- reklama -
Strona głównaKlimatRekord prędkości wiatru. Takie wichury...

Rekord prędkości wiatru. Takie wichury zatrzymują wiatraki

Sine wichu­ry powo­du­ją, że far­my wia­tro­we zatrzy­mu­ją pra­cę tur­bin. Wiatraki mają zabez­pie­cze­nia, któ­re włą­cza­ją się przy zbyt sil­nym wie­trze i odci­na­ją pra­cę gene­ra­to­rów prą­du. Gdy na morzu sztorm prze­kra­cza 10 w ska­li Beauforta nie pra­cu­ją far­my wiatrowe. 

Energetyka wia­tro­wa korzy­sta na sil­nym wie­trze, jed­nak zbyt moc­ne wichu­ry są już szko­dli­we dla pra­cy tur­bin. Większość obec­nie pro­du­ko­wa­nych wyłą­cza się przy pręd­ko­ści oko­ło 25m/​s czy­li oko­ło 90 km/​h.

Przechodzące przez Polskę sil­ne wichu­ry powo­du­ją wyłą­cza­nie linii naj­wyż­szych napięć. Według sta­nu na sobo­tę rano ze wzglę­du na powa­lo­ne na prze­wo­dy drze­wa lub uszko­dzo­ne słu­py nie pra­co­wa­ło 15 linii. 

Wichury i wiatraki

Orkan Eunice po raz pierw­szy wyłą­czył far­my wia­tro­we na Morzu Północnym. Z powo­du zbyt sil­nej pręd­ko­ści wia­tru w Belgii na morzu nie pra­co­wa­ło 2,2 GW. To pierw­sza taka sytu­acja od 2009 roku, kie­dy zamon­to­wa­no pierw­sze tur­bi­ny wia­tro­we w tym miej­scu – poda­je The Brussels Times.

Także Holendrzy zano­to­wa­li podob­ne prze­rwy w pra­cy lądo­wych i mor­skich farm wia­tro­wych – łącz­nie ener­ge­ty­ka wia­tro­wa daje tam 6 GW mocy. 

Czytaj tak­że: Powstaje naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce

Wielka Brytania na Wyspie Wight zano­to­wa­ła podmuch wia­tru o rekor­do­wej pręd­ko­ści 122 mil na godzi­nę, co ozna­cza prze­kro­cze­nie 196 km/​h.

Przez Polskę orkan Eunice prze­cho­dzi w sobo­tę. Jak poda­je Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rano naj­sil­niej­sze podmu­chy zano­to­wa­no na Pomorzu.

Przy takiej pręd­ko­ści wia­tru wia­tra­ki nie pra­cu­ją, ale nadal powin­ny spo­koj­nie wytrzy­mać te wichu­ry. Turbiny wia­tro­we mają odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia. Łopaty wia­tra­ków wyko­na­ne z włók­na szkla­ne­go, są zapro­jek­to­wa­ne tak, aby zgi­nać się i radzić sobie z więk­szo­ścią warun­ków pogodowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...
A jeszcze lepsze jest to...