- reklama -
Strona głównaKlimatRekord prędkości wiatru. Takie wichury...

Rekord prędkości wiatru. Takie wichury zatrzymują wiatraki

Sine wichu­ry powo­du­ją, że far­my wia­tro­we zatrzy­mu­ją pra­cę tur­bin. Wiatraki mają zabez­pie­cze­nia, któ­re włą­cza­ją się przy zbyt sil­nym wie­trze i odci­na­ją pra­cę gene­ra­to­rów prą­du. Gdy na morzu sztorm prze­kra­cza 10 w ska­li Beauforta nie pra­cu­ją far­my wiatrowe. 

Energetyka wia­tro­wa korzy­sta na sil­nym wie­trze, jed­nak zbyt moc­ne wichu­ry są już szko­dli­we dla pra­cy tur­bin. Większość obec­nie pro­du­ko­wa­nych wyłą­cza się przy pręd­ko­ści oko­ło 25m/​s czy­li oko­ło 90 km/​h.

Przechodzące przez Polskę sil­ne wichu­ry powo­du­ją wyłą­cza­nie linii naj­wyż­szych napięć. Według sta­nu na sobo­tę rano ze wzglę­du na powa­lo­ne na prze­wo­dy drze­wa lub uszko­dzo­ne słu­py nie pra­co­wa­ło 15 linii. 

Wichury i wiatraki

Orkan Eunice po raz pierw­szy wyłą­czył far­my wia­tro­we na Morzu Północnym. Z powo­du zbyt sil­nej pręd­ko­ści wia­tru w Belgii na morzu nie pra­co­wa­ło 2,2 GW. To pierw­sza taka sytu­acja od 2009 roku, kie­dy zamon­to­wa­no pierw­sze tur­bi­ny wia­tro­we w tym miej­scu – poda­je The Brussels Times.

Także Holendrzy zano­to­wa­li podob­ne prze­rwy w pra­cy lądo­wych i mor­skich farm wia­tro­wych – łącz­nie ener­ge­ty­ka wia­tro­wa daje tam 6 GW mocy. 

Czytaj tak­że: Powstaje naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce

Wielka Brytania na Wyspie Wight zano­to­wa­ła podmuch wia­tru o rekor­do­wej pręd­ko­ści 122 mil na godzi­nę, co ozna­cza prze­kro­cze­nie 196 km/​h.

Przez Polskę orkan Eunice prze­cho­dzi w sobo­tę. Jak poda­je Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rano naj­sil­niej­sze podmu­chy zano­to­wa­no na Pomorzu.

Przy takiej pręd­ko­ści wia­tru wia­tra­ki nie pra­cu­ją, ale nadal powin­ny spo­koj­nie wytrzy­mać te wichu­ry. Turbiny wia­tro­we mają odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia. Łopaty wia­tra­ków wyko­na­ne z włók­na szkla­ne­go, są zapro­jek­to­wa­ne tak, aby zgi­nać się i radzić sobie z więk­szo­ścią warun­ków pogodowych.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł