- reklama -
Strona głównaKlimatRekord prędkości wiatru. Takie wichury...

Rekord prędkości wiatru. Takie wichury zatrzymują wiatraki

Sine wichu­ry powo­du­ją, że far­my wia­tro­we zatrzy­mu­ją pra­cę tur­bin. Wiatraki mają zabez­pie­cze­nia, któ­re włą­cza­ją się przy zbyt sil­nym wie­trze i odci­na­ją pra­cę gene­ra­to­rów prą­du. Gdy na morzu sztorm prze­kra­cza 10 w ska­li Beauforta nie pra­cu­ją far­my wiatrowe. 

Energetyka wia­tro­wa korzy­sta na sil­nym wie­trze, jed­nak zbyt moc­ne wichu­ry są już szko­dli­we dla pra­cy tur­bin. Większość obec­nie pro­du­ko­wa­nych wyłą­cza się przy pręd­ko­ści oko­ło 25m/​s czy­li oko­ło 90 km/​h.

Przechodzące przez Polskę sil­ne wichu­ry powo­du­ją wyłą­cza­nie linii naj­wyż­szych napięć. Według sta­nu na sobo­tę rano ze wzglę­du na powa­lo­ne na prze­wo­dy drze­wa lub uszko­dzo­ne słu­py nie pra­co­wa­ło 15 linii. 

Wichury i wiatraki

Orkan Eunice po raz pierw­szy wyłą­czył far­my wia­tro­we na Morzu Północnym. Z powo­du zbyt sil­nej pręd­ko­ści wia­tru w Belgii na morzu nie pra­co­wa­ło 2,2 GW. To pierw­sza taka sytu­acja od 2009 roku, kie­dy zamon­to­wa­no pierw­sze tur­bi­ny wia­tro­we w tym miej­scu – poda­je The Brussels Times.

Także Holendrzy zano­to­wa­li podob­ne prze­rwy w pra­cy lądo­wych i mor­skich farm wia­tro­wych – łącz­nie ener­ge­ty­ka wia­tro­wa daje tam 6 GW mocy. 

Czytaj tak­że: Powstaje naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce

Wielka Brytania na Wyspie Wight zano­to­wa­ła podmuch wia­tru o rekor­do­wej pręd­ko­ści 122 mil na godzi­nę, co ozna­cza prze­kro­cze­nie 196 km/​h.

Przez Polskę orkan Eunice prze­cho­dzi w sobo­tę. Jak poda­je Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rano naj­sil­niej­sze podmu­chy zano­to­wa­no na Pomorzu.

Przy takiej pręd­ko­ści wia­tru wia­tra­ki nie pra­cu­ją, ale nadal powin­ny spo­koj­nie wytrzy­mać te wichu­ry. Turbiny wia­tro­we mają odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia. Łopaty wia­tra­ków wyko­na­ne z włók­na szkla­ne­go, są zapro­jek­to­wa­ne tak, aby zgi­nać się i radzić sobie z więk­szo­ścią warun­ków pogodowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
A jeszcze lepsze jest to...