil­ny wiatr Duńczycy mają wię­cej ener­gii z farm na lądzie i morzu niż jej potrze­bu­ją i ją eks­por­tu­ją. Ile wiatr pro­du­ku­je ener­gii moż­na spraw­dzać codzien­nie na stro­nie Wind Europe. 

W tym roku sty­czeń oka­zał się rekor­do­wy przez sil­ny wiatr, jaki wiał nad Polską. Farmy wia­tro­we wytwo­rzy­ły ponad 2,5 TWh ener­gii, a to ozna­cza, że pra­co­wa­ły śred­nio z mocą bli­sko 3,5 GW czy­li z bli­sko 50 proc. pro­duk­tyw­no­ścią. Przez wichu­ry tur­bi­ny wia­tro­we pra­co­wa­ły momen­ta­mi z rekor­do­wą mocą 6700 MW.

Silny wiatr to tania energia

Warto dodać, że ener­gia z wia­tru jest tania, ponie­waż jej wytwa­rza­nie wią­że się z niski­mi kosz­ta­mi ope­ra­cyj­ny­mi. Farmy wia­tro­we nie muszą pła­cić za pali­wo, a tak­że za kosz­ty zwią­za­ne z emi­sją dwu­tlen­ku węgla, któ­re w kon­wen­cjo­nal­nych elek­trow­niach w Polsce – jak wie­my z kam­pa­nii rekla­mo­wej – wyno­szą oko­ło 60 proc. 

Technologia wia­tro­wa jest bez­kon­ku­ren­cyj­na z ceną farm na lądzie oko­ło 250 zł/​MWh. Jest dziś więc ponad trzy­krot­nie tań­sza niż w kon­wen­cjo­nal­nych elek­trow­niach wyko­rzy­stu­ją­cych węgiel czy gaz – oce­nia Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Niekontrolowane wzro­sty cen może powstrzy­mać jedy­nie budo­wa nowych mocy w ener­ge­ty­ce wia­tro­wej na lądzie. W prze­ciw­nym wypad­ku kon­se­kwen­cje mogą być dra­ma­tycz­ne, jeże­li cho­dzi o kosz­ty energii.

Janusz Gajowiecki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Czekam na wiatr, co rozgoni..

Moce farm wia­tro­wych rosną powo­li, zbyt wol­no na moż­li­wo­ści, jakie ma Polska. Między rokiem 2016 a 2020 przy­by­ło oko­ło 540 MW nowych mocy. Teraz tyle przy­by­wa w foto­wol­ta­ice w 2-​3 mie­sią­ce. Powodem blo­ko­wa­nia inwe­sty­cji w nowe far­my wia­tro­we jest obo­wią­zu­ją­ca od maja 2016 roku usta­wa zaka­zu­ją­ca budo­wa­nia wia­tra­ków w odle­gło­ści mniej­szej niż dzie­się­cio­krot­ność jego wyso­ko­ści. A ponie­waż ozna­cza to odle­głość 1,5 – 2,5 km od zabu­do­wań, to w prak­ty­ce takie nowe far­my nie dosta­ją pozwo­le­nia. Zasada zwa­na w skró­cie 10H na dobre zatrzy­ma­ła inwestycje. 

Nadal, dzię­ki prze­pro­wa­dzo­nym aukcjom wspie­ra­ją­cym odna­wial­ne źró­dła ener­gii, budu­ją się far­my wia­tro­we z wyda­ny­mi ponad pięć lat temu pozwo­le­nia­mi na budo­wę. Tu jed­nak moż­li­wo­ści się koń­czą, nowych pro­jek­tów nie ma, ale też jest też inny pro­blem – powsta­ją­ce far­my wia­tro­we nie wyko­rzy­stu­ją naj­now­szych dostęp­nych tur­bin. Obecnie w Hiszpanii Iberdrola mon­tu­je na nowej far­mie tur­bi­ny Siemensa o mocy 6 MW. Dla porów­na­nia, w Polsce nie­daw­no odda­na do użyt­ku far­ma wia­tro­wa Polenergii dosta­ła tur­bi­ny o mocy 3,45 MW, a zwy­kle jest to nawet mniej. 

Czytaj: Na Pomorzu sta­nę­ły nowo­cze­sne wiatraki

Do 2030 roku pro­duk­cja ener­gii z wia­tra­ków w Polsce co naj­mniej podwoi się, mię­dzy inny­mi dzię­ki budo­wie farm wia­tro­wych na Morzu Bałtyckim, gdzie sil­ny wiatr wie­je trzy­sta dni w roku. Nadal, jeśli nie zmie­ni się zasa­da 10 H, będzie to poni­żej moż­li­wo­ści, jakie daje wia­tro­wa technologia.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł